Usluge - 301091-2014

Prikaži smanjeni prikaz

05/09/2014    S170    Agencije - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Nizozemska-Haag: internetske usluge i usluge fiksne telefonije

2014/S 170-301091

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Eurojust
Poštanska adresa: Maanweg 174
Mjesto: Haag
Poštanski broj: 2516 AB
Država: Nizozemska
Na pažnju (osoba za kontakt): Sektor za javnu nabavu
E-pošta: procurement@eurojust.europa.eu
Telefon: +31 704125641
Telefaks: +31 704125585

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/Ongoing-calls-for-tender.aspx

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=586

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Javni red i sigurnost
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
internetske usluge i usluge fiksne telefonije
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 5: Telekomunikacijske usluge

NUTS kod NL332

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 5
Obrazloženje razloga za trajanje duže od četiri godine: Internetske usluge i usluge fiksne telefonije zasnovane su na složenim tehničkim infrastrukturama. Svaki put kada se izmjeni pružatelj, potrebna je migracija internetskih usluga i usluga fiksne telefonije. Migracija će biti provedena na operativnim i uslugama kritičnog poslovanja, te se moraju migrirati bez poteškoća i na transparentan način na novog pružatelja što rezultira složenim i dugotrajnim procesom. Razdoblje od 6 do 12 mjeseci je očekivano vrijeme tijekom kojeg će trenutačni pružatelj nastaviti pružati usluge, dozvoljavajući vrijeme novim pružateljima za uspostavljanje, pripremu, konfiguraciju i migriranje usluge na njihovu infrastrukturu.
Stoga postoji potreba za dužim trajanjem okvirnog sporazuma u ovom postupku.

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a:
Raspon: od 0,01 do 1 250 000 EUR
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Cilj je ovog postupka pružiti Eurojustu kvalitetne, neometane internetske usluge i usluge fiksne telefonije. Ove su usluge klasificirane kao kritične za poslovanje te stoga moraju biti pouzdane, dostupne i otporne na greške (grupa 1). Uz internetske usluge i usluge fiksne telefonije, Eurojust također želi nabaviti povezane usluge, odnosno univerzalne međunarodne besplatne pozivne brojeve (UIFN) i usluge besplatnih pozivnih brojeva (grupa 2). Uzimajući u obzir zahtjeve, Eurojust traži izvršitelja(e) koji je u mogućnosti pružiti usluge opisane u tehničkim specifikacijama (Prilog A) u skladu s ugovornim uvjetima (Prilog D), osiguravajući pri tom najmanju razinu zahtjeva za usluge (Prilog A.1.). Ponuditelji moraju uzeti u obzir podnošenje relevantnih prijedloga za pružanje dodatnih usluga koje su navedene u tehničkim specifikacijama (Prilog A) i dio su uvjeta sposobnosti. Te usluge nisu obvezne, ali će biti dijelom ugovora, u slučaju da budu ponuđene. K tomu, od ponuditelja se zahtijeva predlaganje vlastitih rješenja za Eurojust u pogledu smanjenja troškova obveznih usluge (internetske usluge i usluge fiksne telefonije), održavajući pri tom poboljšanje izvršavanje usluga. Ovo je također dio uvjeta sposobnost i mora biti obuhvaćen Prilogom B.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

64200000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za jedna ili više grupa
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Procijenjeni troškovi bez PDV-a:
Raspon: od 0,01 do 1 250 000 EUR
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: da
Broj mogućih obnavljanja: 2
U slučaju ugovora o javnoj nabavi robe ili ugovora o javnim uslugama koji se trebaju obnoviti, procjena vremenskog okvira za ugovore koji će slijediti:
u mjesecima: 24 (od sklapanja ugovora)
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 60 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Internetske usluge i usluge fiksne telefonije
1)Kratak opis
Internetske usluge i usluge fiksne telefonije, uključujući dodatne usluge.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

64200000

3)Količina ili opseg
Kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a:
Raspon: od 0,01 do 1 230 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za 1 ili obje grupe.
Ponuditelji moraju u svojoj ponudi jasno naznačiti za koju se grupu prijavljuju.
Više informacija o zahtjevima pruženo je u tehničkim specifikacijama (Prilog A), uključujući zahtjeve za razinu usluga (Prilog A.1. za grupu 1).
Grupa br: 2 Naziv grupe: Univerzalni međunarodni besplatni pozivni brojevi
1)Kratak opis
Univerzalni međunarodni besplatni pozivni brojevi (UIFN) i usluge besplatnih pozivnih brojeva.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

64200000

3)Količina ili opseg
Kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a:
Raspon: od 0,01 do 20 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za 1 ili obje grupe.
Ponuditelji moraju u svojoj ponudi jasno naznačiti za koju se grupu prijavljuju.
Više informacija o zahtjevima navedeno je u tehničkim specifikacijama (Prilog A).

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
2014/PO/EJ/9.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 21.10.2014 - 14:00
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
21.10.2014 - 14:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
Drugo: Ponude se moraju dostaviti na jednom od službenih jezika Europske unije. Budući da je engleski radni jezik Eurojusta, Eurojust izuzetno cijeni ponude zaprimljene na engleskom.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 28.10.2014 - 14:00

Mjesto:

Objekti Eurojusta: Saturnusstraat 9, 2516 AD Haag, NIZOZEMSKA.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da
Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: 1 predstavnik po ponuditelju može prisustvovati na sjednici otvaranja kao promatrač.
Iz sigurnosnih razloga, ponuditelji koji se ne registriraju u danom roku neće moći prisustvovati na sjednici otvaranja.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
Ponuditelji mogu preuzeti dokumentaciju za nadmetanje i sve dodatne informacije s mrežne stranice e-nadmetanja. Ta će se mrežna stranica redovito ažurirati, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom natječajnoga razdoblja.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem žalbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Eurojust
Poštanska adresa: PO Box 16183
Mjesto: Haag
Poštanski broj: 2500 BD
Država: Nizozemska
E-pošta: procurement@eurojust.europa.eu
Internetska adresa: http://www.eurojust.europa.eu

VI.5)Datum slanja ove objave:
26.8.2014