Servicii - 301091-2014

Afișează vizualizare compactă

05/09/2014    S170

Ţările de Jos-Haga: Servicii de internet şi de telefonie fixă

2014/S 170-301091

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Eurojust
Adresă: Maanweg 174
Localitate: Haga
Cod poștal: 2516 AB
Țară: Țările de Jos
În atenția: Sectorului de achiziţii
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu
Telefon: +31 704125641
Fax: +31 704125585

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/Ongoing-calls-for-tender.aspx

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=586

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Ordine și siguranță publică
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de internet şi de telefonie fixă.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 5: Servicii de telecomunicații

Cod NUTS NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în ani: 5
Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depășește patru ani: Serviciile de internet şi de telefonie fixă se bazează pe infrastructuri tehnice complexe. De fiecare dată când se schimbă furnizorul, este necesară o migrare a serviciilor de internet şi de telefonie fixă. Va fi realizată o migrare a serviciilor operaţionale şi esenţiale pentru activitate iar acestea trebuie să fie migrate în mod transparent şi fără probleme la un nou furnizor, rezultând un proces complex şi îndelungat. Este prevăzută o perioadă de 6-12 luni, pe parcursul căreia furnizorul actual va continua să presteze servicii, oferindu-i timp noului furnizor pentru a instala, a pregăti, a configura şi a migra serviciile către infrastructura sa.
Prin urmare, este necesar un contract-cadru cu o durată mai mare pentru această procedură.

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 0,01 și 1 250 000 EUR
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Obiectivul acestei proceduri de achiziţii publice constă în punerea la dispoziţie de servicii de internet şi de telefonie fixă de calitate şi neîntrerupte în favoarea Eurojust. Aceste servicii sunt clasificate drept esenţiale pentru activitate şi, prin urmare, trebuie să fie fiabile, cu disponibilitate ridicată şi tolerante la erori (lotul 1). Pe lângă servicii de internet şi de telefonie fixă, Eurojust doreşte, de asemenea, să achiziţioneze servicii conexe, şi anume numere universale internaţionale gratuite (UIFN) şi servicii legate de numere gratuite (lotul 2). Luând în considerare aceste cerinţe, Eurojust caută un contractant (contractanţi) cu capacitatea de a presta serviciile descrise în specificaţiile tehnice (anexa A) în conformitate cu condiţiile contractuale (anexa D), asigurând în acelaşi timp cerinţele minime privind nivelul serviciilor (anexa A.1). Ofertanţii trebuie să ia în considerare, de asemenea, depunerea de propuneri relevante pentru prestarea serviciilor complementare care sunt menţionate în specificaţiile tehnice (anexa A) şi care fac parte din criteriile de atribuire. Aceste servicii nu sunt obligatorii însă vor face parte din contract, în cazul în care sunt oferite. În plus, ofertanţilor li se solicită să propună soluţii pentru Eurojust în vederea reducerii costurilor serviciilor obligatorii (servicii de internet şi de telefonie fixă), menţinând sau îmbunătăţind în acelaşi timp performanţa serviciilor. Aceasta face parte din criteriile de atribuire şi trebuie inclusă în anexa B.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

64200000 Servicii de telecomunicaţii

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 0,01 și 1 250 000 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: da
Numărul de reînnoiri posibile: 2
În cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi reînnoite, calendarul prevăzut al contractelor ulterioare:
în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 60 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Servicii de internet şi de telefonie fixă
1)Descriere succintă
Servicii de internet şi de telefonie fixă, inclusiv servicii complementare.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

64200000 Servicii de telecomunicaţii

3)Cantitate sau domeniu
Astfel cum se indică în dosarul licitaţiei.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 0,01 și 1 230 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Ofertanţii pot depune o ofertă pentru 1 lot sau pentru ambele loturi.
Ofertanţii trebuie să indice în mod clar în oferta lor loturile pentru care depun oferta.
Mai multe informaţii referitoare la cerinţe sunt furnizate în specificaţiile tehnice (anexa A), care includ cerinţe privind nivelul serviciilor (anexa A.1 pentru lotul 1).
Lot nr: 2 Denumire: Numere universale internaţionale gratuite
1)Descriere succintă
Numere universale internaţionale gratuite (UIFN) şi servicii legate de numere gratuite.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

64200000 Servicii de telecomunicaţii

3)Cantitate sau domeniu
Astfel cum se indică în dosarul licitaţiei.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 0,01 și 20 000 EUR
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Ofertanţii pot depune o ofertă pentru 1 lot sau pentru ambele loturi.
Ofertanţii trebuie să indice în mod clar în oferta lor loturile pentru care depun oferta.
Mai multe informaţii referitoare la cerinţe sunt furnizate în specificaţiile tehnice (anexa A).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Astfel cum se indică în dosarul licitaţiei.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Astfel cum se indică în dosarul licitaţiei.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: astfel cum se indică în dosarul licitaţiei.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: astfel cum se indică în dosarul licitaţiei.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): astfel cum se indică în dosarul licitaţiei.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
astfel cum se indică în dosarul licitaţiei.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
astfel cum se indică în dosarul licitaţiei.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
2014/PO/EJ/9.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 21.10.2014 - 14:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.10.2014 - 14:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
Altele: ofertele trebuie depuse în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Având în vedere că limba de lucru a Eurojust este limba engleză, Eurojust va aprecia dacă ofertele vor fi trimise în limba engleză.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 5 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28.10.2014 - 14:00

Locul:

sediul Eurojust: Saturnusstraat 9, 2516 AD Haga, ŢĂRILE DE JOS.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant este autorizat să participe la şedinţa de deschidere în calitate de observator.
Din motive de securitate, ofertanţii care nu se înregistrează până la termenul-limită stabilit nu vor putea participa la şedinţa de deschidere.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
Ofertanţii pot descărca dosarul licitaţiei şi toate informaţiile suplimentare de pe site-ul „e-tendering”. Site-ul va fi actualizat periodic şi este responsabilitatea ofertantului să verifice actualizările şi modificările efectuate pe parcursul perioadei de licitaţie.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoştinţă de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Eurojust
Adresă: CP 16183
Localitate: Haga
Cod poștal: 2500 BD
Țară: Țările de Jos
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu
Adresă Internet: http://www.eurojust.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26.8.2014