Προμήθειες - 301097-2014

05/09/2014    S170    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Προμήθειες - Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Προμήθεια καθισμάτων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2014/S 170-301097

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Προμήθειες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υπηρεσία επίσημης αλληλογραφίας
Υπόψη: κ. Eva Anglessy
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: batim.logist@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2650

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση
Προμήθεια καθισμάτων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Αγορά
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2925 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Κωδικός NUTS LU

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
II.1.4)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Το αντικείμενο της σύμβασης-πλαισίου είναι η προμήθεια για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ακολούθων:
— καθισμάτων γραφείου,
— καθισμάτων επισκεπτών,
— δερμάτινων καθισμάτων πολυτελείας.
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμεί να συμπληρώσει το απόθεμά του σε καθίσματα, με καθίσματα των οποίων τα τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά είναι αντίστοιχα με εκείνα των μοντέλων καθισμάτων που υπάρχουν ήδη στα κτίρια του Δικαστηρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί μια αισθητική και αρχιτεκτονική αρμονία. Συνεπώς, οι τεχνικές και αισθητικές προδιαγραφές των προμηθειών που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης καθορίζονται σε σχέση με τις προδιαγραφές των καθισμάτων των μοντέλων που υπάρχουν ήδη στα εν λόγω κτίρια, παράλληλα όμως παρέχεται η δυνατότητα για τους υποψήφιους να προσφέρουν καθίσματα άλλων μοντέλων με ισοδύναμες προδιαγραφές.
II.1.5)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

39111000

II.1.6)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.2)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων
II.2.1)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων
Αξία: 270 254,60 EUR
Χωρίς ΦΠΑ

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή
CJ15/2013.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

Προκήρυξη σύμβασης

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2014/S 58-096370 της 22.3.2014

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ: CJ15/2013 Ονομασία: Προμήθεια καθισμάτων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
V.1)Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης:
15.7.2014
V.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν: 8
V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co KG
Brühlstraße 21
72469 Meβstetten-Tieringen
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης
Συνολική τελική αξία της σύμβασης:
Αξία: 270 254,60 EUR
Χωρίς ΦΠΑ
V.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολάβο: όχι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.2)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.3)Διαδικασίες προσφυγής
VI.3.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1

VI.3.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: εντός 2 μηνών που ακολουθούν από τη γνωστοποίηση στον προσφεύγοντα, ή ελλείψει αυτής, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση.
VI.3.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.4)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
26.8.2014