Suministros - 301164-2020

29/06/2020    S123

Rumanía-Popești-Leordeni: Vehículos utilitarios

2020/S 123-301164

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritoriala 350
Número de identificación fiscal: 8887693
Dirección postal: Str. Leordeni nr. 114
Localidad: Popești-Leordeni
Código NUTS: RO322 Ilfov
Código postal: 077160
País: Rumania
Persona de contacto: Florentina Niculae
Correo electrónico: ut350@anrsps.gov.ro
Teléfono: +40 4920335
Fax: +4 4673345

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.e-licitatie.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100098178
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Autoutilitare N1

Número de referencia: 1/2020
II.1.2)Código CPV principal
34144700 Vehículos utilitarios
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Acord-cadrul de furnizare „Autoutilitare N1” conform caietului de sarcini și a specificațiilor tehnice.

Valoare totala maxima alocată pentru max. 40 cpl. este de 2 941 848,74 RON fără TVA a acordului-cadru;

Valoare totala maxima alocată pentru max. 25 cpl. este de 1 838 655,46 RON fără TVA a contractului subsecvent.

Acord-cadrul de furnizare „Autoutilitare N1” presupune furnizarea autoutilitarelor N1 cu un nr. min. de 15 cpl.-max. 45 cpl. la destinația finală, localitatea Popești Leordeni, Str. Leordeni nr. 114, jud. Ilfov, iar ȋn baza acordului-cadru, se vor ȋncheia contracte subsecvente.

Cantitatea totala ȋncheiata pe contract subsecvent este de min. 5 cpl.-max. 25 cpl.

Obiectul acordului-cadru îl constituie furnizarea „Autoutilitare N1” destinate asigurării operativității pentru îndeplinirea misiunilor specifice, prin aplicarea prevederilor Programului Rabla aprobate prin ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024.

Observatii: orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin SICAP, ȋntru-un termen de cel mult 17 zile ȋnainte de data-limită de depunere a ofertelor, conform art. 160 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016. În măsura ȋn care solicitările de clarificari sau informații suplimentare au fost adresate ȋn termenul prevăzut anterior, autoritatea contractanta va publica ȋn SICAP răspunsurile ȋn termen de minimum 10 zile ȋnainte de data-limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 941 848.74 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO322 Ilfov
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Loc. Popești Leordeni, Str. Leordeni nr. 114, jud. Ilfov.

II.2.4)Descripción del contrato:

Furnizare „Autoutilitare N1”, conform contractelor subsecvente încheiate în baza acordului-cadru.

Estimări ale cantităților care ar putea fi solicitate pe durata ȋntrergului acord-cadru: min. 15 cpl.-max. 40 cpl. autoutilitare N1.

Estimări ale cantităților care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: min. 5 cpl.-max. 25 cpl. autoutilitare N1.

Livrarea produselor se va face la sediul Unității Teritoriale 350 din localitatea Popești-Leordeni, Str. Leordeni nr. 114, jud. Ilfov.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica. / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 85
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 18
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

DUAE constă într-o declarație pe propria răspundere a operatorilor economici, care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. Acest document este o declarație oficială a operatorului economic potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situațiile în care operatorii economici sunt sau pot fi excluși şi îndeplinește criteriile de selecție relevante. Autoritatea contractantă poate cere oricărui ofertant, în orice moment în cursul procedurii, să depună toate sau o parte dintre certificatele și documentele justificative solicitate, atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii. Operatorii economici pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție în temeiul legislației naționale în cazuri grave de declarații false, atunci când au completat DUAE sau în general, atunci când au furnizat informațiile solicitate pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție ori în cazul în care nu au divulgat aceste informații sau nu au fost în măsură să prezinte documentele justificative.

Obligațiile autorității contractante de a obține documentele în cauză direct prin accesarea unei baze de date naționale din orice stat membru, disponibilă în mod gratuit, se aplică și în cazul în care informațiile solicitate inițial cu privire la criteriile de selecție au fost limitate la un răspuns de tip da sau nu. Prin urmare, în cazul în care sunt solicitate astfel de documente electronice, operatorii economici vor furniza autorității/entității contractante informațiile necesare pentru a obține documentele în cauză, în momentul verificării criteriilor de selecție, mai degrabă decât direct în DUAE.

În cazul în care un extras din registrul pertinent, cum ar fi cazierul judiciar, poate fi consultat de către autoritatea contractantă în format electronic, operatorul economic poate preciza unde pot fi găsite informațiile (și anume denumirea arhivei, adresa de internet, identificarea dosarului sau a registrului etc.), astfel încât autoritatea contractantă să poate extrage aceste informații. Prin indicarea acestor informații, operatorul economic își exprimă acordul că autoritatea contractantă poate obține documentele relevante în conformitate cu normele naționale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a categoriilor speciale de date, cum ar fi cele privind infracțiunile, condamnările penale sau măsurile de securitate. Operatorii economici care sunt înscriși pe listele oficiale de operatori economici autorizați sau care dețin un certificat relevant eliberat de organisme de drept public sau privat pot să transmita autorității contractante certificatul de înscriere eliberat de autoritatea competentă sau certificatul eliberat de organismul de certificare competent. Un operator economic care participă pe cont propriu și care nu se bazează pe capacitățile altor entități pentru a îndeplini criteriile de selecție, trebuie să completeze un singur DUAE.

Un operator economic care participă pe cont propriu, dar se bazează pe capacitățile uneia sau mai multor altor entități trebuie să se asigure că autoritatea contractantă primește propriul său DUAE, împreună cu un DUAE separat, care cuprinde informațiile relevante pentru fiecare dintre entitățile pe care se bazează.

În cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asociațiile temporare, participă împreună la procedura de achiziții publice, trebuie prezentat un DUAE separat, care să cuprindă informațiile solicitate în părțile II pentru fiecare dintre operatorii economici participanți.

În cazul unei asocieri/subcontractări, acordul de asociere/subcontractare se va depune, odată cu depunerea ofertei/candidaturii.

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii perticipanti la procedura, nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:

1. Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 – se va completa DUAE;

2. Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 – se va completa DUAE;

3. Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 – se va completa DUAE.

Completarea Documentulul Unic de Achizitii European (DUAE), conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, care confirma ca operatorul economic nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Totodata si ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator are obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE, ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de exludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate:

1. certificat de atestare fiscală eliberat de organul de adm. fiscală al unității adm.-teritoriale pe raza căruia operatorul economic iși are sediul social, care să ateste faptul că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării certificatelor fiscale, la bugetul general consolidat;

2. certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, care să ateste faptul că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării certificatelor fiscale, la bugetul local (se va prezenta certificatul eliberat atât pentru sediul social, sediile secundare, precum și punctul/punctele de lucru pentru care există obligații de plată);

3. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

4. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

5. alte documente edificatoare, după caz.

ANRSPS-UT 350 își rezerva dreptul de a solicita ofertantilor sa depuna în orice moment pe durata desf. procedurii de atribuire toate sau o parte dintre doc. justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desf. corespunzatoare a procedurii. Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, are obligatia de a prezenta documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

Documentele justificative trebuie depuse si de ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintelor.

Conform art. 169 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta exclude un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, având în vedere actiunile sau inactiunile savârsite înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.

Persoane juridice/fizice străine vor prezenta: orice documente edificatoare, eliberate de autoritățile competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească că și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în țara de rezidență.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la art. 168 alin. (1) din Legea 98/2016 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016, AC are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Încadrarea în oricare din situatiile prevazute de art. 60, art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/subcontractantului din cadrul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului. Doc. vor fi prezentate în limba română, cu mențiunea „conform cu originalul”. Documentele prezentate într-o altă limbă decât limba română, vor fi însoțite de traducere autorizata. Doc. se prezinta inclusiv de catre ofertantul asociat, subcontractantul si tertul sustinator. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociati, terți susținător și subcontractanți) atrage după sine respingerea acesteia ca inacceptabilă

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa nu se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea 98/2016.

Neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea 98/2016 – se va completa DUAE. Încadrarea în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul AC, cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Bostan Emil – dr. ex.;

— Niculae Florentina – dr. ex. adj.;

— Barbu Mariana – sef ser.;

— Gentimir Daniela – ec.;

— Samson Mariana Valentina – jr.;

— Drăghici Valentin Mihai – cons. achiz. pub.;

— Cioalcă George – adm.;

— Mihăilă Adrian – cons. teh.;

— Deleanu Eugenia – ref.;

— Comarniceanu Marius Iozu – c [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Proportia de subcontractare. Informații privind partea/părţile din acordul-cadru pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze. Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din acordul-cadru pe care urmează să o/le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani (calculați până la data-limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare cu cele care fac obiectul contractului subsecvent cu număr maxim de cpl., în valoare cumulată de cel puțin 1 838 655,46 RON fara TVA.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

DUAE completat de ofertant, în care va include și informații privind partea din acordul-cadru care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe ale căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere, astfel cum acestea sunt menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autorității contractante. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus, dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului, o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizat(i) va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; recomandări; alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiarii înscrişi în listă, din care să rezulte modul de îndeplinire a furnizărilor respective. Pentru calculul pretului contractelor exprimate în alta moneda decât lei se va folosi cursul stabilit de catre parti în respectivele contracte (daca este cazul) sau în absenta acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a României pentru anii în care au fost derulate contractele în cauza, respectiv:

— pentru anul 2017 – 1 EUR = 4,5231 RON, 1 USD = 4,2576 RON;

— pentru anul 2018 – 1 EUR = 4,6611 RON, 1 USD = 3,7778 RON;

— pentru anul 2019 – 1 EUR = 4,7619 RON, 1 USD = 4,2072 RON (la data de 15 aprilie a fiecarui an).

Cerințe specifice: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terțul/terții susținător(i) va/vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător, împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terțul/terții susținător(i), din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator (impreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) și acordul de asociere din care să reiese cine este liderul de asociere.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 30/07/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 30/10/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 30/07/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Pe durata acordului-cadru pretul unitar declarat câstigator, exprimat în lei, ramâne ferm;

2. In cazul ȋn care pe parcursul indeplinirii acordului-cadru se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini;

3. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Daca ȋn urma reofertarii ofertantii nu pot fi departajati, devin incidente prevederile art. 211 lit. b) din Legea 98/2016, fiind imposibila ȋncheierea acordului-cadru;

4. În cazul ȋn care parti din acordului-cadru de achizitie publica urmeaza sa se îndeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, se solicita prezentarea listei cuprinzând acesti subcontractanti. Pe parcursul derularii acordului-cadru, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale;

5. În cazul în care dosarul constituit pentru participarea la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2020 conform „Ghidului de reînnoire a Parcului naţional auto 2020-2024” nu va fi acceptat de către Administraţia Fondului pentru Mediu, procedura de achizitie se anuleaza, deorece este imposibila încheirea acordului-cadru.

Începând cu data de 8.4.2019 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP) a fost integrat Documentul Unic de Achiziții European (DUAE).

DUAE a fost configurat de către autoritatea contractantă direct în SICAP la definirea documentației de atribuire.

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SICAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – ghid de completare DUAE.

Atât autoritățile/entitățile contractante, cât și operatorii economici au în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație.

În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut, prin luarea în considerare a punctajului obținut de ofertele respective pentru factorii de evaluare ai propunerii tehnice având ponderile cele mai mari (de la mare la mic, prin urmărirea ordinii în care aceștia sunt precizați în documentația de atribuire). În cazul în care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta în continuare două sau mai multe oferte care se clasează pe poziția 1, autoritatea contractantă va reface clasamentul luând considerare ceilalți factori de evaluare cu ponderi egale (urmărind ordinea precizării acestora în documentația de atribuire). Acest sistem urmează să fie aplicat ori de câte ori este necesar până la realizarea departajării ofertelor pe poziții distincte în clasament, luându-se în considerare punctajul obținut pentru factorul de evaluare subsecvent (următorul factor de evaluare a propunerii tehnice conform celor sus-menționate).

Oferta câștigătoare va fi declarată cea care se clasează pe poziția 1 din clasamentul refăcut potrivit acestor reguli. În situația în care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii tehnice, fără însă să se fi obținut o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament, autorit [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: Bucureşti
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Conform legislației în vigoare.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
25/06/2020