Dostawy - 301176-2020

Submission deadline has been amended by:  316362-2020
29/06/2020    S123

Polska-Częstochowa: Komputery osobiste

2020/S 123-301176

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
Krajowy numer identyfikacyjny: DEZ.26.060.2020
Adres pocztowy: ul. Bialska 104/118
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Skoczylas
E-mail: monika.skoczylas@szpitalparkitka.com.pl
Tel.: +48 343673251
Faks: +48 343673674

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalparkitka.com.pl

Adres profilu nabywcy: www.szpitalparkitka.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpitalparkitka.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Numer referencyjny: DEZ.26.060.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie realizowane w ramach projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-0312/20 pn. „Wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się Covid-19 – zakupy, wyposażenie i modernizacja infrastruktury szpitalnej, środki dezynfekcyjne i urządzenia do dezynfekcji” wybranego do dofinansowania w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:

1) zakup komputerów wraz z oprogramowaniem – 200 szt.;

2) zakup serwera danych – 1 szt.;

3) zakup drukarek A3 – 5 szt.;

4) zakup przełączników sieciowych /8 szt./ wraz z modułami światłowodowymi /16 szt./.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, szczegółowo opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt nr WND-RPSL.10.01.00-24-0312/20 pn. „Wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się Covid-19 – zakupy, wyposażenie i modernizacja infrastruktury szpitalnej, środki dezynfekcyjne i urządzenia do dezynfekcji” wybranego do dofinansowania w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dokona oceny kryterium: czas realizacji zamówienia w zakresie od: 2 do 6 tygodni.

Zamawiający dokona oceny kryterium: okres gwarancji w zakresie od: 24 do 36 miesięcy.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 9 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup serwera danych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi panny w Częstochowie

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30234500 Pamięci do przechowywania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera danych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, szczegółowo opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt nr WND-RPSL.10.01.00-24-0312/20 pn. „Wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się Covid-19 – zakupy, wyposażenie i modernizacja infrastruktury szpitalnej, środki dezynfekcyjne i urządzenia do dezynfekcji” wybranego do dofinansowania w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dokona oceny kryterium: czas realizacji zamówienia w zakresie od: 2 do 6 tygodni.

Zamawiający dokona oceny kryterium: okres gwarancji w zakresie od: 36 do 60 miesięcy /w zakresie części nr 2 w ramach kryterium oceny ofert Zamawiający badał będzie wyłączenie gwarancję na dyski/.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 300 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup drukarek A3 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny W Częstochowie

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110 Drukarki laserowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup drukarek A3 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie szczegółowo opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt nr WND-RPSL.10.01.00-24-0312/20 pn. „Wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się Covid-19 – zakupy, wyposażenie i modernizacja infrastruktury szpitalnej, środki dezynfekcyjne i urządzenia do dezynfekcji” wybranego do dofinansowania w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dokona oceny kryterium: czas realizacji zamówienia w zakresie od: 2 do 6 tygodni.

Zamawiający dokona oceny kryterium: okres gwarancji w zakresie od: 24 do 36 miesięcy.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 600 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup przełączników sieciowych wraz z modułami światłowodowymi dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup przełączników sieciowych wraz z modułami światłowodowymi dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie szczegółowo opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt nr WND-RPSL.10.01.00-24-0312/20 pn. „Wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się Covid-19 – zakupy, wyposażenie i modernizacja infrastruktury szpitalnej, środki dezynfekcyjne i urządzenia do dezynfekcji” wybranego do dofinansowania w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dokona oceny kryterium: czas realizacji zamówienia w zakresie od: 2 do 6 tygodni.

Zamawiający dokona oceny kryterium: okres gwarancji w zakresie od: 60 do 72 miesięcy – część nr 4 /w zakresie Części Nr 4 w ramach kryterium oceny ofert Zamawiający badał będzie gwarancję na przełączniki sieciowe – 8 szt/.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 400 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu.

Brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – wg wzoru w załączniku 6 do SIWZ.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, stosownie do zapisów zawartych wart. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu musi być wykazany wobec każdego z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498);

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

4. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie „JEDZ” w postaci elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej razem z ofertą, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – załącznik nr 6 do SIWZ.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ.

6. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego złoży wymagane dokumenty:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzające, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Cd. – sekcja VI.3.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przewidzieć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zasadach określonych we wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Wydarzenie, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć, jakim jest epidemia Covid-19, wymaga zastosowania rozwiązań, które pozwolą poradzić sobie ze wzrostem popytu na różnego rodzaju towary i usługi (w tym: dostawy sprzętu IT, czy też usługi z zakresu IT) w sytuacji, gdy niektóre łańcuchy dostaw uległy zakłóceniu. Zaistniała więc pilna konieczność, przy której zastosowanie znajduje w procedurze otwartej skrócenie terminu składania ofert z 35 dni do 15 dni. Nabywcy publiczni są w gronie podmiotów, które są najżywotniej zainteresowane zakupem większości tych towarów i usług zapewniających diagnostykę i leczenie pacjentów dotkniętych epidemią. Muszą oni zapewnić dostępność środków ochrony indywidualnej oraz innych środków medycznych, jak również zapewnić funkcjonowanie infrastruktury szpitalnej i informatycznej. Liczba pacjentów z Covid-19, którzy wymagają leczenia, w województwie śląskim, łódzkim i dolnośląskie, rośnie każdego dnia. Wydarzenia te należy uznać za niemożliwe do przewidzenia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, POLSKA, pawilon D, II piętro, pokój nr 3.29 za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

Grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

2) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ:

a) wydruk ze strony: (http://www.cpubenchmark.net) potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ – stosownie do wymagań zawartych w pkt 5, załącznika nr 3 do SIWZ, część nr 1;

b) deklaracja zgodności CE – stosownie do wymogów zawartych w pkt 13, załącznika nr 3 do SIWZ, część nr 1;

c) wydruk ze strony: (http://www.cpubenchmark.net) potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ – stosownie do wymagań zawartych w pkt 4, załącznika nr 3 do SIWZ, część nr 2.

7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie za pośrednictwem platformy zakupowej:

1) formularz oferty (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;

2) formularz asortymentowo-cenowy (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym), stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ;

3) tabelę pn. Opis przedmiotu zamówienia (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ;

4) pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie);

5) dowód wpłaty wadium;

6) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ).

Wykonawca posiadający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty, o których mowa w rozdz. VII pkt 7–11 SIWZ. Treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO zastosowanej przez Zamawiającego zawarto w rozdz. XXI SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. 2018 r. poz. 1092);

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., poz. 972).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2020