Dostawy - 301205-2020

29/06/2020    S123

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych

2020/S 123-301205

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Krajowy numer identyfikacyjny: 16365090000000
Adres pocztowy: ul. Wołoska 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-675
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Szczurowska
E-mail: wzp@ipn.gov.pl
Tel.: +48 225818892
Faks: +48 225818814
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ipn.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ipn.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemu do zaawansowanej analizy ruchu sieciowego klasy NAV

Numer referencyjny: BAG-43/20
II.1.2)Główny kod CPV
48732000 Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem systemu do zaawansowanej analizy ruchu sieciowego klasy NAV objętego usługą serwisu i wsparcia technicznego dostarczonego systemu (przez okres 12 miesięcy od dnia dokonania protokolarnego odbioru dostawy wraz z wdrożeniem).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48760000 Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej
32420000 Urządzenia sieciowe
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem systemu do zaawansowanej analizy ruchu sieciowego klasy NAV objętego usługą serwisu i wsparcia technicznego dostarczonego systemu (przez okres 12 miesięcy od dnia dokonania protokolarnego odbioru dostawy wraz z wdrożeniem).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba roboczogodzin / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Dostawa i wdrożenie systemu do zaawansowanej analizy ruchu sieciowego klasy NAV nastąpi w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Usługa serwisu i wsparcia technicznego systemu świadczona będzie przez okres 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru dostawy wraz z wdrożeniem systemu, o którym mowa w ust. 1.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

W związku z informacjami zawartymi w sekcji II.2.14) niniejszego ogłoszenia (dalej: „ogłoszenie”) okres obowiązywania umowy wskazany w sekcji II.2.7) ogłoszenia (15 miesięcy) jest maksymalnym terminem przewidzianym na realizację przedmiotowego zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, a w szczególności:

1) posiadają zdolność techniczną i zawodową, tj.:

a) wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzech (3) zamówień polegających na dostawie zaoferowanego systemu bezpieczeństwa wraz z jego wdrożeniem, o wartości minimum 1 000 000,00 (słownie: jeden milion) PLN brutto każda;

b) dysponują zespołem co najmniej 6 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, które posiadają kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:

i. co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika projektu, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą: certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie, co najmniej Prince2 Foundation lub równoważny, udzielony przez firmę edukacyjną uprawnioną przez instytucję certyfikującą, co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowania projektu w tym minimum dwóch projektach polegających na wdrożeniu technologii analizy ruchu sieciowego, z czego wartość co najmniej jednego z nich wynosiła minimum 1,5 000 000 PLN brutto, znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,

ii. co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika zespołu, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą: certyfikat Certified Ethical Hacker CEH lub równoważny, certyfikat inżynierski wystawiony przez producenta oferowanego systemu, co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowania zespołem w projektach z zakresu oferowanego systemu, znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,

iii. co najmniej czterema osobami pełniącymi funkcję Inżyniera wdrożeniowego, które będą brały udział w realizacji zamówienia, posiadającymi: certyfikat inżynierski wystawiony przez producenta oferowanego systemu, co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie wdrażania systemów analizy ruchu sieciowego klasy NAV, znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia żadnej z ww. funkcji.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia:

1) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierającego co najmniej trzy (3) zamówienia polegające na dostawie zaoferowanego systemu bezpieczeństwa wraz z jego wdrożeniem, o wartości minimum 1 000 000,00 (słownie: jeden milion) PLN brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz dowodów czy zostały wykonane należycie (wg załącznika nr 3 do SIWZ).

Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

2) wykazu osób, tj. wykazu zawierającego listę osób, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 1 lit. b) SIWZ, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 4 do SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 8 Pzp Wykonawca przesyła w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym aktualny na dzień składania ofert jednolity dokument JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Centrali Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7, Sekcja Zamówień.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto.

3. Przez okres 2 miesięcy wskazany w sekcji IV.2.6) ogłoszenia należy rozumieć 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2020