Dostawy - 301273-2020

29/06/2020    S123

Polska-Radom: Drukarki laserowe

2020/S 123-301273

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: 11 Listopada 37/59
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Syta
E-mail: agnieszka.syta@ra.policja.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na: „Zakup wraz z dostawą drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych laserowych dla potrzeb jedn...

Numer referencyjny: 2/20
II.1.2)Główny kod CPV
30232110 Drukarki laserowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup wraz z dostawą drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych laserowych dla potrzeb jednostek policji garnizonu mazowieckiego. Przedmiotem zamówienia w ramach umowy ramowej jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu, wolnego od wad fizycznych i prawnych, pochodzącego z legalnego źródła. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części.Dla urządzeń wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) dla zadania nr 1 i 2 (Zał. nr 1 i 2 do SIWZ) podane parametry są wartościami minimalnymi. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania.

Zamawiający określił szacunkową ilość zamawianego sprzętu w celu wyceny oferty, która następnie posłuży do opracowania rankingu ofert.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 050 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup wraz z dostawą drukarek monochromatycznych laserowych A4 w ilości 300 szt. z dodatkowym wyposażeniem

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110 Drukarki laserowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

KWP zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 – Zakup wraz z dostawą drukarek monochromatycznych laserowych A4 w ilości 300 szt. o szczegółowym zakresie, parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalności określonych w Opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 (Zał. nr 1 do SIWZ). Dla urządzeń wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) dla zadania nr 1 i 2 (Zał. nr 1 i 2 do SIWZ) podane parametry są wartościami minimalnymi. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Zamawiający określił szacunkową ilość zamawianego sprzętu w celu wyceny oferty, która następnie posłuży do opracowania rankingu ofert.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 40,00 pkt.
Cena - Waga: 60,00 pkt.
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria i sposób oceny ofert w celu podpisania umowy ramowej:

Dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

a. „Cena” – 60 %,

b. „Okres udzielonej gwarancji” – 40 %.

Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

KOD CPV: 30232110-8 Drukarki laserowe

30232100-5 Drukarki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych laserowych A4 w ilości 150 szt. z dodatkowym wyposażeniem

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110 Drukarki laserowe
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

KWP zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup nr 2 – Zakup wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych laserowych A4 w ilości 150 szt. o szczegółowym zakresie, parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalności określonych w Opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 (Zał. nr 2 do SIWZ). Dla urządzeń wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) dla zadania nr 2 (Zał. nr 2 do SIWZ) podane parametry są wartościami minimalnymi. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Zamawiający określił szacunkową ilość zamawianego sprzętu w celu wyceny oferty, która następnie posłuży do opracowania rankingu ofert.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 40,00 pkt.
Cena - Waga: 60,00 pkt.
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria i sposób oceny ofert w celu podpisania umowy ramowej:

Dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

a. „Cena” – 60 %,

b. „Okres udzielonej gwarancji” – 40 %.

Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

KOD CPV: 30232110-8 Drukarki laserowe

30232100-5 Drukar

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 019-041303
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Zakup wraz z dostawą drukarek monochromatycznych laserowych A4 w ilości 300 szt. z dodatkowym wyposażeniem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 9
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 9
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bluebrain Sp. z o.o., Sp.k.
Adres pocztowy: ul. ks. F. Trockiego 22
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 30-394
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Koncept Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wodniaków 19
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 03-992
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Immitis Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 83
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 85-009
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: JM Data Sp. z o.o., Sp.k.
Adres pocztowy: ul. Trakt Lubelski 233
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 04-667
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Rotar
Adres pocztowy: ul. Kopińska 4b/3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-321
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 585 365.85 PLN
Najtańsza oferta: 313 281.00 PLN / Najdroższa oferta: 623 610.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Zakup wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych laserowych A4 w ilości 150 szt. z dodatkowym wyposażeniem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 7
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bluebrain Sp. z o.o., Sp.k.
Adres pocztowy: ul. ks. F. Trockiego 22
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 30-394
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: JM Data Sp. z o.o., Sp.k.
Adres pocztowy: ul. Trakt Lubelski 233
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 04-667
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Koncept Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wodniaków 19
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 03-992
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Copy.Net.Pl Piotr Sójka
Adres pocztowy: ul. Cypryjska 70/U2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-761
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Immitis Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 83
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 85-009
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 464 634.15 PLN
Najtańsza oferta: 239 665.50 PLN / Najdroższa oferta: 680 805.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Umowy: Zadanie nr 1 i 2 – Bluebrain Sp. z o.o., Sp.k., ul. ks. F. Trockiego 22, 30-394 Kraków, POLSKA, umowa nr 83/U/20 zad. 1 i 2 z 19.6.2020;

Koncept Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa, umowa nr 84/U/20 zad. 1 i 2 z dnia 22.06.2020;

Immitis Sp. z o.o., ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz, POLSKA, umowa nr 85/U/20 zad. 1 i 2 z 22.6.2020;

JM Data Sp. z o.o., Sp.k., ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa, POLSKA, umowa nr 86/U/20 zad. 1 i 2 z 24.6.2020;

Rotar Jolanta Bobrowicz-Berkis, ul. Kopińska 4b/3, 02-321 Warszawa, POLSKA, umowa nr 81/U/20 zad. 1 i 2 z 24.6.2020;

Zadanie nr 2 – COPY.NET.PL Piotr Sójka, ul. Cypryjska 70/U2, 02-761 Warszawa, POLSKA, umowa nr 82/U/20 zad. 2 z 19.6.2020.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp – 10 dni.

2) Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp – 15 dni.

3) Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4) Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2020