Diensten - 301351-2022

03/06/2022    S107

Finland-Joensuu: Wegvervoersdiensten

2022/S 107-301351

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Nationaal identificatienummer: 0242746-2
Postadres: Linnunlahdentie 2
Plaats: Joensuu
NUTS-code: FI1D3 Pohjois-Karjala
Postcode: 80110
Land: Finland
Contactpersoon: Henri Haapalainen
E-mail: hankinta@jns.fi
Telefoon: +358 133370293
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kontiolahden kunta
Nationaal identificatienummer: 0169048-8
Plaats: Kontiolahti
NUTS-code: FI1D3 Pohjois-Karjala
Land: Finland
E-mail: hankinta@jns.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kontiolahti.fi
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ruoka- ja keittiötarvikekuljetukset - Kontiolahden kunta

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60100000 Wegvervoersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kontiolahden kunnan ruokahuollon ruoka- ja keittiötarvikekuljetukset Kontiolahden kunnan alueella sopimuskaudelle 01.08.2022 - 31.07.2024 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuudet.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reitti 1 (alv 0%)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D3 Pohjois-Karjala
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena ovat Kontiolahden kunnan ruoka- ja keittiötarvikekuljetukset.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sopimus voi jatkua yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella, ks. lisätiedot tarjouspyynnön kohdasta Sopimusmenettely.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reitti 2 (alv 0%)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D3 Pohjois-Karjala
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena ovat Kontiolahden kunnan ruoka- ja keittiötarvikekuljetukset.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sopimus voi jatkua yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella, ks. lisätiedot tarjouspyynnön kohdasta Sopimusmenettely.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reitti 3 (alv 0%)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D3 Pohjois-Karjala
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena ovat Kontiolahden kunnan ruoka- ja keittiötarvikekuljetukset.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sopimus voi jatkua yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella, ks. lisätiedot tarjouspyynnön kohdasta Sopimusmenettely.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reitti 4 (alv 0%)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D3 Pohjois-Karjala
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena ovat Kontiolahden kunnan ruoka- ja keittiötarvikekuljetukset.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sopimus voi jatkua yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella, ks. lisätiedot tarjouspyynnön kohdasta Sopimusmenettely.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reitti 5 (alv 0%)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D3 Pohjois-Karjala
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena ovat Kontiolahden kunnan ruoka- ja keittiötarvikekuljetukset.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sopimus voi jatkua yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella, ks. lisätiedot tarjouspyynnön kohdasta Sopimusmenettely.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 057-149465
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Reitti 1 (alv 0%)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kelan Pojat Ay
Nationaal identificatienummer: 0841389-7
Postadres: Kylmälammentie 8
Plaats: Lehmo
NUTS-code: FI1D3 Pohjois-Karjala
Postcode: 80710
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Reitti 2 (alv 0%)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kelan Pojat Ay
Nationaal identificatienummer: 0841389-7
Postadres: Kylmälammentie 8
Plaats: Lehmo
NUTS-code: FI1D3 Pohjois-Karjala
Postcode: 80710
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Reitti 3 (alv 0%)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kelan Pojat Ay
Nationaal identificatienummer: 0841389-7
Postadres: Kylmälammentie 8
Plaats: Lehmo
NUTS-code: FI1D3 Pohjois-Karjala
Postcode: 80710
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Reitti 4 (alv 0%)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kelan Pojat Ay
Nationaal identificatienummer: 0841389-7
Postadres: Kylmälammentie 8
Plaats: Lehmo
NUTS-code: FI1D3 Pohjois-Karjala
Postcode: 80710
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Reitti 5 (alv 0%)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kelan Pojat Ay
Nationaal identificatienummer: 0841389-7
Postadres: Kylmälammentie 8
Plaats: Lehmo
NUTS-code: FI1D3 Pohjois-Karjala
Postcode: 80710
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Sörnäistenkatu 1
Plaats: Helsinki
Postcode: 00580
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2022