Leveringen - 301364-2017

02/08/2017    S146    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-IJsselstein: Computerapparatuur

2017/S 146-301364

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Uw-Samenwerking
Overtoom 1
IJsselstein
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ijsselstein.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/5659761-uw-samenwerking-overeenkomst-levering-thin-clients-amp-beeldschermen
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uw-Samenwerking — overeenkomst levering thin clients en beeldschermen.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kenmerk: IBMN-2017-BUN-BA-001 ICT.

De opdrachtgever is de Uw-Samenwerking, bestaande uit de gemeenten IJsselstein en Montfoort.

De opdrachtgever wenst een overeenkomst af te sluiten met een (1) professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de eenmalige levering van thin clients en beeldschermen inclusief toebehoren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31
Voornaamste plaats van uitvoering:

IJsselstein en Montfoort.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdrachtgever wenst een overeenkomst af te sluiten met een (1) professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de eenmalige levering van thin clients en beeldschermen inclusief toebehoren.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 20/10/2017
Einde: 01/01/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke inschrijver op wie in de periode van vijf (5) jaar gerekend voorafgaand aan de datum van het indienen van de inschrijving de verplichte uitsluitingsgronden ex artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 van toepassing zijn/waren.

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke combinatie (een samenwerkingsverband van ondernemers) waarvan voor één of meer van de deelnemers/combinanten in de periode van vijf (5) jaar gerekend voorafgaand aan de datum van het indienen van de inschrijving de verplichte uitsluitingsgronden ex artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 van toepassing zijn/waren.

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke inschrijver die in een omstandigheid verkeert zoals aangegeven in artikel 2.87 lid 1 sub a, b, d, g en h in de Aanbestedingswet 2012, te weten:

— schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht (art. 2.87 lid 1 sub a Aw 2012);

— faillissement, insolventie of gelijksoortig (art. 2.87 lid 1 sub b Aw 2012);

— vervalsing van de mededinging (art. 2.87 lid 1 sub d Aw 2012);

— prestaties uit het verleden (art. 2.87 lid 1 sub g Aw 2012);

— valse verklaring (art. 2.87 lid 1 sub h Aw 2012).

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke combinatie (een samenwerkingsverband van ondernemers) waarvan voor één of meer van de deelnemers/combinanten artikel 2.87 lid 1 sub a, b, d, g en h in de Aanbestedingswet 2012 van toepassing is.

Ten behoeve van het bepaalde voornoemd vult de inschrijver de als bijlage D aan aanbestedingsdocument gehechte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) nader in, ondertekent deze en voegt deze toe aan de inschrijving bij Kluis 1, Eis 1.1.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver dient afdoende verzekerd te zijn inzake aansprakelijkheid door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dient minimaal 100 000 EUR per gebeurtenis te dekken alsmede minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De geschiktheidseisen met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid luiden als volgt:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer/inschrijver referentie(s) op te geven, welke ten hoogste drie (3) jaren geleden zijn afgerond, gerekend vanaf de sluitingstermijn van het indienen van de inschrijvingen, teneinde zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot essentiële onderdelen (kerncompetenties) van de onderhavige opdracht.

Vorenstaande houdt in dat inschrijver per geformuleerde kerncompetentie maximaal één (1) referentie dient in te dienen. De kerncompetenties zijn:

— het leveren van 150 thin clients middels een eenmalige levering aan een opdrachtgever;

— het leveren van 200 beeldschermen (22 inch) middels een eenmalige levering aan een opdrachtgever.

Ten behoeve van het bepaalde voornoemd vult de inschrijver de als bijlage D aan dit aanbestedingsdocument gehechte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) nader in, ondertekent deze en voegt deze toe aan de inschrijving bij Kluis 1, Eis 1.1.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/09/2017
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/09/2017
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot dit aanbestedingsdocument inclusief bijlagen en (eventueel) de overige aanbestedingsdocumenten als bedoeld in de artikelen 2.53 en 2.54 Aanbestedingswet 2012 dienen via ABK te worden gesteld. De vragen en nadere inlichtingen als hiervoor bedoeld kunnen worden gesteld tot de in de aankondiging vermelde datum en tijdstip.

Vragen kan men indienen via het tabblad berichten in ABK.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/07/2017