Dostawy - 301382-2020

29/06/2020    S123

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 123-301382

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-916
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Konarzewski, Joanna Staszczyk – Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Tel.: +48 226945400
Faks: +48 226945268

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gov.pl/finanse

Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, wdrożenie systemu Eureka wraz z utrzymaniem i rozwojem (prawo opcji)

Numer referencyjny: C/590/19/DZT/B/253
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do budowy, wdrożenia i utrzymania systemu, zgodnie z wymaganiami w następujących etapach:

1) etap 1 – Analiza wymagań i projektowanie systemu;

2) etap 2 – Budowa i wdrożenie systemu, w tym:

3) etap 3 – Utrzymanie systemu przez okres 48 miesięcy od dnia odbioru końcowego etapu 2, obejmujące:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 został opisany w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik G do SIWZ.

3. Realizacja etapów określonych w ust. 1 zostanie zrealizowana obligatoryjnie, jako zamówienie podstawowe, natomiast usługa rozwoju, w tym dodanie nowych funkcjonalności lub rozwijanie dotychczasowych lub dostosowanie systemu do aktualnego stanu prawnego może zostać zrealizowana w ramach prawa opcji.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 8 176 448.17 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
72230000 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do budowy, wdrożenia i utrzymania systemu, zgodnie z wymaganiami w następujących etapach:

1) Etap 1 – Analiza wymagań i projektowanie systemu, w wyniku której opracowana zostanie następująca dokumentacja:

a) plan realizacji umowy;

b) projekt techniczny systemu;

2) Etap 2 – Budowa i wdrożenie systemu, w tym:

a) wykonanie systemu;

b) migrację danych do systemu;

c) integrację systemu z innymi systemami określonymi przez Zamawiającego;

d) przeprowadzenie testów systemu;

e) przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników systemu;

f) wdrożenie systemu;

g) opracowanie i dostarczenie dokumentacji systemu.

3) Etap 3 – Utrzymanie systemu przez okres 48 miesięcy od dnia odbioru końcowego etapu 2, obejmujące:

a) dokonywanie aktualizacji systemu, łącznie z aktualizacją dokumentacji systemu oraz materiałów szkoleniowych i szkoleń e-learning;

b) udzielanie konsultacji dotyczących działania systemu;

c) obsługę i usuwanie błędów systemu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 został opisany w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik G do SIWZ.

3. Realizacja etapów określonych w ust. 1 zostanie zrealizowana obligatoryjnie, jako zamówienie podstawowe, natomiast usługa rozwoju, w tym dodanie nowych funkcjonalności lub rozwijanie dotychczasowych lub dostosowanie systemu do aktualnego stanu prawnego może zostać zrealizowana w ramach prawa opcji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania zamówienia w zakresie etapu 2 / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Usługa rozwoju, w tym dodanie nowych funkcjonalności lub rozwijanie dotychczasowych lub dostosowanie systemu do aktualnego stanu prawnego może zostać zrealizowana w ramach prawa opcji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu „System Informacji Celno-Skarbowej Eureka” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2. „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”, Numer naboru POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 234-573332
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: C/590/19/DZT/B/253
Nazwa:

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, wdrożenie systemu Eureka wraz z utrzymaniem i rozwojem (prawo opcji)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Nekken Sp. z o.o. sp. k
Adres pocztowy: Juliusza Kossaka 3
Miejscowość: Waraszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-575
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 176 448.17 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 725 384.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 10 dni.

2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 15 dni.

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020