Leveringen - 301475-2020

29/06/2020    S123

Polen-Katowice: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2020/S 123-301475

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 106-256066)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Biblioteka Śląska
Nationaal identificatienummer: 276878007
Postadres: pl. Rady Europy 1
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-021
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Szczęśniak
E-mail: przetargi@bs.katowice.pl
Telefoon: +48 32-20-83-875
Fax: +48 32-20-83-720

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bs.katowice.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/bibliotekaslaska

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup Mobilnego Centrum Digitalizacji – samochodu dostosowanego do potrzeb digitalizacji w terenie z zamontowanymi urządzeniami technicznymi

Referentienummer: DDB.201.4.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup Mobilnego Centrum Digitalizacji, samochodu dostosowanego do potrzeb digitalizacji w terenie z zamontowanymi urządzeniami technicznymi z przeznaczeniem dla Instytutu Myśli Polskiej w Katowicach. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:

1) dostawę samochodu wraz z wykonaniem specjalistycznej zabudowy;

2) montaż urządzeń chłodzenia;

3) montaż stanowisk digitalizacyjnych, w tym:

a) wyposażenia umożliwiającego skanowanie obiektów i skanowanie przestrzenne (skanery 3D wraz z osprzętem);

b) skanery umożliwiające digitalizację zasobów 2D (skanery płaskie, skaner dziełowy A2);

c) mobilne stacje robocze umożliwiające prace ze sprzętem digitalizującym wraz z osprzętem;

d) urządzenia do dokumentacji i digitalizacji audiowizualnej (kamery 4k, profesjonalne drony, aparaty fotograficzne – wraz z osprzętem);

4) montaż sprzętu serwerowego i sieciowego;

5) wykonanie instalacji elektrycznej, w tym montaż agregatu prądotwórczego;

6) świadczenie serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 106-256066

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: