Dostawy - 301493-2020

29/06/2020    S123

Polska-Bytom: Urządzenia komputerowe

2020/S 123-301493

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 098-233618)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bytomia
Krajowy numer identyfikacyjny: 276255269
Adres pocztowy: Parkowa 2
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 41-902
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Strychalska
E-mail: zamowienia@um.bytom.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://umbytom.logintrade.net/rejestracja/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego do Technikum nr 4 w Bytomiu – etap I

Numer referencyjny: PA.271.1.10.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia pracowni do nauki zawodu w Technikum nr 4, ul. Katowicka 35, 41-902 Bytom z podziałem na trzy części (zadania):

— zadanie 1 – sprzęt komputerowy,

— zadanie 2 – drukarka wielkoformatowa,

— zadanie 3 – oprogramowanie graficzne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 098-233618

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: