Services - 301700-2019

28/06/2019    S123

België-Brussel: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met spoorwegen en andere uitrusting

2019/S 123-301700

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 120-295359)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Infrabel NV - Directie Asset Management -I.AM.A1
Nationaal identificatienummer: 0869.763.267_23934
Postadres: Frankrijkstraat 85
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1060
Land: België
Contactpersoon: Marieke Blieck
E-mail: marieke.blieck@infrabel.be
Telefoon: +32 22248852

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.infrabel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329392

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

57/53/1/18/042 Onderhoud van speciale technieken Schuman-Josafattunel

Referentienummer: I-I.CE-57/53/1/18/042-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50220000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met spoorwegen en andere uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het onderhoud van de Schuman-Josafattunnel en herstellingen in geval van storingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 120-295359

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

In tegenstelling tot wat op de website van e-notification staat, wordt deze opdracht gegund in het kader van een open procedure.

Zie bestek.