Úřad pro publikace Evropské unie v současné době aktualizuje část obsahu těchto internetových stránek s ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Služby - 301765-2016

01/09/2016    S168    Evropská komise - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Irsko-Trim: Technické poradenství a pomoc ve stavebních otázkách a při realizaci projektu

2016/S 168-301765

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Health and Food Safety
Poštovní adresa: Grange, Dunsany, County Meath
Obec: Trim
Kód NUTS: IE022
Země: Irsko
Kontaktní osoba: Frances O'Sullivan-Kelleher
E-mail: Sante-irl-cft@ec.europa.eu
Tel.: +353 469061817
Fax: +353 469061705

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1713
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Technické poradenství a pomoc ve stavebních otázkách a při realizaci projektu.

Spisové číslo: SANTE/2016/F6/031.
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000 - IA14
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evropská komise spravuje budovu, kterou obývá v obci Grange, Dunsany, hrabství Meath v Irsku v souladu se svými závazky, které má coby nájemce, což znamená, že v průběhu nadcházejících let bude zapotřebí provádět modernizační a renovační práce. Poskytovatel služeb v této souvislosti poskytne Komisi na základě její žádosti pomoc a technické poradenství a celkově nebo částečně ji podpoří při realizaci projektů, včetně mj. předběžných studií, stádia plánování, návrhu, technické pomoci s výzvou k účasti v nabídkovém řízení, sledování a kontroly provádění stavebních prací a pomoci při předběžném a konečném převzetí stavebních prací.

Budova má výměru 10 100 m2 a sestává z kanceláří, archivů, místností IT, jednacích místností s tlumočnickými kabinami, jeslí a ústřední kuchyně.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71320000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: IE022
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Komise očekává nabídky od poradců v oblasti architektury a techniky s náležitou kvalifikací, kteří poskytnou Komisi pomoc a technické poradenství a budou Komisi nápomocni při realizaci projektů, zčásti nebo zcela, mimo jiné včetně předběžných studií, fáze plánování, projektu, technické pomoci s výzvou k účasti v nabídkovém řízení, sledování a kontroly provádění prací a pomoci v průběhu předběžné a konečné přejímky stavebních prací. Technická pomoc ve stavebních otázkách bude zajištěna prostřednictvím specifické smlouvy vypracované na základě hlavní rámcové smlouvy. Poskytovatel služeb zašle požadavek na služby dle nástinu v technických specifikacích a v souladu s finanční nabídkou předloženou v rámci návrhu nabídky. Specifická smlouva bude podepsána mezi Komisí a poskytovatelem služeb. Tato specifická smlouva stanoví obchodní podmínky v případě projektu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Maximální hodnota této zakázky za jeho potenciální 4letou dobu trvání se odhaduje na řádově 200 000 EUR. Nicméně, tato částka není zaručená – skutečná hodnota bude záviset na typu a četnosti služeb požadovaných během potenciální doby trvání rámcové smlouvy.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Architekti musí být členy RIAI nebo být zapsáni v příslušném odborném rejstříku v zemi trvalého pobytu.

Inženýři musí být členy organizace Engineers Ireland nebo zapsáni v příslušném odborném rejstříku země trvalého pobytu.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 10/10/2016
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 12/10/2016
Místní čas: 10:00
Místo:

GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin, Grange, Dunsany, hrabství Meath, Irsko.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Maximálně 2 osoby zastupující každého uchazeče.

Osoby, které mají v úmyslu zúčastnit se, o tom musí informovat kontaktní osobu jmenovanou v oddílu I.1 (sante-irl-cft@ec.europa.eu) e-mailem alespoň 2 pracovní dny předem.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

36 měsíců.

VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Jako v bodě VI.4.1
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/08/2016