Diensten - 301837-2022

03/06/2022    S107

Frankrijk-Marseille: Openbaarvervoersdiensten

2022/S 107-301837

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 087-236743)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: metropole d aix marseille provence
Postadres: 58 bd Charles Livon
Plaats: Marseille
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13007
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Direction de la Commande Publique - Service Marches
E-mail: Marches.marseilleprovence@ampmetropole.fr
Telefoon: +33 491999900
Fax: +33 491997196
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.marseille-provence.com
Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics.ampmetropole.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

services de transports publics de voyageurs - prestations de lignes interurbaines du bassin sud-est de la metropole

Referentienummer: 71220172
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60112000 Openbaarvervoersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 087-236743

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
In plaats van:
Datum: 01/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 06/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: