Usluge - 301873-2019

01/07/2019    S124

Belgija-Bruxelles: „Koncesija za usluge i pružanje usluga koje se odnose na pripremu i posluživanje hrane u zgradama Europskog odbora regija i Gospodarskog i socijalnog odbora u Bruxellesu”

2019/S 124-301873

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Odbor regija (OR)
Poštanska adresa: Rue Belliard 101
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
E-pošta: procurement-pgfc@cor.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.cor.europa.eu

Adresa profila kupca: http://www.cor.europa.eu

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO)
Poštanska adresa: Rue Belliard 99
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
E-pošta: procurement-pgfc@cor.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.eesc.europa.eu

Adresa profila kupca: http://www.eesc.europa.eu

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5045
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

„Koncesija za usluge i pružanje usluga koje se odnose na pripremu i posluživanje hrane u zgradama Europskog odbora regija i Gospodarskog i socijalnog odbora u Bruxellesu”

Referentni broj: CDR/DL/35/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
55500000 Usluge menze i usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovaj postupak javne nabave obuhvaća koncesiju za usluge i pružanje usluga koje se odnose na pripremu i posluživanje hrane u zgradama Europskog odbora regija i Gospodarskog i socijalnog odbora u Bruxellesu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 12 300 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
55510000 Usluge menze
55511000 Usluge menze i druge usluge restorana sa samoposluživanjem zatvorenog tipa
55512000 Usluge vođenja menze
55520000 Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)
55330000 Usluge restorana sa samoposluživanjem
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles, Belgija.

II.2.4)Opis nabave:

Europski odbor regija i Europski gospodarski i socijalni odbor (dalje u tekstu: odbori) planiraju sklapanje okvirnog ugovora o uslugama koji obuhvaća nabavu podijeljenu u 2 dijela, koja se s jedne strane odnosi na upravljanje različitim uslugama pripreme i posluživanja hrane na osnovi koncesije (dio „Koncesija”) i, s druge strane, pružanje usluga koje se odnose na narudžbe za pripremu i posluživanje hrane koje naručuju odbori (dio „Okvirni ugovor o uslugama).

U okviru dijela „Koncesija”, odbori će ugovaratelju povjeriti korištenje i upravljanje, na njegov vlastiti rizik, održivu pripremu i posluživanje hrane u zgradama, pod uvjetima utvrđenima u dokumentaciji o nabavi. U tom smislu, ugovaratelju će bez financijske naknade na raspolaganje staviti kompletnu infrastrukturu, opremu i materijal koji su potrebni za korištenje koncesije, na određeno vrijeme ograničeno okvirnim ugovorom i ekskluzivnim značajkama traženih usluga.

Dio „Okvirni ugovor o uslugama” obuhvaća nabavu usluga posluživanja hrane („catering”) i organiziranje banketa (povremene usluge) tijekom sjednica i događaja koji se održavaju u zgradama odbora. Ove će se usluge obračunavati odborima (ili vanjskim korisnicima, ovisno o slučaju) prema ponudi ugovaratelja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 12 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Molimo pogledajte mrežnu stranicu navedenu u točki I.3).

II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Molimo pogledajte mrežnu stranicu navedenu u točki I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Natjecatelji moraju biti registrirani pri belgijskoj agenciji za sigurnost hrane („AFSCA”) i posjedovati ugovor/odobrenje „ACT025-Traiteur” (ACT-Catering) koju izdaje AFSCA. Natjecatelji iz drugih država članica EU-a svojoj prijavi za sudjelovanje moraju priložiti izjavu o namjeri registriranja pri AFSCA-i i dobivanja ugovora/odobrenja „ACT025-Traiteur” (ACT-Catering) koje izdaje AFSCA, kao i dokaze o registraciji pri nadležnoj instituciji prehrambenog sektora u matičnoj državi koja je jednakovrijedna registraciji pri AFSCA-i pri jednakovrijednom nacionalnom tijelu nadležnom za djelatnost pripreme i posluživanja hrane u matičnoj državi. U slučaju da je uspješni ponuditelj s kojim će se sklopiti ugovor natjecatelj iz druge države članice EU-a, on na zahtjev odbora i prije sklapanja ugovora mora biti u mogućnosti dostaviti dokaz o registraciji pri AFSCA-i i ugovor/odobrenje „ACT025-Traiteur” (ACT-Catering), a ukoliko to nije moguće ugovor se neće sklopiti.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:

Uzimajući u obzir odredbe članka 18.2 direktive 2014/23, trajanje ugovora čiji dio o koncesiji predstavlja njegov glavni dio te visoke ciljeve održive pripreme i posluživanja hrane (koja će se odvijati u lokalnoj podružnici za opskrbu itd.), za što je potrebno dulje razdoblje amortizacije ulaganja, utvrđeno je na 5 godina.

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 29/07/2019
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Molimo pogledajte mrežnu stranicu navedenu u točki I.3).

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303
Telefaks: +352 43032100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Podaci o rokovima za podnošenje žalbe: vidjeti internetsku adresu navedenu u poglavlju I.3).

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/06/2019