Услуги - 301880-2019

01/07/2019    S124    Европейска комисия - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: H2020: EGNOS и Галилео като услуга за U-космическо пространство

2019/S 124-301880

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 097-233262)

Правно основание:

Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
Пощенски адрес: Avenue d'Auderghem 45
Град: Brussels
код NUTS: BE10
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm

Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

H2020: EGNOS и Галилео като услуга за U-космическо пространство

Референтен номер: 746/PP/GRO/RCH/19/113057
II.1.2)Основен CPV код
73000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта е да се ускори използването на EGNOS и Галилео, европейските компоненти на ГНСС (EGNSS), на пазара на безпилотни авиационни системи (UAS), като се въведат необходимите средства на равнище предоставяне на услуги за улесняване на оперативното използване на EGNSS от операторите и тяхното одобрение от авиационните органи.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/06/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 097-233262

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 05/07/2019
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 19/08/2019
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 08/07/2019
Местно време: 14:00
Да се чете:
Дата: 21/08/2019
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация: