Υπηρεσίες - 301880-2019

01/07/2019    S124

Βέλγιο-Βρυξέλλες: H2020: τα προγράμματα EGNOS και Galileo ως υπηρεσία του συστήματος U-space

2019/S 124-301880

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019/S 097-233262)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
Ταχ. διεύθυνση: Avenue d'Auderghem 45
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

H2020: τα προγράμματα EGNOS και Galileo ως υπηρεσία του συστήματος U-space

Αριθμός αναφοράς: 746/PP/GRO/RCH/19/113057
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73000000 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στόχος του αντικειμένου της σύμβασης είναι η επιτάχυνση της χρήσης των προγραμμάτων EGNOS και Galileo, των συνιστωσών του Ευρωπαϊκού GNSS (EGNSS), στην αγορά των μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων (UAS - Unmanned Aerial Systems) θεσπίζοντας τα απαραίτητα μέσα σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών για τη διευκόλυνση της επιχειρησιακής χρήσης του EGNSS από χειριστές και την έγκρισή τους από αρχές πολιτικής αεροπορίας.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
26/06/2019
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 097-233262

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 05/07/2019
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 19/08/2019
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 08/07/2019
Τοπική ώρα: 14:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 21/08/2019
Τοπική ώρα: 11:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: