Dienstleistungen - 301898-2022

03/06/2022    S107

Polen-Danzig: Dienstleistungen im juristischen Bereich

2022/S 107-301898

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 098-270534)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Pomorskie
Nationale Identifikationsnummer: 191674836
Postanschrift: ul. Okopowa 21/27
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 80-810
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jolanta Jeryś
E-Mail: zamowienia@pomorskie.eu
Telefon: +48 583268735
Fax: +48 583268557
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.pomorskie.eu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie obsługi prawnej

Referenznummer der Bekanntmachung: DAZ-Z.272.38.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79100000 Dienstleistungen im juristischen Bereich
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP). Obsługa prawna powinna być świadczona w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych oraz ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze w celu ochrony interesów Województwa Pomorskiego. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną/ne część/części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączniku nr 1 do SWZ oraz wzór umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-270534

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.11
Los-Nr.: Część nr 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje o opcjach
Anstatt:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji , gdy w toku wykonywania umowy w sposób zasadniczy nie zmniejszył się zakres zadań publicznych wykonywanych przez Zamawiającego, a mających związek z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp, zwiększającym przedmiot zamówienia maksymalnie do 24 miesięcy, pod warunkiem, że zaoferowana przez wykonawcę cena jednostkowa (tj. cena za jeden miesiąc) nie ulegnie zwiększeniu za wyjątkiem możliwości jednorazowego wzrostu ceny o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług przyjęty na rok 2025 – jednak nie więcej niż o 10 % . Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Zasady realizacji przedmiotu umowy objęte prawem opcji, sposobu zapłaty, kar umownych itp. (oprócz zasad waloryzacji określonej w umowie) będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego zamówienia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do 31 października 2024 roku.

muss es heißen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji , gdy w toku wykonywania umowy w sposób zasadniczy nie zmniejszył się zakres zadań publicznych wykonywanych przez Zamawiającego, a mających związek z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp, zwiększającym przedmiot zamówienia maksymalnie do 24 miesięcy, pod warunkiem, że zaoferowana przez wykonawcę cena jednostkowa (tj. cena za jeden miesiąc) nie ulegnie zwiększeniu za wyjątkiem możliwości określonej § 13 ust. 9 załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy . Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Zasady realizacji przedmiotu umowy objęte prawem opcji, sposobu zapłaty, kar umownych itp. (oprócz zasad waloryzacji określonej w umowie) będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego zamówienia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do 31 października 2024 roku.

Abschnitt Nummer: II.2.11
Los-Nr.: Część nr 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacja o opcjach
Anstatt:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji , gdy w toku wykonywania umowy w sposób zasadniczy nie zmniejszył się zakres zadań publicznych wykonywanych przez Zamawiającego, a mających związek z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp, zwiększającym przedmiot zamówienia maksymalnie do 24 miesięcy, pod warunkiem, że zaoferowana przez wykonawcę cena jednostkowa (tj. cena za jeden miesiąc) nie ulegnie zwiększeniu za wyjątkiem możliwości jednorazowego wzrostu ceny o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług przyjęty na rok 2025 – jednak nie więcej niż o 10 % . Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Zasady realizacji przedmiotu umowy objęte prawem opcji, sposobu zapłaty, kar umownych itp. (oprócz zasad waloryzacji określonej w umowie) będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego zamówienia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do 31 października 2024 roku.

muss es heißen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji , gdy w toku wykonywania umowy w sposób zasadniczy nie zmniejszył się zakres zadań publicznych wykonywanych przez Zamawiającego, a mających związek z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp, zwiększającym przedmiot zamówienia maksymalnie do 24 miesięcy, pod warunkiem, że zaoferowana przez wykonawcę cena jednostkowa (tj. cena za jeden miesiąc) nie ulegnie zwiększeniu za wyjątkiem możliwości określonej § 13 ust. 9 załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy . Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Zasady realizacji przedmiotu umowy objęte prawem opcji, sposobu zapłaty, kar umownych itp. (oprócz zasad waloryzacji określonej w umowie) będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego zamówienia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do 31 października 2024 roku.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: Część nr 1 i 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 07/06/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 09/06/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Los-Nr.: Część nr 1 i 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 04/09/2022
muss es heißen:
Tag: 06/09/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: Część nr 1 i 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 07/06/2022
Ortszeit: 09:10
muss es heißen:
Tag: 09/06/2022
Ortszeit: 09:10
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: