Dienstleistungen - 301898-2022

03/06/2022    S107

Polska-Gdańsk: Usługi prawnicze

2022/S 107-301898

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 098-270534)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Pomorskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 191674836
Adres pocztowy: ul. Okopowa 21/27
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-810
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Jeryś
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268735
Faks: +48 583268557
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie obsługi prawnej

Numer referencyjny: DAZ-Z.272.38.2022
II.1.2)Główny kod CPV
79100000 Usługi prawnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP). Obsługa prawna powinna być świadczona w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych oraz ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze w celu ochrony interesów Województwa Pomorskiego. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną/ne część/części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączniku nr 1 do SWZ oraz wzór umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 098-270534

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: Część nr 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji , gdy w toku wykonywania umowy w sposób zasadniczy nie zmniejszył się zakres zadań publicznych wykonywanych przez Zamawiającego, a mających związek z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp, zwiększającym przedmiot zamówienia maksymalnie do 24 miesięcy, pod warunkiem, że zaoferowana przez wykonawcę cena jednostkowa (tj. cena za jeden miesiąc) nie ulegnie zwiększeniu za wyjątkiem możliwości jednorazowego wzrostu ceny o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług przyjęty na rok 2025 – jednak nie więcej niż o 10 % . Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Zasady realizacji przedmiotu umowy objęte prawem opcji, sposobu zapłaty, kar umownych itp. (oprócz zasad waloryzacji określonej w umowie) będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego zamówienia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do 31 października 2024 roku.

Powinno być:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji , gdy w toku wykonywania umowy w sposób zasadniczy nie zmniejszył się zakres zadań publicznych wykonywanych przez Zamawiającego, a mających związek z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp, zwiększającym przedmiot zamówienia maksymalnie do 24 miesięcy, pod warunkiem, że zaoferowana przez wykonawcę cena jednostkowa (tj. cena za jeden miesiąc) nie ulegnie zwiększeniu za wyjątkiem możliwości określonej § 13 ust. 9 załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy . Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Zasady realizacji przedmiotu umowy objęte prawem opcji, sposobu zapłaty, kar umownych itp. (oprócz zasad waloryzacji określonej w umowie) będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego zamówienia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do 31 października 2024 roku.

Numer sekcji: II.2.11
Część nr: Część nr 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacja o opcjach
Zamiast:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji , gdy w toku wykonywania umowy w sposób zasadniczy nie zmniejszył się zakres zadań publicznych wykonywanych przez Zamawiającego, a mających związek z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp, zwiększającym przedmiot zamówienia maksymalnie do 24 miesięcy, pod warunkiem, że zaoferowana przez wykonawcę cena jednostkowa (tj. cena za jeden miesiąc) nie ulegnie zwiększeniu za wyjątkiem możliwości jednorazowego wzrostu ceny o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług przyjęty na rok 2025 – jednak nie więcej niż o 10 % . Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Zasady realizacji przedmiotu umowy objęte prawem opcji, sposobu zapłaty, kar umownych itp. (oprócz zasad waloryzacji określonej w umowie) będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego zamówienia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do 31 października 2024 roku.

Powinno być:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji , gdy w toku wykonywania umowy w sposób zasadniczy nie zmniejszył się zakres zadań publicznych wykonywanych przez Zamawiającego, a mających związek z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp, zwiększającym przedmiot zamówienia maksymalnie do 24 miesięcy, pod warunkiem, że zaoferowana przez wykonawcę cena jednostkowa (tj. cena za jeden miesiąc) nie ulegnie zwiększeniu za wyjątkiem możliwości określonej § 13 ust. 9 załącznika nr 4 do SWZ wzór umowy . Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Zasady realizacji przedmiotu umowy objęte prawem opcji, sposobu zapłaty, kar umownych itp. (oprócz zasad waloryzacji określonej w umowie) będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego zamówienia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do 31 października 2024 roku.

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: Część nr 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 07/06/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 09/06/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: Część nr 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 04/09/2022
Powinno być:
Data: 06/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Część nr 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/06/2022
Czas lokalny: 09:10
Powinno być:
Data: 09/06/2022
Czas lokalny: 09:10
VII.2)Inne dodatkowe informacje: