Szolgáltatások - 301906-2020

29/06/2020    S123    Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül 

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2020/S 123-301906

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_16600953
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bittó Annamária
E-mail: Annamaria.Bitto@kozlekedesimuzeum.hu
Telefon: +36 308364765

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.mmkm.hu

A felhasználói oldal címe: https://www.mmkm.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új Közlekedési Múzeum tervezése

Hivatkozási szám: EKR000486262019
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szolgáltatás megrendelése

Szerződés megnevezése: Új Közlekedési Múzeum és környezetének kialakítására vonatkozó tervezési szolgáltatások

Eljárás fajtája: Kbt. 98. § (5) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 7 868 157 547.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő a Közbeszerzési eljárást megelőzően a TED (Tenders Electronic Daily: www.ted.europa.eu) felületen 2018/S 152-349630 TED azonosítószámon megjelent, majd 2018/S 176-399724 azonosítószámú hirdetménnyel módosított tervpályázati eljárást (Tervpályázati Eljárás) indított a tervezési területen megvalósítandó Új Közlekedési Múzeum megvalósítása érdekében. A Tervpályázati Eljárás célja a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervező kiválasztása volt. A Közbeszerzési Eljárás célja az új Közlekedési Múzeum és környezete terveinek elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötése.

Nyertes ajánlattevő a Szerződés alapján a Műszaki Leírásban részletesen rögzített, alábbi Generáltervezői Feladatok ellátásra köteles az alábbi Tervezési Szakaszokban:

(a) Vázlattervek elkészítése

— Alapprogram tervezése (Kiállítás tervezés, Törekvés MH, Népligeti gyalogos kapcsolattal együtt),

— Csatlakozó közterületek rendezése, közútfejlesztés (feltételes),

— Hungária körúti vasúti megállóhely tervezése (feltételes).

(b) Engedélyezési Tervek elkészítése

— Alapprogram tervezése (Bontási engedélyezési tervezés, Kiállítás tervezés),),

— Törekvés Művelődési Ház épületének és a környező szabadterek tervezése (feltételes),

— Csatlakozó közterületek rendezése, közútfejlesztés (feltételes),

— Hungária körúti vasúti megállóhely tervezése (feltételes).

(c) Kivitelezési Tervek elkészítése (feltételes)

— Alapprogram tervezése,

— Kiállítás tervezési feladatok,

— Törekvés Művelődési Ház épületének és a környező szabadterek tervezése,

— Csatlakozó közterületek rendezése, közútfejlesztés,

— Hungária körúti vasúti megállóhely tervezése,

— Népliget felé gyalogos kapcsolat tervezése.

(d) Tervezői művezetés. (feltételes)

A 2011/2017 (XII.22.) Kormány határozat értelmében a Beruházásnak és az ahhoz kapcsolódó köztéri kapcsolatrendszernek a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017 (VIII.11.) Kormányrendelet szerint a következő – jelen Szerződés szerinti – Tervezési Feladatokra biztosított forrást a Kormány: (a) tervezési program elkészítése, (b) vázlatterv elkészítése, (c) engedélyezési terv (beleértve a bontási engedélyezési tervet is) készítése, (d) engedélyeztetési eljárás lefolytatása (beleértve a bontási engedélyezési eljárást is), (e) kivitelezési terv elkészítése. Így a Megrendelő az így meghatározott Tervezési Feladatok tekintetében – figyelemmel a forrás rendelkezésre állására valamint a Beruházást érintő kormányzati döntésekre – a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdésére valamint a Kbt. 135. § (12) bekezdései alapján feltételes közbeszerzést indított. Tekintettel arra, hogy a Vázlatterv és Engedélyezési Terv Alapprogram keretében elvégzendő feladatokon kívüli feladatokra a Kormány teljes körűen forrást nem biztosított, valamint a feladatok elvégzése tekintetében kifejezett döntést nem hozott, a Vázlattervi Szakaszban a csatlakozó közterületek tervezése, az Engedélyezési Terv Szakaszban a Törekvés Művelődési Házzal és a csatlakozó közterületek tervezésével kapcsolódó feladatok és a Kivitelezési Terv Tervezési Feladat tekintetében a Megrendelő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít és a Szerződés hatályba lépését felfüggeszti.

Mivel Kormány a Beruházás tekintetében a kivitelezésről még nem döntött a kivitelezéshez kapcsolódó tervezői feladatok, így a tervezői művezetés tekintetében is a Megrendelő a Kbt. 53. § (5) (6) bekezdései alapján feltételes közbeszerzést indít és a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a Szerződés hatályba lépését felfüggeszti.

Tekintettel arra, hogy a Hungária körúti vasúti megállóhely tervezése tekintetében a forrás nem áll a Megrendelő rendelkezésére, annak rendelkezésre bocsátásához és a feladat megrendeléséhez a Megrendelő és Harmadik Fél megállapodása szükséges, [...]

Kar.korl. miatt folytatás a VI.3) pontban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A 2022. december 31. véghatáridő nem vonatkozik a kivitelezési szakasz alatt teljesítendő tervezési feladatokra.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Magyarázat:

A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplőképes teljesíteni a következő okok miatt:

Magyarázat:

A tárgyi közb. elj. jogalapját az alábbi jogszabályok adják:

Egyrészről az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.)a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Irányelv) 32. cikkének (4) bekezdése.

Másrészről a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 98. § (5) bekezdése.

Tehát a hnt elj.típus alkalmazásának indoka, hogy az előzményi tervpályázati eljárást követően, az AK kizárólag a tervpályázati eljárás nyertesével jogosult megkötni az Új Közlekedési Múzeum megtervezésére irányuló (szolgáltatás-megrendelés tárgyú) szerződést.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Új Közlekedési Múzeum - tervezési szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Diller Scofidio + Renfro LLC
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28743192
Postai cím: 26th Street STE1815 Utca 601 W
Város: New York
NUTS-kód: 00 Not specified
Postai irányítószám: 10001
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Telefon: +1 2122607971
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7 868 157 547.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Helyi építész/bejegyzett építész Strukturális tervezés Gépészet (gépészmérnök)

Épületgépészet (vízmérnök) Villamosmérnöki tevékenység (AV / IT; biztonság; tűzjelző tervezés;BMS tervezés;nagyfeszültség, transzformátor) Tűzvédelmi szakmérnöki tevékenység Környezetvédelem Tanácsadás konyhai berendezések terén Vasúti és közút mérnök.

Karakterkorl. miatt folyt.: VI.3) pontban

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) pontjában foglaltak alapján az Ajánlatkérő az alábbiakban közli a tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlatot benyújtó egyetlen ajánlattevő (azaz a nyertes ajánlattevő) nevét, címét és adószámát:

Nyertes Ajánlattevő:

Diller, Scofidio + Renfro Limited Liabilty Company (székhely: 601 W 26TH ST, STE 1815, New York, New York, 10001, USA, adószám: 13-4180468)

Nyertes Ajánlattevő által alapított Projekttársaság:

Diller Scofidio + Renfro Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. 5. em., adószám: 27303533-2-41)

Kar.korl. miatt folytatás a II.2.4) pontból.

[...] A Megrendelő a Kbt. 53. § (5) (6) bekezdései alapján feltételes közbeszerzést indított és ennek vonatkozásában Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a Szerződés hatályba lépését felfüggesztette.

Ezen Teljesítési Szakaszokat a feltételek maradéktalan bekövetkezése esetén a Megrendelő jogosult a Tervezőhöz intézett írásbeli értesítéssel (Megrendelés) egyoldalúan, Tervezési Szakaszonként külön-külön is hatályba léptetni, a hatályba lépés időpontját megjelölni (Hatályba Léptetés).

A tervezői művezetés díja (Tervezői Művezetési Díjrész) a szerződéstervezetben foglaltak szerint kerül kialakításra. Ajánlattevőnek ajánlatában (nem a felolvasólapon – nem értékelésre kerülő tartalmi elemként), illetve a végső ajánlatában kell nyilatkoznia arról, hogy a tervezői művezetést a Végső AF keretében megküldött Árazatlan Ártáblázatban tervezői kategóriák és honosság szerint differenciáltan milyen napidíjjal (nettó Ft/nap/fő) látja el. A Tervezői Művezetési Díjrész szerződéstervezet szerint kalkulált értéke jelenti maximálisan kifizethető keretösszeget.. A tervezői művezetés mérnök napidíja minden költséget tartalmaz, a külföldi utazási költségeket is, a Szerződéstervezet 9.6 pontjának figyelembevételével.

Tervezőnek ajánlatában kell megjelölnie (nem a felolvasólapon – nem értékelésre kerülő tartalmi elemként)), hogy a Diszpozíciós Keret terhére elszámolható Koncepcionális Változtatások keretében elvégzett teljesítés tekintetében. a Végső AF keretében megküldött Árazatlan Ártáblázatban tervezői kategóriák és honosság szerint differenciáltan milyen mérnök napidíjakkal látja el (nettó Ft/nap/fő). A Diszpozíciós Keret napidíja nem tartalmazza a Tervező MAGYARORSZÁGra utazásának költségeit. Annak fedezetéül a Diszpozíciós Keret terhére elkülönített 30 000 000 HUF keretösszeg szolgál, utazásonként 1 000 000 HUF átalány utazási költséggel számolva.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelye előkészítésének további támogatásáról, valamint az átmeneti működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1198/2020. (V. 6.) Korm. határozat rendelkezései megfelelően irányadóak a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet vonatkozásában.

Karakterkorl. miatt V.2.5) pont folytatása:

Mobilitás/Közlekedésmérnök Tájépítész-öntözés és vízfunkciók Örökségvédelmi szakértő Belsőépítészet Akusztikai mérnök, beleértve az elektromechanikus akusztikát Költség-tanácsadás Fenntarthatóság / LEED Wayfinding tervezés /grafikai tervezés Épületszerkezet / üvegszerkezetek Geotech Geodéziai felmérés Öntözőrendszer tervezése Területi közműszolgáltatás tervezése (építőmérnök) Állványzat / daru szakértő Akadálymentesítés tervezése Biztonság és egészségvédelem Felvonó Statikai mérnök Teherbíró szerkezetek tervezése Statika alszakterület Világítástervezés Épületek természetes fényvilágítása Energetikai modellezés Fenntarthatóság Akusztikai mérnök Tájépítész és területrendezés Vertikális szállítás Múzeumi tárolás Homlokzati tanácsadás Kiállítás tervezés Digitális média Színházi tanácsadás Dokumentum fordítás Pénzügyi tanácsadó.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/06/2020