Diensten - 301989-2022

03/06/2022    S107

Duitsland-Mannheim: Personenvervoer zonder dienstregeling

2022/S 107-301989

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 086-233353)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Mannheim - Fachbereich Baurecht.Bauverwaltung.Denkmalschutz.
Postadres: Glücksteinallee 11
Plaats: Mannheim
NUTS-code: DE126 Mannheim, Stadtkreis
Postcode: 68163
Land: Duitsland
Contactpersoon: Servicestelle Ausschreibungsverfahren
E-mail: 60.ausschreibung@mannheim.de
Telefoon: +49 621/293-7459
Fax: +49 621/293-470963
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mannheim.de
Adres van het kopersprofiel: www.auftragsboerse.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schülerbeförderung EU 9

Referentienummer: 40-41-021712400-031
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60140000 Personenvervoer zonder dienstregeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Beförderung von Schüler*innen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 086-233353

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Laufzeitende des Vertrags
In plaats van:
Datum: 24/07/2024
Te lezen:
Datum: 27/07/2023
Afdelingsnummer: IV.2.2.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote
In plaats van:
Datum: 02/06/2022
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum: 13/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen: