С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Строителство - 302024-2019

01/07/2019    S124

България-Костинброд: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

2019/S 124-302024

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Общена Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: Снежа Трендафилова — директор на дирекция „Обществени поръчки и оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт или инж. Теодора Гогова — заместник-кмет
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/19667
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Строителство на обекти „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд“

Референтен номер: ОП 2018-11
II.1.2)Основен CPV код
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Строителство на обекти „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд“, подробно индивидуализирани в техническите спецификации в том II — книга II от документация и проектната документация.

Предметът е разделен на:

Обособена позиция 1 включва частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица без клонове:

— гл. кл. от 161d до 164d с DN 125 PN 10, L=334 m,

— клон 22 от 111d до 141d c DN90 PN10, L=294 m,

— клон 30 от 115d до 114 c DN90 PN10, L =107 m,

— клон 33 от 111d до 116d c DN90 PN10, L=202 m,

— клон 34 от 121d до 117d c DN 90 PN10, L=251 m.

Обособена позиция 2. включва цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голянци.

Обособена позиция 3 включва:

— изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци,

— ремонт на помпена станция за село Драговищица и село Голяновци,

0151 ремонт на напорен резервоар 500 m3.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 3 925 761.05 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Село Драговищица, общ. Костинброд, обл. Софийска

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнение на подмяна на водопроводна мрежа в село Драговищица съгласно работния проект, от който са изключени следните клонове: частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица без клонове: гл. кл. от 161d до 164d с DN 125 PN 10, L=334 m; клон 22 от 111d до 141d c DN90 PN10, L =294 m; клон 30 от 115d до 114 c DN90 PN10, L =107 m; клон 33 от 111d до 116d c DN90 PN10, L=202 m; клон 34 от 121d до 117d c DN 90 PN10, L=251m, в съответствие с техническите спецификации и проектната документация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

За обособената позиция няма осигурено финансиране и се предвижда изпълнение и плащане по договора при отложено изпълнение при условията на чл. 114 от ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голянци, община Костинброд

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Община Костинброд, обл. Софийска

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голянци, община Костинброд в обхват на техническите спецификации и проектната документация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

За обособената позиция няма осигурено финансиране и се предвижда изпълнение и плащане по договора при отложено изпълнение при условията на чл. 114 от ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45231300 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Община Костинброд, обл. Софийска

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд.

Обособената позиция включва изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция за село Драговищица и село Голяновци, ремонт на напорен резервоар 500 m3 в съответствие с техническите спецификации и проектната документация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

За обособената позиция няма осигурено финансиране и се предвижда изпълнение и плащане по договора при отложено изпълнение при условията на чл. 114 от ЗОП.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 243-554032
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 92
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/06/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Юнайтед Пропърти Груп“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 203634531
Пощенски адрес: район „Оборище“, ул. „Московска“ № 23, ет. 1, ап. 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: upgeood@gmail.com
Телефон: +359 24440677
Факс: +359 24410677
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 450 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 447 863.74 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 93
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Голянци, община Костинброд

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
21/06/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Юнайтед Пропърти Груп“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 203634531
Пощенски адрес: район „Оборище“, ул. „Московска“ № 23, ет. 1, ап. 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: upgeood@gmail.com
Телефон: +359 24440677
Факс: +359 24410677
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 500 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 477 897.31 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 3
Наименование:

Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Участници в процедурата:

1. „Юнайтед Пропърти Груп“ ЕООД, ЕИК: 203634531;

2. „Монимекс“ ЕООД, ЕИК: 831768842.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл. 198, ал. 1, т. 3 от ЗОП в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие, на основание чл. 197, ал. 2 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие до въложителя. Съгласно чл. 225, ал. 1 от ЗОП в 2-месечен срок от публикуване на обявлението за възложена поръчка в РОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Дирекция „Обществени поръчки и оперативни програми и проекти“ при община Костинброд
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
Пощенски код: 2230
Държава: България
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmai.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес: http://kostinbrod.bg/archives/19667
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/06/2019