A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 302065-2016

01/09/2016    S168

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások

2016/S 168-302065

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MNKH – Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK23619
Postai cím: Ipar utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ducsai-Oláh Zsanett, vezérigazgató
E-mail: olah.zsanett@tradehouse.hu
Telefon: +36 18101600
Fax: +36 18101601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tradehouse.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tradehouse.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kereskedohaz.hu/hu/kozbeszerzesek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: MNKH – Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK23619
Postai cím: Ipar u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Vágó Szandra, koordinációs igazgató
E-mail: vago.szandra@tradehouse.hu
Telefon: +36 18101600
Fax: +36 18101601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tradehouse.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tradehouse.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: MNKH – Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK23619
Postai cím: Ipar u. 5. II. emelet 202. tárgyaló
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Vágó Szandra, koordinációs igazgató
Telefon: +36 18101600
E-mail: vago.szandra@tradehouse.hu
Fax: +36 18101601
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tradehouse.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tradehouse.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: közfeladatot ellátó szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: kereskedelemfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MNKH Zrt. által kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése és üzemeltetése Laoszban országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében tárgyában.

II.1.2)Fő CPV-kód
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az MNKH – Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése és üzemeltetése határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés keretében azzal a céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.

A kereskedőházi partner iroda feladata, hogy célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását. Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda feladata azon szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképesek lehetnek.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 66 686 400.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Laosz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az MNKH – Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 1 db kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése és üzemeltetése határozatlan időtartamra szóló szolgáltatási szerződés keretében azzal a céllal, hogy országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében a partneriroda elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.

A kereskedőházi partner iroda feladata, hogy célország-specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását. Ennek érdekében kereskedőházi partner iroda feladata azon szektorok, piaci szegmensek meghatározása a célországban, amelyekben a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképesek lehetnek.

Ezzel összefüggésben a kereskedőházi partner iroda kiemelt feladata, hogy olyan kapcsolati hálót alakítson ki és közvetítői tevékenységet végezzen a célországban, melynek révén lehetőség nyílik a magyar vállalkozások releváns technológiáinak, termékeinek bemutatására, értékesítésére.

A kereskedőházi partner iroda a közbeszerzési dokumentumokban részletezett szakmai alapfeladatok, továbbá a kiegészítő szakmai tevékenységek folyamatos ellátására köteles az Ajánlatkérő által meghatározott munkaterv szerint.

A kereskedőházi partner iroda tevékenységének az alábbi feladatcsoportok köré szervezett elvárásoknak kell megfelelniük:

1) operatív működés feltételei;

2) szakmai tevékenységgel kapcsolatos elvárások.

A kereskedőházi partner iroda célja különösen:

— magyar vállalkozások részére célzott partnerközvetítési tevékenység, magyar és külföldi üzleti partnerek találkozóinak elősegítése,

— a magyar vállalkozások részére konkrét export-lehetőségek, beszállítói együttműködési lehetőségek, értékesítési csatornák, piacra jutási feltételek feltárása,

— magyar vállalkozók részére tájékoztatás az egyes termékekre és kereskedelmi műveletekre vonatkozó előírásokról a fent jelzett országokban,

— naprakész tájékoztatás nyújtása széles körben az adott országokban lévő befektetési lehetőségekről, EU pályázati kiírásokról, közbeszerzési és privatizációs lehetőségekről,

— az adott országban működő könyvelési, adózási és jogi szakértők közvetítése,

— széleskörű kapcsolatrendszer kiépítése az adott országban működő szakmai szervezetekkel (kamarák, szövetségek, önkormányzatok),

— adatbázis kialakítása a potenciális partnerszervezetekről, a vállalati igények pontos felmérése,

— infrastrukturális projektek akvirálása, illetve azok lebonyolításában való közreműködés.

A további feladatok a közbeszerzési kiegészítő dokumentumokban és az annak részeként kiadott szerződéstervezetben kerülnek részletezésre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Országspecifikus akcióterv kidolgozottsága / Súlyszám: 70
Ár - Súlyszám: 30
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 66 686 400.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelése során adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 1–31. Az értékelés módszereit a felhívás VI.4.3) pontja tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–p) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–p) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)–b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1)).

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát (Kbt. 64. §).

Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2–4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8–16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4)).

A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az ajánlati felhívás VI.5) pontja szerinti feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, csupán a IV. rész a pontját szükséges kitölteni.

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az igazolás további szabályai megfelelően alkalmazandók a III. 1.3) pont Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása körében ismertetett 2. és 3. bekezdései szerint.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés szerinti – ajánlatkérői felhívásra történő – részletes igazolás módja:

P1) Ajánlattevő valamennyi, a számára pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) arról, hogy mióta ajánlattevő számláját, és volt-e a számláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított kettő évben a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti, egybefüggően 30 napot meghaladó sorba állítás (Kbt. 65. § (1) a) és 321/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 19. § (1) a)).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból:

P1) ha az általa benyújtott pénzügyi intézményi nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy bármelyik pénzforgalmi számláján előfordult az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított kettő évben, egybefüggően 30 napot meghaladó sorban álló tétel (a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti sorba állítás).

Az ajánlathoz csatolandó továbbá az ajánlattevő nyilatkozata a jelenleg vezetett, illetve az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított két évben megszüntetett pénzforgalmi számlákról – a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevő a megjelölt pénzforgalmi számlákat vezető pénzügyi intézménye(ke)n kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet, továbbá a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat(ok) csatolandó(k) a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.

A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (és az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg), illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Utóbbi esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik (Kbt. 65. § (6)–(8)).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:

A III.1.2) gazdasági és pénzügyi alkalmasság ismertetett szabályok szerint az alábbi – egyebekben a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása körében is irányadó – kiegészítéssel:

Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Korm. rendelet IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

A Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel az előírt követelményeknek.

A Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bek. szerinti – ajánlatkérői felhívásra történő – részletes igazolás módja:

M1) az ajánlattevő alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (a kötendő szerződéssel érintett országba [Laosz] irányuló nemzetközi kereskedelmi tevékenységre vagy a kötendő szerződéssel érintett országban [Laosz] működtetett nemzetközi irodahálózat üzemeltetési szolgáltatásra vonatkozó) referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (Kbt. 65. § (1) b), Korm. rendelet 21. § (3) a)).

A referenciákat a Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bekezdései szerint kell igazolni;

M2) a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, szakmai tapasztalatának (ahol releváns) és nyelvtudásának (ahol releváns) ismertetésével, saját kezűleg aláírt önéletrajzuk – benne a szakmai tapasztalat (kereskedelmi vezető és kereskedelmi koordinátor esetében), illetőleg a nyelvtudás (anyanyelvi/felsőfokú/tárgyalóképes) megjelölésével – és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatuk csatolásával. Az anyanyelvi és a tárgyalóképes angol nyelvtudás igazolásaként államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettséget vagy felsőfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum, az államilag elismert felsőfokú angol nyelvtudás igazolásaként a nyelvvizsga bizonyítvány csatolása szükséges. A szakemberek ismertetésének tartalmaznia kell, hogy melyik szakembert melyik alkalmassági követelmény tekintetében jelölik meg (Kbt. 65. § (1) b); Korm. rendelet 21. § (3) b)).

A szakemberek önéletrajzát olyan részletességgel kell összeállítani, hogy abból egyértelműen, minden kétséget kizáróan kiderüljön az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból:

M1) ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik összesen legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 7 000 000 HUF értékű közbeszerzés tárgya szerinti (a kötendő szerződéssel érintett országba [Laosz] irányuló nemzetközi kereskedelmi tevékenységre vagy a kötendő szerződéssel érintett országban ([Laosz] működtetett nemzetközi irodahálózat üzemeltetési szolgáltatásra vonatkozó) referenciával vagy referenciákkal;

M2) ha nem vonja be a teljesítésbe a következő szakembereket (Kbt. 65. § (1) b), 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)):

— 1 fő kereskedelmi vezetőt, aki legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik export-import kereskedelmi ügyletek lebonyolításában,

— 1 fő anyanyelvi szintű angol nyelvtudással vagy államilag elismert felsőfokú angol nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy tárgyalóképes angol nyelvtudással rendelkező szakembert.

Egy szakember több pozícióra nem jelölhető.

A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelmény(ek)nek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (Kbt. 65. § (6)).

Az alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (Kbt. 65. § (6)–(7)).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő (Megrendelő) és nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) között az elszámolás havi periódusokban a szolgáltatói átalánydíj megfizetésével történik.

A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint történik. Ajánlatkérő az ellenértéket a teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla (számlák) ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései vagy – alvállalkozó igénybevétele esetén – a Kbt.135. § (3) bekezdése szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányok érvényesek.

Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/10/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 09/11/2016
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/10/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

MNKH – Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., Budapest IX. kerület Ipar u. 5., II. emelet, 202. tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatok felbontásakor csak ajánlatkérő, ajánlattevő(k) és támogatást nyújtó/támogatás felhasználását ellenőrző szervezetek képviselői és nevükben eljáró személyek lehetnek jelen

Ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülő adatok (jelen eljárásban: az ajánlati ár) és betekintés felolvasólapba Kbt. 68. § (3)–(4) bek. szerint.

Bontási jegyzőkönyvre és annak megküldése Kbt. 68. § (6) bek. szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1) Az ajánlatot zárt csomagban (zsinórral, lapozhatóan összefűzött, oldalszámozással és tartalomjegyzékkel, cégszerűen aláírva) kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az eljárás tárgyát („Ajánlat – Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által kereskedőházi partner iroda kialakítása, működtetése és üzemeltetése Laoszban országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében”), az ajánlattevő megnevezését, illetőleg figyelmeztetést, hogy „az ajánlat csak az ajánlattételi határidő időpontjában bontható fel.” (Kbt. 68. § (2)).

2) Az ajánlatokat 1 papír alapú és az eredeti aláírt papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 db elektronikus példányban (például pdf formátumban) kell benyújtani.

3) Az ajánlatot az ajánlattevő(k) aláírásra jogosultak által cégszerűen aláírva, azaz olyan személy(ek), aláírásával ellátva, aki(k) szerepel(nek) a cégkivonatban, aláírási címpéldányon, vagy aláírás-mintán, vagy meghatalmazással rendelkez(nek) ahhoz, hogy az ajánlattevő nevében eljárhat(nak) (a meghatalmazást az ajánlathoz csatolni szükséges) kell benyújtani.

4) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidőig, amelyek korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan az alábbi elérhetőségen érhetőek el: https://www.kereskedohaz.hu előzetes regisztrálási adatok megadását követően, figyelemmel a Kbt. 39. § (1) bekezdésére. Elérés feltétele: előzetes regisztráció, benne a gazdasági szereplő neve, székhelye, postacíme, telefonszáma, faxszáma, email címe, kapcsolattartó neve feltüntetésével. A fentiek szerinti adatok alapján az érdeklődő jogosultságot kap a https://www.kereskedohaz.hu oldalon keresztül belépve a közbeszerzési dokumentumokhoz való hozzáféréshez (Kbt. 57. § (2)).

5) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56. § szerint.

6) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71. § szerint azzal, hogy ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlásra.

7) Ajánlathoz csatolni kell felolvasólapot (Kbt. 66. § (5)), szakmai ajánlatot, Kbt. 66. § (2) bek. szerint nyilatkozatot; ajánlattevő(k) 2004. évi XXXIV. törvény szerint besorolásáról szóló nyilatkozatot (Kbt. 66. § (4)), alvállalkozókkal érintett részekről és már ismert alvállalkozókról szóló nyilatkozatot (Kbt. 66. § (6)), közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást; ajánlattevő (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját/cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/változásbejegyzés iratait (nemleges nyilatkozat is).

8) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, kivéve a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat (Kbt. 47. § (2)), nem magyar vagy angol nyelvű dokumentum csatolása esetén fordítás csatolandó.

9) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint.

10) Ajánlatban a devizák forintra történő átszámítását a teljesítés időpontjában érvényes MNB devizaárfolyam kell elvégezni.

11) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását (Kbt. 35. § (9)).

12) Aj.kérő a Kbt. 28. § (3) minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a pénzügyi, illetve műszaki alkalmassági követelményeket.

13) Aj.kérő a beszerzés egységességére tekintettel nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt.

14) A Kbt. 73. § (6) c.) pontjában írtakra figyelemmel érvénytelen az ajánlat, amennyiben az ajánlati felhívás II.2.6) pontjában írt összeg 48-ad részét meghaladja (a becsült érték a Kbt. 17. § (3) b) pontjában foglaltakra figyelemmel került meghatározásra).

15) Ajánlatkérő nem fog élni a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakkal.

Részletes információk a(z) (ajánlattételi) közbeszerzési dokumentumokban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

Eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316).

Ajánlatkérő az Országspecifikus akcióterv kidolgozottsága részszempont tekintetében a pontozás (pontkiosztás) módszerét alkalmazza, amelyhez a közbeszerzési dokumentumokban meghatározta azokat a szakmai követelményeken alapuló szempontokat (elveket) és számítási metódust, amelyek mentén a pontszámok kiosztásra kerülnek. Az ajánlati ár részszempontot olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb értéket tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja, az értékarányosítás (fordított arányosítás) módszere szerint.

Ajánlatkérő valamennyi, számszerűsíthető értékkel kifejezhető részszempont tekintetében a megajánlásokat legfeljebb kettő tizedes jegy pontossággal kéri meghatározni, illetve amennyiben kerekítés szükséges, akkor a kerekítést az előbbiekre figyelemmel kéri elvégezni, a kerekítés általános matematikai szabályai szerint.

Az egyes részszempontok tekintetében elért pontok a megadott súlyszámokkal szorzásra, végül összesítésre kerülnek. Az Ajánlatkérő a pontszámokat – törtek esetén – két tizedes jegyre kerekíti.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/08/2016