Építési beruházás - 30210-2021

22/01/2021    S15

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 015-030210

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91344380
Postai cím: Mogyoródi utca 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák-Soós Zsuzsanna
E-mail: zsuzsanna.novaksoos@katved.gov.hu
Telefon: +36 14694427
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.katasztrofavedelem.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: katasztrófavédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tűzoltósági épület építése - Pécs

Hivatkozási szám: EKR001404742019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. rész: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság építése és meglévő épület átalakítása 2 ütemben a KEHOP-1.6.0-15-2016-00013 azonosítószámú projekt keretében” a Pécs, Engel János u. 1. sz. (35317/1 hrsz.) alatti ingatlanon meglévő épület részbeni bontásával/átalakításával és új laktanyaépület építésével.

2. rész: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság építése a KEHOP-1.6.0-15-2016-00013 azonosítószámú projekt keretében a Pécs, Tüzér u. 30. (HRSZ:3685/39) szám alatti ingatlanon

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 271 363 058.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tűzoltósági épület építése Pécsen - I.

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111100 Bontási munka
45216121 Tűzoltóállomás építése
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécs Engel János József u. 1. (35317/1 hrsz.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Pécs MJV Önk-i Tűzoltósága, valamint a Baranya Megyei Kat. véd. Ig. a Pécs 35317/1 hrsz. alatti laktanyaépületben működik.

A közb tárgya szerinti beruházás egymás utáni 2 ütemben valósul meg.

1. ütem: az új laktanyaépület felépítése (haszn.alapter: 6322,10 m2)

2. ütem: a szerkezetileg már meglévő épületrész átalakítása. 4871m2 alapter. épületrész teljesen, az alagsor (1896,81 m2) pedig szerkezetig kerül elbontásra. Az új épület haszn. alapter. 6322m2 lesz.

A kivitelezés tart. a szükséges elektromos, gépészeti, gyengeáramos (tűzjelző, hangosítás, strukturált hálózat, vagyonvédelmi és beléptető rendszer, CCTV, épületautomatikai), kertészeti, útépítési és forgalomtechnikai munkákat. A feladat része a tűzoltótechnológia beszerzése,beszerelése,üzembe helyezése is.

Az 1. ütemben megépülő új laktanyaépületben került elhelyezésre 10db (2db hosszú,8 db rövid) új szerállás. Az új épület udvarszint + földszint+ 2 em. szintbeépítésű. Ebben az épületben került elhelyezésre a Pécsi Kat.véd. Kirendeltség irodái (udvarszint), a Baranya Megyei Kat.véd Ig. (I-II. em.), valamint a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság helyiségei (fszt+I. em).

A 2.ütemben átalakításra/részben lebontásra kerülő régi épület udvarszintjén 9db szerállás kerül kialakításra, a hozzátartozó raktárhelyiségekkel, konditeremmel és öltözőkkel, vizesblokkokkal, szertárral, teakonyha-pihenővel. Ebben az épületszárnyban került elhelyezésre az aggregátor helyiség és elektromos főkapcsoló, mindkét épületszárny fűtési és használati melegvíz energiáját biztosító távhő központ, és 2 db műhely helyiség.

Felvonulási kérdések: A nyertes ajánlattevőnek mind a tervezett anyagmozgatás, mind a kivitelezési munkálatokhoz szükséges technológiai területek lehatárolásánál, mind pedig felvonulási irodakonténerek telepítésnél, figyelembe kell vennie, hogy a régi laktanyaépületnek, benne a szerállásoknak az 1. ütem szerinti kivit. ideje alatt is - párhuzamosan az 1. ütem szerinti munkálatokkal - üzemszerűen működnie kell. Telj. határidő: 1. ütem: 540 nap, 2. ütem: 240 nap.

Az ellátandó feladatok részletes ismertetését a Műszaki Dokumentáció és a szerz. terv. tartalmazza.

Ha a kivitelezéshez egyéb (pl. területelőkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység - jogszabály, vagy a vállalkozó szerint, a sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan - szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében AT feladata. AT-nek az ajánlati árat a fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó - a költségvetésben kifejezetten nem szereplő - előkészítési, kiegészítő, mérnöki, dokumentálási feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.

AK a 321/2015.(X.30.) Korm.r. 46.§(3)bek alapján rögzíti, hogy a Műszaki Dokumentációban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott GSZ termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az AT feladata. A létesítményre a 322/2015. (X.30.) Korm. r. szerinti kiviteli tervdok került elkészítésre, amely a Műszaki Dokumentáció részét képezi. Ha AT a saját munkaszervezése kapcsán szükségesnek találja, további szakági/részlet terv(ek) elkészítése a nyertes AT feladata.

AT feladata továbbá a kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán minden olyan mérnöki, dokumentálási feladat ellátása adott esetben (közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató felé, kiegészítőterv,- speciális terv elkészítése, stb.), amely a KD-ban megfogalmazott feladatok teljeskörű megvalósításához szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.3. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.6.0-15-2016-00013

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő (AK) a Kbt.75.§(2)e) pontját alkalmazza.

A Kbt.27.§(3) és a 14/2016(V.25.) MvM r. 6.§(7) alapján a FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Magyar Balázs 00356

A minőségi értékelési részszempontok esetében a legkedvezőbb megajánlás 36 hónap, így AK erre és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

AK a 424/2017Kr. szerint jár el.

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) pont szerint az ajánlattevők neve, címe és adószáma (1. rész):

— Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő) - OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és Professional Marketing Manager Kft. közös ajánlattevők (1091 Bp. Ifjúmunkás utca 14. I. lph. 2/8., adószám: 26739919243)

— ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., adószám: 10738885220)

— Grabarics Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1053 Budapest, Reáltanoda u. 5., adószám: 11106485244)

— B Build & Trade Kft. (1172 Budapest, Cinkotai út 49., adószám: 23927164242)

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tűzoltósági épület építése Pécsen - II.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45216121 Tűzoltóállomás építése
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécs, Tüzér u. 30. (HRSZ:3685/39)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Pécs II. Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság épületének megvalósítása.

Az építési munka rövid leírása:

A tervezett épület felszerkezetében 3 szintes vasbeton szerkezetű, földszint + 2. emelet magas melyen belül a gépkocsi szerállás két kiszolgáló szintnyi belmagasságú. Az épület 33 méter hosszú, és 24,30 méter széles, 1 dilatációs egységből áll. Az épület az utca felöl lejtősen kialakított behajtó rámpával közelíthető meg. A szerállások kapui az utca felé nyílnak.

Az épület vasbeton lemez alapra, gerendarács merevítéssel és szabályos raszterben cölöpcsoport alapokra épül be a gerendarács alá. Az első emelet feletti födém nem teljes felületen elkészül. A második emelet feletti vasbeton födém zárja teljes felületen az épületet.

Az épület vasbetonból készül ahol a homlokzati 30 cm vastag, valamint a belső 20 cm vastag vasbeton falak adják a tartószerkezetet. A lépcsők - pihenők: monolit vb. szerkezetek.

Alapterületek: földszint 662,77 m2, I. emelet 390,74 m2, II. emelet 578,30 m2, mindösszesen: 1 642,35 m2

Az ingatlan összközműves. Az épületben majdan elhelyezendő létszám: a tervezett új épületben ca. 86 fő alkalmazott részére kell a jogszabályban előírt munkakörülményeket biztosítani. Ebből 8 órás munkarendben: 21 fő, 24/48 órás munkarendben: 65 fő dolgozik.

Továbbá az alábbi gépjárműveket kell elhelyezni: 4 db személygépkocsi, 4 db szerállás (2 db 3450x2552x7650) méretű gépjárműfecskendő, 1 db 2590x1967x5910 mm műszaki mentő és 1 db 3600x2500x10500 mm méretű magasból mentő szerkocsi.

Az ellátandó feladatok részletes ismertetését a Műszaki Dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazza.

Ha a kivitelezési munkákhoz egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység - jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan - szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Ajánlattevő (AT) feladata. AT-nek az ajánlati árat a fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó - a költségvetésben kifejezetten nem szereplő - előkészítési, kiegészítő, mérnöki, dokumentálási feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.

AK a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Műszaki Dokumentációban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A létesítményre a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti tartalommal bíró kiviteli tervdokumentáció került elkészítésre, amely a közbeszerzési Műszaki Dokumentáció részét képezi. Ha AT a saját munkaszervezése kapcsán szükségesnek találja, további szakági/részlet terv(ek) elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladata.

Kivitelező feladata továbbá a kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán minden olyan mérnöki, dokumentálási feladat ellátása adott esetben (közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató felé, kiegészítőterv,- speciális terv elkészítése, stb.), amely a közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazott feladatok teljes körű megvalósításához - kivitelezéséhez - szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.3. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.6.0-15-2016-00013

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő (AK) a Kbt.75.§(2)e) pontját alkalmazza.

A Kbt.27.§(3) és a 14/2016(V.25.) MvM r. 6.§(7) alapján a FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Magyar Balázs 00356

A minőségi értékelési részszempontok esetében a legkedvezőbb megajánlás 36 hónap, így AK erre és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

AK a 424/2017Kr. szerint jár el.

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) pont szerint az ajánlattevők neve, címe és adószáma (2. rész):

— MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6400 Kiskunhalas, Jókai u. 81-83., adószám: 27961898203)

— ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., adószám: 10738885220)

— Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő) - OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és Professional Marketing Manager Kft. közös ajánlattevők (1091 Bp. Ifjúmunkás utca 14. I. lph. 2/8., adószám: 26739919243)

— Grabarics Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1053 Budapest, Reáltanoda u. 5., adószám: 11106485244)

— BGW Építőipari és Szolgáltató Kft. (7696 Hidas, Kodály Zoltán u. 62., adószám: 14286201202)

— Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39., adószám: 10381603203)

— STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) u. 2., adószám: 12961555443)

— B Build & Trade Kft. (1172 Budapest, Cinkotai út 49., adószám: 23927164242)

— KŐHÁZ Építőipari és Beruházási zártkörűen működő részvénytársaság (7624 Pécs, Nagy Jenő u. 12., adószám: 11562380202)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 021-045510
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Tűzoltósági épület építése Pécsen - I.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/01/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_20162476
Postai cím: Ifjúmunkás utca 14. I. lph. 2/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: a.kosa@falconglobal.hu
Telefon: +36 706017439
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Professional Marketing Manager Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91511711
Postai cím: Ifjúmunkás utca 14. I.lph. 2/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: anita.k.valid@gmail.com
Telefon: +36 706342603
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58454734
Postai cím: Ifjúmunkás utca 14.1.lház.2.em.8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: kb@octopusinvest.hu
Telefon: +36 703416431
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 708 723 570.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 328 174 769.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Kivitelezés

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

Tűzoltósági épület építése Pécsen - II.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/01/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_95750204
Postai cím: Jókai utca 81–83.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: sztrinko.nora@merkbau.hu
Telefon: +36 303602781
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 923 426 549.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 943 188 289.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Földmunkák részmunkái, szerkezetépítési munkák részmunkái, szakipari munkák részmunkái, épületgépészeti munkák,

Épületvillamossági munkák, gyengeáram, közműépítési munkák, tűzoltótechnológia.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/01/2021