Leveringen - 302278-2019

01/07/2019    S124

Denemarken-Vejle: Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)

2019/S 124-302278

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vejle Kommune
Nationaal identificatienummer: 29189900
Postadres: Skolegade 1
Plaats: Vejle
NUTS-code: DK03 Syddanmark
Postcode: 7100
Land: Denemarken
Contactpersoon: Simone Paulsen Jakobsen
E-mail: sipja@vejle.dk
Telefoon: +45 76811735

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd5ea4a1-6847-4dd3-b879-3665515d3a73/homepage

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd5ea4a1-6847-4dd3-b879-3665515d3a73/publicMaterial
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd5ea4a1-6847-4dd3-b879-3665515d3a73/homepage
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd5ea4a1-6847-4dd3-b879-3665515d3a73/homepage
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elektroniske dørlåse til plejecentre i Vejle Kommune

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44000000 Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Udbuddet vedrører indkøb af elektroniske dørlåse til de af udbuddet omfattede plejecentre.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44500000 Gereedschap, sloten, sleutels, scharnieren, sluitingen, ketting en veren
51000000 Installatiediensten (uitgezonderd software)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK03 Syddanmark
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vejle Kommune

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Udbuddet vedrører indkøb af elektroniske dørlåse til de af udbuddet omfattede plejecentre.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet: Brugervenligt administrationssystem / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet: Brugervenlig dørlås / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet: Implementeringsplan / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet: Service / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

Krav om solidaritetsgrad på minimum 30% de seneste 3 regnskabsår.

Tilbudsgiver skal oplyse egenkapital for de sidste 3 afsluttede regnskabsår. Egenkapitalen skal som minimum være positiv i hvert af de seneste 3 år, for at tilbudsgiver kan komme i betragtning.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Tilbudsgiver skal angive minimum 2 og maksimalt 4 referencer for de betydeligste sammenlignelige opgaver, der er udført i løbet af de sidste 3 år, jf. udbudslovens § 155, nr. 2. Referencerne skal indeholde en beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Vejle kommune vil tage kontakt til de angivne kontaktpersoner efter tilbudsfristens udløb. Referencerammen regnes fra datoen for tilbudsfristen, jf. udbudsmaterialet pkt. 4.

Med sammenlignelige referencer menes levering, implementering og drift af elektroniske dørlåse til plejecentre udført for en kommune eller anden offentlige myndighed, som i kompleksitet og organisationsstruktur svarer til Vejle Kommune.

Opgaven skal være en velfungerende løsning, som er afprøvet i praksis, og skal som minimum have været i drift i 12 måneder på datoen for tilbudsfristen. Opgaven må ikke være færdig implementeret mere end 3 år før tilbudsfristen. For så vidt angår igangværende opgaver gøres der opmærksom på, at alene omsætning der er realiseret, kan medregnes i værdien.

Referencerne skal overordnet fremgå af ESPD. Hvis man ønsker at anvende løbende/igangværende aftaler som reference, oplyses dato for seneste levering samt omsætning på aftalen indtil seneste levering (der kan således ikke angives fremtidige leverancer). Der må altså ikke angives en dato ud i fremtiden fra tilbudstidspunktet.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 093-224077
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 48 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud
Postadres: Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600

Internetadres: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000

Internetadres: www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/06/2019