Služby - 302413-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

06/09/2014    S171

Belgicko-Brusel: Dátové technológie na tvorbu politík na základe podložených informácií (vrátane rozsiahlych údajov) – SMART 2014/0004

2014/S 171-302413

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie, oddelenie 02: Výmena znalostí
Poštová adresa: avenue de Beaulieu, BU 25 6/122
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: vedúci oddelenia
Kontaktná osoba: G. Santucci
E-mail: cnect-02@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=621

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Iné: Komunikačné siete, obsah a technológie.
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Dátové technológie na tvorbu politík na základe podložených informácií (vrátane rozsiahlych údajov) – SMART 2014/0004.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 11: Poradenské služby v oblasti riadenia [6] a s nimi súvisiace služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Priestory dodávateľa.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
V súvislosti s prezieravým prístupom GR, ktorý sa týka riadenia poznatkov, sa v rámci tejto štúdie vykoná hĺbkový prieskum nových prístupov k využívaniu dátových technológií (t. j. analýza údajov, počítačové modelovanie a vizualizácia údajov) ako dodatočných zdrojov podkladov pre tvorbu verejných politík. Tento prieskum bude zahŕňať významné príklady, ako je napr. iniciatíva OSN „Global Pulse“ alebo aktuálna spolupráca vlády Spojeného kráľovstva so spoločnosťou Google pri zisťovaní ekonomických trendov v reálnom čase.
Očakávané výsledky poskytnú praktické možnosti pre orgány verejnej správy vrátane Komisie o spôsobe mapovania nových možností týkajúcich sa dátových technológií na zlepšenie verejných služieb. Prispejú k ďalšiemu rozvoju moderných metód založených na IKT pre tvorbu politík a budú podporovať tvorbu novej znalostnej siete, a to v rámci GR CONNECT, ako aj medzi GR CONNECT a hlavnými externými zainteresovanými stranami.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79419000 Hodnotiace konzultačné služby, 79310000 Prieskum trhu, 73200000 Poradenstvo pre výskum a vývoj

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Maximálna hodnota 200 000 EUR.
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 14 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Pozri súťažné podklady a návrh zmluvy na poskytovanie služieb.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozri súťažné podklady a návrh zmluvy na poskytovanie služieb.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Pozri špecifikácie obstarávania.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri špecifikácie obstarávania.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri špecifikácie obstarávania.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Pozri špecifikácie obstarávania.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
SMART 2014/0004.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 252-441252 z 31.12.2013

IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
13.10.2014 - 16:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24.10.2014 - 16:30

Miesto:

Budova Komisie BU25, avenue de Beaulieu, Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno

Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť 1 oprávnený zástupca za každého uchádzača. Uchádzačov, ktorí sa chcú zúčastniť otvárania ponúk, žiadame, aby o tom informovali pána Prabhata Agarwala e-mailom (cnect-02@ec.europa.eu) alebo faxom (+32 22967952) aspoň 48 hodín vopred.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Horizont 2020.
VI.3)Doplňujúce informácie
Súťažné podklady budú dostupné na stiahnutie na adrese uvedenej v bode I.1. Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali jej aktualizácie a úpravy počas výberového konania.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie, oddelenie 02: Výmena znalostí, do rúk: G. Santucci
Poštová adresa: BU25 6/122
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: cnect-02@ec.europa.eu
Internetová adresa: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27.8.2014