Varor - 302470-2019

01/07/2019    S124    - - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Stockholm: Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter

2019/S 124-302470

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
AB Svenska Spel
556460-1812
Stockholm
10610
Sverige
Kontaktperson: Andreas von Vegesack
E-post: Andreas.vonVegesack@svenskaspel.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.svenskaspel.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvedfsajr&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvedfsajr&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Spe l- och lotteriverksamhet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Butiksinredning och Exponeringsprodukter i butik

Referensnummer: 2019-0011
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna ramavtalsupphandling avser att täcka in Svenska Spels behov av fast inredning hos ombuden, d.v.s. spelplatser, miljömöbler samt exponering.

Upphandlingen är uppdelad i två anbudsområden:

1) Anbudsområde 1 - Butiksinredning;

2) Anbudsområde 2 - Exponeringsprodukter i butik.

Leverantören kan välja att lämna anbud för ett av anbudsområdena eller båda. Se förfrågningsunderlagen inkl. bilagor för ytterligare beskrivning av upphandlingen och krav ställda i relation till denna.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 2
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt:

Upphandlingen är uppdelad i följande två (2) anbudsområden, som tilldelas var för sig:

— Anbudsområde 1: Butiksinredning;

— Anbudsområde 2: Exponeringsprodukter i butik.

En leverantör kan lämna anbud för ett eller båda anbudsområden. Maximalt kan två leverantörer tilldelas ramavtal i upphandlingen. En och samma leverantör kan tilldelas ramavtal för båda anbudsområden.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Butiksinredning och Exponeringsprodukter i butik

Del nr: Anbudsområde 1: Butiksinredning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39100000
39170000
39290000
39294000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna ramavtalsupphandling avser att täcka in Svenska Spels behov av fast inredning hos ombuden, d.v.s. spelplatser, miljömöbler samt exponering.

Upphandlingen är uppdelad i två anbudsområden:

1) Anbudsområde 1 - Butiksinredning;

2) Anbudsområde 2 - Exponeringsprodukter i butik.

Avseende Anbudsområde 1 omfattar denna del den fasta inredningen hos ombudet, d.v.s. spelplatser (ex. diskar, «väggar», bänkar etc.) och miljömöbler (ex. soffor, bord, stolar etc.). Inom ramen för ramavtalet omfattas även tjänster såsom montering.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Svenska Spel har option på att förlänga avtalet en gång om en period av två (2) år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Butiksinredning och Exponeringsprodukter i butik

Del nr: Anbudsområde 2: Exponeringsprodukter i butik
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
22000000
22900000
39154000
39294000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna ramavtalsupphandling avser att täcka in Svenska Spels behov av fast inredning hos ombuden, d.v.s. spelplatser, miljömöbler samt exponering.

Upphandlingen är uppdelad i två anbudsområden:

1) Anbudsområde 1 - Butiksinredning;

2) Anbudsområde 2 - Exponeringsprodukter i butik.

Avseende Anbudsområde 2 omfattar denna del produkter för exponering i butik, ex. plexiskyltar, andelstavlor, skrivunderlägg, kundavskiljare etc.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Svenska Spel har option på att förlänga avtalet en gång om en period av två (2) år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/09/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/01/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/09/2019
Lokal tid: 09:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/06/2019