We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 302556-2021

16/06/2021    S115

Poland-Żywiec: Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

2021/S 115-302556

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Beskid Żywiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Kabaty 2
Town: Żywiec
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 34-300
Country: Poland
E-mail: beskid@beskidzywiec.pl
Telephone: +48 338602271
Fax: +48 338602270
Internet address(es):
Main address: www.beskidzywiec.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.beskidzywiec.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: gospodarka odpadami

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługa dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12

Reference number: ZS-174/2021
II.1.2)Main CPV code
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dalszego zagospodarowania odpadów

o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) – tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości ok. 3 000 Mg.

2. Miejscem powstawania odpadów jest zakład gospodarki odpadami BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu przy ul. Kabaty 2, POLSKA, natomiast miejscem wykonania zamówienia jest instalacja do zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia, którą dysponuje Wykonawca. Zamawiający dokonywać będzie transportu odpadów na własny koszt.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance:

Instalacja Wykonawcy

II.2.4)Description of the procurement:

Usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa)

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) – tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 z Beskid Żywiec Sp. z o.o. w Żywcu, przy ul. Kabaty 2.

2) Odpady o kodzie 19 12 12 pochodzą z procesu mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Ciąg technologiczny składa się z przenośników taśmowych, sita dyskowego, kabiny sortowniczej, separatora metali żelaznych oraz sortera optoelektronicznego. W wyniku tego procesu powstaje odpad 19 12 12 o wartości opałowej powyżej 6 MJ/kg s. m. Odpady te będą przekazywane luzem. Część odpadów może pochodzić z rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych.

3) Wykonawca musi posiadać zezwolenie na zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w procesie R12, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797 z późn. zm.).

4) Ilość ww. odpadów planowana do przekazania Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, wyniesie ok. 3 000 Mg.

5) Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami przetwarzania wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797 z późn. zm.).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

— cena ofertowa brutto – waga 60,

— odległość od miejsca załadunku do miejsca rozładunku odpadów – waga 30.

— termin płatności – waga 10.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Wykonawca musi posiadać:

1) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, wydane na podstawie ustawy o odpadach z 14.12.2012, (t.j. Dz.U. 2020.797. ze zm.) lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, wydane na podstawie ustawy z 27.4.2001 Prawo ochr. środowiska (t.j. Dz.U. 2020 r. 1219 ze zm.) z dopuszczonymi do odzysku w ciągu roku w decyzjach ilościami nie mniejszymi niż wynikającymi z opisu przedmiotu zamówienia;

2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach w zakresie w/w procesów.

W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca złoży na wezwanie zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp następujące dokumenty:

1) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające przetwarzanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

dokumenty powinny zachować ważność w okresie obowiązywania umowy;

2) zawiadomienie (zanonimizowane w zakresie loginu i hasła) o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonego przez Marszalka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., zawierające indywidulany numer rejestrowy lub inny dokument potwierdzający wpis do tego rejestru.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Poniżej zamieszcza wykaz dokumentów z uwagi na limity znaków dla poszczególnych sekcji informacyjnych:

1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. W formie JEDZ, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów w tym zakresie w sytuacji, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zawarte są w części XI SWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

I. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo z art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a – lit. h Pzp;

— lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 (art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp);

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp);

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp);

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp);

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp).

II. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza także wykonawcę:

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp);

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje instalacją do zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia w procesie ich przetwarzania.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ad warunku 1 instalacja do zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia w procesie ich przetwarzania

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Na podst. art. 455 ust. 1 ustawy każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian w umowie, jeśli:

a) nastąpi zmiana planu zagospodarowania odpadów u zamawiającego;

b) w wyniku realizacji zasad i wytycznych władz zwierzchnich zamawiający będzie zobowiązany do ograniczenia środków przewidzianych na sfinansowanie zamówienia;

c) z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą;

d) nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego(ustawy, rozporządzenia), bądź przepisów wewn., obowiązujących zamawiającego lub wykonawcy;

e) wystąpi zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa.

2. Pozostałe warunki zmiany umowy określone zostały w projekcie umowy załączonej do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/07/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/07/2021
Local time: 12:00
Place:

Otwarcia ofert odbędzie się Beskid Żywiec Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 PLN. Termin wnoszenia wadium upływa 20.7.2021, o godz.10.00. Dodatkowe informacje na temat wadium -w SWZ do darmowego pobrania z www.beskidzywiec.pl

Information about authorised persons and opening procedure:

Komisja Przetargowa

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Dodatkowe inf. nt. komunikacji /wyłącznie środki komunikacji elektronicznej/, formy i zakresu składanych dokumentów, klauzuli inf. RODO znajdują się w SWZ do darmowegopobrania ze strony www.beskidzywiec.pl

I. Wymagania dotyczące podmiotów udostępniających zasoby.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. Zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów.

5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, dotyczących tych pomiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

II. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców składa oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postepowaniu w formie JEDZ w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

III. Poza tym do oferty należy dołączyć:

1. pełnomocnictwo, jeżeli: w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z właściwych dokumentów rejestrowych oraz w przypadkach określonych w części XIII SWZ;

2. dowód wniesienia wadium.

IV. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastosuje uprzednią ocenę ofert zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.

Zamawiający nie żąda składania przez wykonawców przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–106 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w trybie art. 136 ustawy Pzp.

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

Nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. W ramach postępowania nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

12. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

13. Szczegółowo środki ochrony prawnej zostały omówione w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/06/2021