Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Marché de travaux - 302567-2023

22/05/2023    S97

Tchéquie-Vsetín: Travaux de construction de passages supérieurs pour piétons

2023/S 097-302567

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 084-252810)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Město Vsetín
Numéro national d'identification: 00304450
Adresse postale: Svárov 75501
Ville: Vsetín
Code NUTS: CZ072 Zlínský kraj
Code postal: 75501
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: TOMÁŠ ZÁDRAPA
Courriel: verejne.zakazky@mestovsetin.cz
Téléphone: +420 571491498
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.mestovsetin.cz/
Adresse du profil d’acheteur: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304450

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Cyklostezka Rokytenka – I. část – úsek č. 2 (od areálu Kotrla po Irisu)

Numéro de référence: MUVS-S 7150/2023
II.1.2)Code CPV principal
45233261 Travaux de construction de passages supérieurs pour piétons
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce na akci „Cyklostezka Rokytenka – I. část – úsek č. 2 (od areálu Kotrla po Irisu)“.

Veřejná zakázka řeší výstavbu nové cyklostezky, která se ve své větší části nachází na ocelové konstrukci uložené na betonových podpěrách a lemuje silnici I/69 v Rokytnici u Vsetína. Zbytek trasy je provedený ze zámkové dlažby. Cyklostezka bude osvětlena VO a bude nutné provést přeložku vodovodu a zřídit nové odběrné místo a přípojkou NN.

Objektová skladba:

SO 001 – PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

Předmětem stavebního objektu je příprava a uvolnění území pro výstavbu cyklostezky, a to odstraněním ruderálního porostu, pokácení vzrostlých stromů včetně odstranění pařezů v trase budoucí cyklostezky a v potřebném rozsahu i pro dočasný zábor staveniště. Dále potom náhradní výsadba za vykácené stromy.

SO 101 – CYKLOSTEZKA – ÚSEK Č. 2

SO 102 – PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

SO 103 – STAVEBNÍ ÚPRAVY PROPUSTKU EV. Č. 69-001P

SO 201 – OPĚRNÁ ZEĎ

SO 202 – OCELOVÁ LÁVKA

Předmětem stavebního objektu je výstavba ocelové lávky o celkové délce 415 m.

SO 203 – STAVEBNÍ ÚPRAVY OPĚRNÉ ZDI

SO 204 – PŘELOŽKA ZASTÁVKOVÉHO PŘÍSTŘEŠKU

Přístřešek

Opěrná zídka

SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – ÚSEK Č. 1

Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/05/2023
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 084-252810

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 29/05/2023
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 30/05/2023
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.7.
Au lieu de:
Date: 29/05/2023
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 30/05/2023
Heure locale: 10:00
VII.2)Autres informations complémentaires:

Změna lhůty pro podání nabídky byla provedena s ohledem na charakter Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, které bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 17.05.2023.