Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Fournitures - 302610-2023

22/05/2023    S97

Pologne-Varsovie: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

2023/S 097-302610

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 079-236979)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersytet Warszawski
Numéro national d'identification: 5250011266
Adresse postale: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-927
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Fidor
Courriel: dzp@chem.uw.edu.pl
Téléphone: +48 225526240
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Laboratorium badań przedklinicznych z wykorzystaniem technik izotopowych cz IV: Wyposażenie laboratorium radiochemicznego (1a i 1b)”

Numéro de référence: POUZ-361/122/2023/WCH
II.1.2)Code CPV principal
38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa urządzeń do laboratorium badań przedklinicznych z wykorzystaniem technik izotopowych cz IV: Wyposażenie laboratorium radiochemicznego (1a i 1b).Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (6). Ofertę można złożyć na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia, zwane dalej w SWZ Pakietami: Pakiet 1: Dostawa analizatora promieniowania do chromatografii Pakiet 2: Dostawa zestawu mierników skażeń Pakiet 3: Dostawa zestawu mierników mocy dawki Pakiet 4: Dostawa wirówki laboratoryjnej Pakiet 5: Dostawa zestawu wag laboratoryjnych Pakiet 6: Dostawa systemu do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną w SWZ część zwaną Pakietem (6) należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia), wszelkie postanowienia znajdujące się w SWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzu wymagań technicznych.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/05/2023
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 079-236979

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.7
Lot nº: 6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: II.2.7)
Au lieu de:

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 21

Lire:

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 80

Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Numer sekcji: IV.2.2
Au lieu de:

Numer sekcji: IV.2.2

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 23/05/2023

Czas lokalny: 10:00

Lire:

Numer sekcji: IV.2.2

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 31/05/2023

Czas lokalny: 10:00

Numéro de section: IV.2.6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Numer sekcji: IV.2.6
Au lieu de:

Numer sekcji: IV.2.6

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Data: 20/08/2023

Lire:

Numer sekcji: IV.2.6

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Data: 28/08/2023

Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

Data: 23/05/2023

Czas lokalny: 10:30

Lire:

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

Data: 31/05/2023

Czas lokalny: 10:30

VII.2)Autres informations complémentaires: