Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Fournitures - 302657-2023

22/05/2023    S97

Danemark-Copenhague: Jouets

2023/S 097-302657

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Numéro national d'identification: 64942212
Adresse postale: Borups Allé 177
Ville: København NV
Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code postal: 2400
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Anne Marie Lindegaard Rosendahl
Courriel: q60z@kk.dk
Téléphone: +45 21653305
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/202268084.aspx
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Udbud af institutionskøretøjer og reservedele

Numéro de référence: 2023-0023109
II.1.2)Code CPV principal
37520000 Jouets
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Københavns Kommune udbyder rammeaftale for levering af institutionskøretøjer og reservedele til institutionskøretøjer i et offentligt udbud. Institutionskøretøjerne vil blive brugt hyppigt og i al slags vejr, af forskellige aldersgrupper. Vognparken skal derfor kunne tåle gentagen brug, hård behandling, slag, stød, sammenstød med andre institutionskøretøjer mv. som almindeligvis foregår på en legeplads.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
34430000 Bicyclettes
37500000 Jeux et jouets; attractions foraines
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code NUTS: DK011 Byen København
Lieu principal d'exécution:

Københavns Kommune

II.2.4)Description des prestations:

Københavns kommune søger at få tilbud på en række institutionskøretøjer i en kvalitet der er egnet til institutionsbrug,. Udbuddet er derfor relevant for tilbudsgivere der vil kunne byde ind med institutionskøretøjer med hhv. medium (ca. 10 års holdbarhed ved udendørs brug) og høj (ca. 15-20års holdbarhed ved udendørs brug). Kvalitetsbehovet er sat ud fra at få nedsat behovet for reparationer og udskiftning hvilket understøtter kommunens ønske om mere bæredygtige udbud. Der er tillige mulighed for på enkelte varelinier at byde ind med miljøcertificerede produkter.

Reservedelene ønsket i udbuddet er sat ud fra den eksisterende og forventede vognpark, og er relativ standardiserede produkter.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 40%
Prix - Pondération: 60%
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Kontraktens maksimalværdi er DKK 5.000.000,-

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 084-250185
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Udbud af institutionskøretøjer og reservedele

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Adresse postale: Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/05/2023