Roboty budowlane - 302781-2020

Submission deadline has been amended by:  376337-2020
30/06/2020    S124

Polska-Łódź: Roboty budowlane

2020/S 124-302781

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Lutomierska 108/112
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 91-048
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Świniarska
E-mail: zampub@ld.policja.gov.pl
Tel.: +48 478412295
Faks: +48 478422080

Adresy internetowe:

Główny adres: http://lodzka.policja.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/kwp_lodz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a".

Numer referencyjny: FZ-2380/25/20/SS
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto 45 903 600,00 zł.

3. Na podstawie art. 24aa ust. 1 uPzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 zł, słownie: sto tysięcy 00/100 zł. Wadium należy wnieść nie później niż przed upływem terminu składania ofert.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71222000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71223000 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
64200000 Usługi telekomunikacyjne
45262700 Przebudowa budynków
45262800 Rozbudowa budynków
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111250 Badanie gruntu
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315600 Instalacje niskiego napięcia
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45343000 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45320000 Roboty izolacyjne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000 Roboty malarskie i szklarskie
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
45443000 Roboty elewacyjne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
32400000 Sieci
32500000 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź, Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2.Dla Zadania 1 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu przy ul. Tuwima 12a w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną” i Zadania 2 „Przebudowa obiektu przy ul. Sienkiewicza 28/30 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną” zamówienie obejmuje:

a)wykonanie dokumentacji technicznej (projektów budowlanych i projektów wykonawczych) zaakceptowanej przez Zamawiającego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowy;

Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej i papierowej.

b)wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowych, o których mowa w pkt. a) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów.

c)dostawę wyposażenia ruchomego oprócz stacji roboczych tj. komputerów na stanowiskach pracy (zgodnie z zapisami w PFU i załączniku nr 2 do SIWZ). Sprzęt musi być oznakowany zgodnie z Zasadami promocji i oznakowania projektów dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 roku.

d)pełnienie nadzoru autorskiego

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w § 2 ust.2 wzoru umowy.

Informacje dodatkowe:

a)Zadaniem Wykonawcy jest zaproponowanie autorskiego projektu, który spełniałby oczekiwania Zamawiającego.

b)Zamawiający informuje, iż we wszystkich swoich obiektach posiada system kontroli dostępu, w związku z powyższym wymagane jest wykonanie systemu kontroli dostępu zapewniającego obsługę używanych dotychczas kart dostępu, a tym samym zapewniającego kompatybilność z innymi obiektami KWP w Łodzi. Prace będą wykonywane na obiekcie czynnym.

c)Zamawiający informuje, iż szyby okienne powinny posiadać współczynnik przenikania ciepła U nie większy niż wskazany w przepisach regulujących tą kwestię aktualnych na dzień 01.01.2021 roku (Dz. U. z 2013, poz. 926 z pózn. zmianami).

d)W pomieszczeniach przeznaczonych w dokumentacji projektowej jako pomieszczenia zlokalizowane w strefach ochronnych (zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych) wymagane są certyfikowane okna o klasie odporności na włamanie co najmniej RC2.

e)Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczanie na terenie placu budowy tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych (w tym na ogrodzeniu, rusztowaniu i budynku).

W przypadku niezastosowania się do powyższego oraz w sytuacji, kiedy właściwy organ wprowadzi w drodze uchwały opłatę reklamową, zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) lub zostanie wszczęte postępowanie podatkowe względem Zamawiającego, Wykonawca przedmiotu umowy zobowiązany będzie do pokrycia kosztów opłaty.

f)Prace będą prowadzone na obiekcie czynnym.

3.Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 29-31 uPzp i przedstawiony w Programach Funkcjonalno – Użytkowych opracowanych przez Miasto Łódź oraz tabelach dotyczących wyposażenia stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.

4.Dokumenty zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ oraz pozostałe zapisy SIWZ wraz z załącznikami stanowią podstawę niezbędną do przygotowania i wyceny oferty.

5.Szczegółowe warunki wykonania i realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ.

6. Wymagany okres gwarancji- minimum 61 miesięcy od dnia odbioru robót bez wad.

7. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 31 października 2022 r., w tym: Zadanie 1 - Tuwima 12a - 30.04.2022r., Zadanie 2 - Sienkiewicza 28/30 - 31.10.2022r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: WND_RPLD.06.03.01-10-0003/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Na podstawie art. 93 ust. 1a uPzp Zamawiający zastrzega możliwość unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

I. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 uPzp i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 uPzp

Dokumenty na potwierdzenie:

1.1 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,

1.2.zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

1.3.zaświadczenie właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

1.4.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

1.5.oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.),

1.6.oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

1.7.oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

W pkt 1.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

W pkt. 1.2.,1.3.- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

W pkt. 1.4.składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

II. Spełniają warunek udziału w postępowaniu posiadania zdolności technicznej/zawodowej:

1. Posiadają wiedze i doświadczenie -warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie:

— dwa zadania budowlane doprowadzone co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót o wartości nie mniejszej niż 20 000 000,00 PLN/brutto każde zadanie osobno

Lub

— jedno zadanie budowlane doprowadzone co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót o wartości nie mniejszej niż 40 000 000,00 PLN/brutto

Polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie budynku/budynków użyteczności publicznej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r.,poz.1065) oraz załączą dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,

W szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Uwaga:

1) W przypadku podmiotów występujących wspólnie – konsorcjum- przynajmniej jeden uczestnik konsorcjum musi wykazać się całym doświadczeniem, o którym mowa w pkt. 8.2.3.1 SIWZ.

2) W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić rodzajowo i kwotowo zadanie budowlane, o którym mowa powyżej

3) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany

4) Przez obiekt użyteczności publicznej rozumie się (zgodnie z § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi

Bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny

Podmioty trzecie

1. Zgodnie z art. 22a ust 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w celu

Potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach,

Polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od

Charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi

Udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi

Zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych

Podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji

Zamówienia.

3. Zobowiązanie powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego

Do udzielenia Wykonawcy odpowiedniego zasobu, wskazywać jego rodzaj oraz okres, na jaki

Odpowiedni zasób zostanie udzielony, a także charakter stosunku jaki będzie łączył

Wykonawcę z innym podmiotem. Wzór oświadczenia – wg załącznika nr 7 do SIWZ.

4. Zobowiązanie należy złożyć z ofertą w postaci elektronicznej podpisane

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji

Podmiotu trzeciego.

Jeżeli zobowiązanie podpisuje pełnomocnik reprezentujący podmiot trzeci, do oferty

Należy załączyć oryginał pełnomocnictwa złożony w postaci elektronicznej podpisany

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji

Podmiotu trzeciego lub notariusza.

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne

Lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w

Postępowaniu z pkt 8.2.3. SIWZ oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy

Wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.

6. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,

Kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach

Innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są

Wymagane.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

II. dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

W związku z powyższym Wykonawca winien wykazać się:

Wykonawca winien wykazać się, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie:

1. co najmniej dwoma osobami, w tym projektantem branży architektonicznej oraz osobą sprawdzającą, tj. osobami posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień;

2. co najmniej dwoma osobami, w tym projektantem branży konstrukcyjnej oraz osobą sprawdzającą, tj. osobami posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień;

3. co najmniej dwoma osobami, w tym projektantem branży sanitarnej oraz osobą sprawdzającą, tj. osobami posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień;

4. co najmniej dwoma osobami, w tym projektantem branży elektrycznej oraz osobą sprawdzająca, tj. osobami posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, teleinformatycznych, teletechnicznych z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień;

5. kierownikiem budowy tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymaganiami prawnymi w branży konstrukcyjno – budowlanej z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień;

Kierownik budowy może być jednocześnie kierownikiem robót jednej lub w kilku branżach.

6. kierownikiem robót sanitarnych tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymaganiami prawnymi w branży sanitarnej i wentylacyjnej z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień;

7. kierownikiem robót elektrycznych tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymaganiami prawnymi w branży instalacji i urządzeń elektrycznych z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

UWAGA!

1.Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

2.Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

3.W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) -stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

4.Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Dokumenty na potwierdzenie:

1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału

W postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 8.2.3.1. SIWZ. Wzór Wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

2.Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

W zakresie kierowania robotami budowlanymi w charakterze kierowników budowy i robót wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 8.2.3.2. SIWZ. Wzór Wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

— Warunki realizacji umowy oraz zmiany umowy oraz ich zakres określono we wzorze umowy - załącznik nr 8 do SIWZ,

— Zamawiający informuje, że podając w pkt IV.2.6 ogłoszenia minimalny okres związania ofertą 2 miesięcy przyjął, że liczba dni w miesiącu wynosi 30 dni. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

— Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał osoby wykonujące wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli

Wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony na podstawie umowy o pracę - zgodnie z zapisami SIWZ

— Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu zamówienia zatrudniona była minimum 1 osoba bezrobotna - zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul.Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający otworzy oferty poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl/kwp_lodz

Otwarcie ofert jest jawne w siedzibie Zamawiającego

Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych

Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Ul. Lutomierska 108/112

91-048 Łódź

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

1.Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.

2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl

3.Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu:

a. wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020– FZ-2380//25/SS prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

b.w przypadku wyboru Pana/Pani oferty, w celu wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

4.Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy.

5.W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

a.dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi;

b.sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c.ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;

6.W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy.

8.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych oraz archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku

9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołania będą rozstrzygane zgodnie z zapisami zawartymi w dziale VI – Środki ochrony prawnej ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie można wnosić zgodnie z art. 180 i 182 w/w ustawy – do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020