Bauleistung - 302785-2020

Submission deadline has been amended by:  315330-2020
30/06/2020    S124    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Dänemark-Vordingborg: Vermietung von Hoch- und Tiefbaumaschinen und -geräten mit Bedienungspersonal

2020/S 124-302785

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Vordingborg Kommune
Nationale Identifikationsnummer: 29189676
Postanschrift: Valdemarsgade 43
Ort: Vordingborg
NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postleitzahl: 4760
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Brian Føhns Jørgensen
E-Mail: bfojoe@naestved.dk
Telefon: +45 55885477

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.naestved.dk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=274335&B=EVENEX
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=274335&B=EVENEX
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud på pladsansvarlig i forbindelse med etablering af bakkelandskab på Stege Fælled, Vordingborg Kommune

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45500000 Vermietung von Hoch- und Tiefbaumaschinen und -geräten mit Bedienungspersonal
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Vordingborg Kommune ønsker at etablere et bakkelandskab på Stege Fælled (herefter, Stege Fælled Bakker), matr. nr. 3d Stege Sekstenjorder. Arbejdets omfang: Administration og drift af området for modtagelse af jord som beskrevet i samarbejdskontrakten herunder korrespondance med kommunen og transportører, jævnlig besigtigelse og kontrol af modtaget jord, opsætning af skilte og afskærmningsbånd samt fremsendelse af køresedler til kommunen. Evt. afrømning af muld i bakkernes fodaftryk. Opbygning af bakker af den modtagne jord. Udlægning af markeringsnet over lettere forurenet jord. Overdækning af bakker som er opbygget af lettere forurenet jord med min. 50 cm ren jord.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45520000 Vermietung von Maschinen für Erdbewegungen mit Bedienungspersonal
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hauptort der Ausführung:

Vordingborg Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vordingborg Kommune ønsker at etablere et bakkelandskab på Stege Fælled (herefter, Stege Fælled Bakker), matr. nr. 3d Stege Sekstenjorder. Bakkerne skal etableres som indtegnet på kortbilag 2a. Bakkerne opbygges som kugleudsnit, med relativt stejle sider og udfladende top. Bakkerne opbygges en ad gangen. Eventuelt 2 ad gangen, hvis det er mere praktisk. Rækkefølgen aftales mellem pladsansvarlige og Vordingborg Kommune. Inden arbejdet påbegyndes, vil Vordingborg Kommune i samarbejde med pladsansvarlige markere fodaftryk på de relevante bakker med markeringspinde/-farve. Inden opbygningen af en bakke opstartes, aftales det med Vordingborg Kommune, om der forinden skal afgraves muld i bakkens fodaftryk. Det eventuelt afrømmede muld oplægges på Stege Fælled efter aftale med Kommunen. Bakken etableres med den modtagne jord. Procedure for modtagelse af jord og indbygningen i bakkerne fremgår af kontraktudkastet. Hvis der er indbygget lettere forurenet jord i en bakke, afsluttes den ved at der udlægges markeringsnet og et 50 cm tykt lag af ren jord. Afgravet muldjord eller modtaget ren jord benyttes til denne overdækning. Vordingborg Kommune ønsker at indgå kontrakt med en pladsansvarlig, som skal stå for opbygningen af bakkerne, samt for modtagelsen af jorden og vedligehold af modtagearealet. Detaljerne for den daglige drift fremgår af kontraktudkastet. Arbejdets omfang: Administration og drift af området for modtagelse af jord som beskrevet i samarbejdskontrakten herunder korrespondance med kommunen og transportører, jævnlig besigtigelse og kontrol af modtaget jord, opsætning af skilte og afskærmningsbånd samt fremsendelse af køresedler til kommunen. Evt. afrømning af muld i bakkernes fodaftryk. Opbygning af bakker af den modtagne jord. Udlægning af markeringsnet over lettere forurenet jord. Overdækning af bakker som er opbygget af lettere forurenet jord med min. 50 cm ren jord.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalitet og service / Gewichtung: 50 %
Preis - Gewichtung: 50 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Forlængelse op til 24 måneder.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Forlængelse op til 24 måneder.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbuds-lovens § 135, stk. 1 til 3 (se ESPD, Del III A og B) og § 136 (se ESPD, Del III C).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 (se ESPD, Del III C):

- Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

- Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

- Tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv kan påvises at have begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

- Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

- Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og misligholdelsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

- Tilbudsgiveren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142 (angives i ESPD, del IV B):

- Der stilles ingen krav til tilbudsgivers økonomiske eller finansielle formåen (f.eks. krav til omsætning, egenkapital eller soliditetsgrad) i forbindelse med nærværende udbud af rammeaftale etablering af bakkelandskab på Stege Fælled.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143 (angives i ESPD del IV C og D):

- Tilbudsgiver skal angive referenceliste med angivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver, som tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste 3 år med beskrivelse af leverancerne. Med "sammenlignelige opgaver" forstås opgaver, som i størrelse (værdi) eller kompleksitet (i forhold til fagområder og interessenter) svarer til kontrakten.

Beskrivelsen skal angive:

- Oplysninger om kundenavn med kontaktperson (navn, e-mail og telefonnummer)

- Beskrivelse af opgaven

- Kontraktstart og kontraktophør.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Det er et mindstekrav at tilbudsgiver kan fremvise 2 referencer.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/08/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/08/2020
Ortszeit: 12:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020