Доставки - 302788-2017

02/08/2017    S146    - - Доставки - Квалификационна система без покана за участие в конкурс - Не е приложимо 

България-Гълъбово: Минерална вода

2017/S 146-302788

Квалификационна система – комунални услуги

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
„Брикел“ ЕАД
123526494
Извън града
Гълъбово
6280
България
Лице за контакт: Красимира Димитрова
Телефон: +359 41862393
Електронна поща: market@brikel-bg.com
Факс: +359 41862393
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.brikel-bg.com

Адрес на профила на купувача: http://www.brikel-bg.com/bg/about-us/buyer-profile/qualification-systems/175-dostavka-na-mineralna-voda-ref-ks-13-2017-g

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на минерална вода“.

Референтен номер: КС 13/2017г.
II.1.2)Основен CPV код
15981000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

DDP, производствена площадка на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово– извън града.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на квалификационната система (КС) за подбор на стопански субекти е „Доставката на минерална вода“, подробно описана в спецификация, неразделна част от настоящата документация.

Предметът на системата е разделен на 2 (две) обособени позиции, както следва:

— Обособена позиция № 1 (ОП № 1): „Доставка на натурална минерална вода“;

— Обособена позиция № 2 (ОП № 2): „Доставка на натурална минерална вода с ниска минерализация“.

Прогнозните обеми на доставките, предмет на обществените поръчки, които ще се реализират в рамките на настоящата КС ще бъдат посочвани от възложителя в поканите за представяне на оферти за всяка конкретна поръчка. Възложителя си запазва правото да включва нови номенклатури, както и да изключва такива от спецификациите. Конкретните поръчки ще се възлагат за срока на нейното действие чрез процедури на договаряне с предварителна покана за участие, като изпълнител на договора ще се избира според икономически най-изгодната оферта по критерии определени за всяка общес...

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.8)Срок на действие на квалификационната система
Начална дата: 31/07/2017
Крайна дата: 31/07/2020
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.9)Квалифициране за системата
Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:

За кандидатите не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Кандидат, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, в съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия :

Кандидатите декларират обстоятелствата в ЕЕДОП. Метод за доказване на съответствието е описан в документацията.

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:

Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата система на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия :

Кандидатите представят декларация по образец в документацията и попълват Част ІІІ, буква Г от ЕЕДОП съответната информация.

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:

Изпълнени доставки от кандидата през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението доставки, идентични или сходни с предмета на системата, както следва:

— по ОП № 1: „Доставка на натурална минерална вода“ с обем най-малко — 10 000 BGN, без ДДС.

Възложителят ще приема като „идентични“ или „сходни“ на предмета на настоящата обособена позиция доставки на минерални води, които отговарят на следните критерии: натурална минерална вода, негазирана, с обща минерализация от 300 до 400 мг/л и ph до 8,50.

— по ОП № 2: „Доставка на натурална минерална вода с ниска минерализация “ — 10 000 BGN, без ДДС.

Възложителят ще приема като „идентични“ или „сходни“ на предмета на настоящата обособена позиция доставки на минерални води, които отговарят на следните критерии: натурална минерална вода, негазирана, с обща минерализация от 50 до 200 мг/л и ph до 9,30.

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия :

При подаване на заявление за участие съответствие с критерия за подбор се декларира в единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, като се попълва списъка на извършените доставки.

Метод за доказване на съответствието — на основание чл. 67 ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 64 от ЗОП възложителят изисква от кандидатите да представят списък по приложен образец на доставките, които са идентични или сходни на предмета на системата с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен с доказателства за извършените доставки.

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:

Информация за производителят на минералната вода.

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия :

В случай че кандидата не е производител на стоките — той трябва да представи сертификат за произход.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Условията за изпълнение на всяка конкретна поръчка, възложена в рамките на настоящата КС ще бъдат посочвани от възложителя в поканите и документацията при стартирането и.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, възложителят допуска за включване в системата да бъде представено едно заявление за участие, независимо от броя на позициите, за които кандидатът подава заявление. Заинтересованите лица имат пълен достъп по електронен път до документацията за участие в „Профил на купувача“, раздел Квалификационни системи. Всички решения и разяснения към настоящата система ще бъдат публикувани в профила на купувача. Конкретните поръчки по настоящата система ще се възлагат за срока на нейното действие считано от посочената в обявлението дата. Документацията е безплатна и е налична в профила за срока на действие на системата. Възложителят я предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като му я изпраща за негова сметка. Кандидата писмено заявява на факс или по e-mail, точен адрес за кореспонденция за получаване на същата.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно правилата на гл. 27 от ЗОП (чл. 196 и следващите от ЗОП).

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
„Брикел“ ЕАД
Извън града
Гълъбово
6280
България
Телефон: +359 41862393
Електронна поща: market@brikel-bg.com
Факс: +359 41862393

Интернет адрес: www.brikel-bg.com

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/07/2017