TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Bygge og anlæg - 302788-2020

30/06/2020    S124

Danmark-Herlev: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 124-302788

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden (Center for Ejendomme)
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Lyskær 13A
By: Herlev
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Blinkilde
E-mail: hans.blinkilde@regionh.dk
Telefon: +45 24408056
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273500&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273500&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Strategisk partnerskab

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Hovedstaden (Center for Ejendomme) udbyder én rammeaftale om strategisk partnerskab, som omfatter opgaver inden for projektering samt teknik- og byggefag, og som skal dække hele Region Hovedstadens bygningsmasse, jf. nærmere under punkt II.2.4).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Regionens bygningsmasse i Region Hovedstaden (primært)

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Hovedstaden (Center for ejendomme) udbyder én rammeaftale om strategisk partnerskab, som omfatter opgaver inden for projektering samt teknik- og byggefag, som skal dække hele Region Hovedstadens bygningsmasse og dermed også samtlige af regionens matrikler. Arbejder skal generelt udføres på bygninger i drift.

Rammeaftalen vil omfatte ”traditionelle” renoveringsopgaver og energieffektiviseringsopgaver, om- og tilbygningsopgaver, herunder klimaskærme, brandtekniske anlæg, ventilation og køling, el, vvs og lignende. Rammeaftalen omfatter tillige planlægning, projektering samt rådgivning i øvrigt. Opgaverne er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

Det er dermed vigtigt, at den strategiske partner er i stand til at løfte en bred vifte af udførelsesmæssige opgaver, tillige med at den strategiske partner skal besidde rådgivnings- og projekteringsmæssige kompetencer. Størstedelen af renoveringsopgaverne forventes udført på regionens hospitaler, hvorfor den strategisk partner skal besidde stærke kompetencer med hensyn til byggeteknik, tekniske anlæg, porteføljeledelse, renovering under hensyntagen til hospitalernes drift med mere.

Region Hovedstaden forventer pt., at omsætningen i det strategiske partnerskab vil ligge i et niveau på 1,8 mia. DKK til 2,2 mia. DKK realiseret over en fireårig periode. Projekterne vil forventeligt spænde fra en udførelsespris på 60 000 DKK til cirka 50,0 mio.DKK. Med en samlet opgaveportefølje på 450,0 mio. DKK til 550,0 mio. DKK årligt svarer det til gennemførelse af omkring 75 – 140 enkeltprojekter pr. år.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Anmodning om prækvalifikation skal ske ved afgivelse af det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD).

Det er ordregivers krav, der er styrende for, hvad der skal udfyldes i ESPD’en. Under punkt III.1.2) fremgår, hvad der er ordregivers minimumskrav i forhold til tilbudsgivers økonomiske kapacitet.

Såfremt der er mere end 4 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante erfaringer, jf. punkt III.1.3).

Relevansvurderingen af referencerne foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med sammenlignelige projekter, sammenlignelige samarbejdsformer / processer og sammenlignelige projekteringsopgaver.

Ved sammenlignelige projekter vil der primært blive lagt vægt på relevante erfaringer med ombygnings- / tilbygnings- / renoveringsarbejder af bygninger i drift, hvor der samtidig er høje krav til hensyntagen til brugere (ansatte og patienter). Referencer omhandlende hospitalsbygninger vil vægte højere end andre bygninger. Ansøger må maksimalt angive 5 referencer på sammenlignelige projekter.

Ved sammenlignelige samarbejdsformer / processer vil der primært blive lagt vægt på relevante erfaringer fra samarbejdsformer / processer med samme karakteristika som det strategiske partnerskab, længerevarende (ramme-)aftaler om bygge- og renoverings-opgaver af bygninger samt enkeltstående kontrakter med partnering, tidlig inddragelse og andre samarbejdsmodeller. Ansøger må maksimalt angive 5 referencer på sammenlignelige samarbejdsformer / processer.

Ved sammenlignelige projekteringsopgaver vil der primært blive lagt vægt på projektering af renoveringsopgaver vedrørende klima-skærme og tekniske anlæg samt projektering af energieffektiviseringsprojekter. Ansøger må maksimalt angive 5 referencer på sammenlignelige projekteringsopgaver.

I vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, vil ordregiver tildele ansøgerne point på en skala fra 1 – 5 for hver reference inden for de 3 typer af referencer, baseret på i hvor høj grad referencerne dokumenterer relevant erfaring hermed.

Erfaring med sammenlignelige projekter, erfaring med sammenlignelige samarbejdsformer / processer og erfaring med sammenlignelige projekteringsopgaver vægter ligeligt.

På den baggrund tildeles ansøgeren en samlet karakter.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive følgende oplysninger i ESPD’en:

— Ansøgers egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår

— Ansøgers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder; eksempelvis et konsortium, skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen; eksempelvis et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Virksomheder i en sammenslutning vil hæfte solidarisk for rammeaftalens gennemførelse. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, kræver ordregiver ligeledes, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse.

ESPD’en fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Når ordregiver forlanger det, og senest inden tildelingsbeslutningen, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

— Virksomhedens balance eller uddrag heraf i de 3 seneste disponible årsrapporter / årsregnskaber, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse.

— Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible årsrapporter / årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i hvert af de 3 seneste disponible årsrapporter / årsregnskaber. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i hvert af de 3 seneste disponible årsrapporter / årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder; eksempelvis et konsortium, beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i hvert af de 3 seneste disponible årsrapporter / årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD’ens afsnit IV.B.

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 750,0 mio. DKK i hvert af de 3 seneste disponible årsrapporter / årsregnskaber. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible årsrapporter / årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder; eksempelvis et konsortium, beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de 3 seneste disponible årsrapporter / årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD’ens afsnit IV.B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

— En liste over de 5 betydeligste referencer inden for sammenlignelige projekter, sammenlignelige samarbejdsformer / processer og sammenlignelige projekteringsopgaver, jf. punkt II.1.4), punkt II.2.4) og punkt II.2.9), som ansøger har udført i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristen. Der kan således maksimalt samlet angives 3 x 5 referencer. Det bør for hver reference fremgå tydeligt, hvilken ”gruppe” af referencer, referencen vedrører.

Sammenlignelige projekter omfatter ombygnings- / tilbygning- / renoveringsarbejder af bygninger i drift, hvor der samtidig er høje krav til hensyntagen til brugere (ansatte og patienter). Referencer omhandlende hospitalsbygninger vil vægte højere end andre bygninger.

Sammenlignelige samarbejdsformer / processer omfatter erfaringer fra samarbejdsformer / processer med samme karakteristika som det strategiske partnerskab, længerevarende (ramme-)aftaler om bygge- og renoveringsopgaver på bygninger samt enkeltstående kontrakter med partnering, tidlig inddragelse og andre samarbejdsmodeller.

Sammenlignelige projekteringsopgaver omfatter projektering af renoveringsopgaver vedrørende klimaskærme og tekniske anlæg samt projektering af energieffektiviseringsprojekter.

Kun referencer, der vedrører arbejder, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af arbejderne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og punkt II.2.4) anførte arbejder, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, eksempelvis fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 3 x 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder; eksempelvis et konsortium.

Såfremt der angives mere end 5 referencer inden for hver ”gruppe”, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de 5 nyeste referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

En reference må højst fylde svarende til én A4-side. Hvis en reference fylder mere end svarende til én A4-side, vil der i forbindelse med udvælgelsen alene blive lagt vægt på den første side.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af arbejderne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af arbejderne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD’en fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet krav i henhold til ILO-konvention 94 og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Rammeaftalen omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Rammeaftalen stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

Rammeaftalen indeholder krav om, at medarbejdere vil kunne blive mødt med krav om, at der kan afgives børneattest, straffeattest med videre. Dette gælder eksempelvis inden for børne og unge psykiatrien. Derudover kan der være skærpede krav til adfærd; eksempelvis på Covid-19 afsnit, psykiatrien med videre.

Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder; eksempelvis et konsortium, skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/08/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 7. august 2020. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Ansøger skal som sin ansøgning indgive ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1–3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder, eksempelvis et konsortium, skal der indgives særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1–7, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren. Senest inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151–152, jf .§ 153. I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at rammeaftalens anslåede værdi er i et niveau på 1,8 mia. DKK til 2,2 mia. DKK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi. Intervallets nedre grænse er således udtryk for ordregivers skøn over rammeaftalens forventede mindste værdi af samtlige kontrakter tildelt inden for rammeaftalens løbetid, mens intervallets øvre grænse udtrykker den forventede højest anslåede værdi af samtlige kontrakter tildelt inden for rammeaftalens løbetid. Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalen, dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. Afgørende for den skønnede værdi af rammeaftalen vil være tilgangen af projekter, bevillinger og partnerskabets evne til at realisere projekter succesfuldt. I forhold til den nedre grænse gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og det anførte skøn indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen. Ordregivers skøn er baseret på det historiske forbrug samt en vurdering af de forventede investeringer for de kommende 4 år. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, det vil sige også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra underskrift af rammeaftalen. Forud for udbuddet er der gennemført en teknisk dialog. Relevant materiale findes på: https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/denAdministrativeRegion/center-for-ejendomme/strategiske-partnerskaber/Sider/default.aspx

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/06/2020