Dostawy - 302821-2015

Wyświetl widok skrócony

28/08/2015    S166

Polska-Poznań: Odczynniki i środki kontrastowe

2015/S 166-302821

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Szwajcarska 3
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-285
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Osoba do kontaktów: Anna Jackowiak
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Tel.: +48 618739293
Faks: +48 618739305

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa środków kontrastowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Zakładowa Szpitala, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków kontrastowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym do niniejszej specyfikacji i stanowiącym jej integralną część, gdzie opisane są szczegółowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia, (załącznik nr 1 do SIWZ).
Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 pakietów (części). Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę w/w asortymentu do Zamawiającego – do Magazynu Apteki Zakładowej Szpitala przez Wykonawcę, własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696000 Odczynniki i środki kontrastowe

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 407 572,10 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena oferty. Waga 95
2. Termin dostawy. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WSM/DZP/381-4867/N/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 119-217143 z dnia 24.6.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Pakiet 1 – Środek cieniujący typu Iopramid, Gadobutrol i Gadopentate dimmeglumine
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.8.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o., Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Adres pocztowy: ul. Krzemieniecka 120, ul. Zbąszyńska 3
Miejscowość: Wrocław, Łódź
Kod pocztowy: 54-613, 91-342
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 770 200 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 740 466,90 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Pakiet 2 – Środek cieniujący o stężeniu 816 mg/ml typu Iomeprol 400
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
4.8.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.
Adres pocztowy: ul. Jana Kazimierza 16
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-248
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 250 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 244 004,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: Pakiet 3 – Środek cieniujący typu: Ioversol 350 i Ioversol 300
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
4.8.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Asclepios S.A.
Adres pocztowy: ul. Hubska 44
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 50-502
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 164 800 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 169 614 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 - Nazwa: Pakiet 4 – Środek cieniujący w przedziale 652 – 678 mg/ml typu: Visipaque 320
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
4.8.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o. z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A.
Adres pocztowy: ul. Krzemieniecka 120, ul. Zbąszyńska 3
Miejscowość: Wrocław, Łódź
Kod pocztowy: 54-613, 91-342
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 66 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 67 198,68 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 - Nazwa: Pakiet 5 – Środek cieniujący o stężeniu 755 mg/ml -typu Omnipaque 350
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
4.8.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o. z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A.
Adres pocztowy: ul. Krzemieniecka 120, ul. Zbąszyńska 3
Miejscowość: Wrocław, Łódź
Kod pocztowy: 54-613, 91-342
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 190 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 174 996,72 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 - Nazwa: Pakiet 6 – Środek kontrastowy MultiHance
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
4.8.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.
Adres pocztowy: ul. Jana Kazimierza 16
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-248
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 12 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 11 291,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.8.2015