Lieferungen - 302823-2022

03/06/2022    S107

Rumänien-Galați: Schwellen

2022/S 107-302823

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ
Nationale Identifikationsnummer: 15567497
Postanschrift: Strada: Domnească, nr. 51
Ort: Galati
NUTS-Code: RO224 Galaţi
Postleitzahl: 800008
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): LIPAN ANISOARA
E-Mail: anisoara.lipan@cfr.ro
Telefon: +40 236340760
Fax: +40 236340760
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cfr.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100146278
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Traverse din lemn impregnate cu creozot tip C – 2 loturi – SRCF Galați

Referenznummer der Bekanntmachung: 15567497_2022_PAAPD1334022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34947100 Schwellen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Procedura de atribuire este organizată pentru achiziţia de traverse din lemn impregnate cu creozot tip C (Lot 1: Traverse din lemn normale impregnate cu creozot tip C, Lot 2: Traverse din lemn speciale pentru aparate de cale impregnate cu creozot tip C), necesare ȋn cadrul lucrărilor de înlocuire a traverselor normale si speciale necorespunzătoare pe aparatele de cale, pe linii curente si directe, si pe linii de primiri – expedieri din statii, pentru readucerea căii în toleranţele impuse de instrucţiile de serviciu, astfel ȋncât să fie asigurată funcţionarea normală şi continuă a transportului feroviar şi circulaţia trenurilor ȋn condiţii de siguranţă, în conformitate cu cerinţele din caietele de sarcini.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire până în a 22-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limită stabilită.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP, semnată cu semnatură electronică extinsă.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 035 342.40 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Traverse din lemn normale impregnate cu creozot tip C

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34947100 Schwellen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO România
Hauptort der Ausführung:

Livrarea se va face la sectiile L1Galati, L2Braila, L3 Buzau, L4 Focsani si L5 Tg. Ocna, conform precizarilor din graficul de livrare, anexa la caietul de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Procedura de atribuire este organizată pentru achiziţia de traverse din lemn normale impregnate cu creozot tip C, necesare ȋn cadrul lucrărilor de înlocuire a traverselor normale necorespunzătoare pe aparatele de cale, pe linii curente si directe si pe linii de primiri – expedieri din statii, pentru readucerea căii în toleranţele impuse de instrucţiile de serviciu, astfel ȋncât să fie asigurată funcţionarea normală şi continuă a transportului feroviar şi circulaţia trenurilor ȋn condiţii de siguranţă, în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 535 392.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Fonduri proprii la capitolul de Cheltuieli pentru exploatare aferente Sucursalei Regionale C.F. Galați, Divizia Linii, capitol bugetar A - Cheltuieli materiale – 1.”Materii prime, materiale.”. Pozitiile in PAAS 2022 al SRCF Galati sunt UO7-0.1.A.21 – Lotul 1

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Traverse din lemn speciale pentru aparate de cale impregnate cu creozot tip C

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34947100 Schwellen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO România
Hauptort der Ausführung:

Livrarea se va face la sectiile L1Galati, L2Braila, L3 Buzau, L4 Focsani si L5 Tg. Ocna, conform precizarilor din graficul de livrare, anexa la caietul de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Procedura de atribuire este organizată pentru achiziţia de traverse din lemn speciale pentru aparate de cale impregnate cu creozot tip C, necesare ȋn cadrul lucrărilor de înlocuire a traverselor speciale necorespunzătoare pe aparatele de cale, pe linii curente si directe si pe linii de primiri – expedieri din statii, pentru readucerea căii în toleranţele impuse de instrucţiile de serviciu, astfel ȋncât să fie asigurată funcţionarea normală şi continuă a transportului feroviar şi circulaţia trenurilor ȋn condiţii de siguranţă, în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 499 950.40 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Fonduri proprii la capitolul de Cheltuieli pentru exploatare aferente Sucursalei Regionale C.F. Galați, Divizia Linii, capitol bugetar A - Cheltuieli materiale – 1.”Materii prime, materiale.”. Pozitiile in PAAS 2022 al SRCF Galati sunt UO7-0.1.A.22 – Lotul 2.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr. 1: Ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:

Se va prezenta DUAE – conform art. 202 alin.(1) din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) cu informațiile aferente situației lor, conform Notificării ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE și a Notificării ANAP din 03.07.2019 referitoare la utilizarea DUAE integrat ȋn SEAP.

Pentru ȋndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanţi la procedură, aceştia vor completa după autentificare, DUAE deja configurat de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interes. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate doar la solicitarea entității contractante de către ofertantul clasat pe primul loc ȋn clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);

2. Cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2) , art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

4. Alte documente edificatoare, după caz.

Corespondent DUAE- MOTIVE DE EXCLUDERE (A – Motive referitoare la condamnările penale, B – Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale, C – Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale).

Cerinţa 2: Ofertanţii, asociaţii, terții susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:

Se va prezenta DUAE –conform art.202 alin.(1) din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant / ofertant asociat / terț susținător / subcontractant) cu informațiile aferente situației lor, conform Notificării ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE și a Notificării ANAP din 03.07.2019 referitoare la utilizarea DUAE integrat ȋn SEAP.

Pentru ȋndeplinirea obligaţiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanţi la procedură, aceştia vor completa după autentificare, DUAE deja configurat de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interes. Declarația privind neȋncadrarea ȋn situațiile prevăzute la art.73 din Legea nr. 99/2016, ȋntocmită de către ofertanţi, asociaţi, terț susţinător şi subcontractant, conform Formularului 7 din Secţiunea Formulare şi modele de formulare, va fi prezentată odată cu DUAE, initial la depunerea ofertei.

Pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 76 din Legea nr. 99/2016, se declară persoanele cu funcţii de decizie ȋn ceea ce privește organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de achiziţie sectorială, astfel:

Gabriel Oprea – Director,

Viorica Grecu – Şef Divizie Tehnica,

Nicoleta Pavel – Şef Serviciu BAI,

Sorin Valerian Mihăilescu – consilier,

Floarea Năstase – Director Adjunct Economic,

Violeta Obiloiu – Şef Divizie Trafic,

Petre Moscalu – Şef Divizie Linii

Gabriela Iosipescu – Ec. Serviciul Contabilitate

Mirela - Liliana Ungureanu – Şef Serviciu Tehnico-Economic Linii

Cristiana Bernea – conomist Serviciul Elaborare, Urmărire Contracte, Facturare

Rodica Casian –Economist Compartiment Buget Verificare Financiară Plăţi şi Raportări

Mihaela Popa – Economist Serviciul Elaborare şi Urmărire Contracte, Facturare

Săndica Tomev – Ec. Serviciul BAI

Lucian-Cristi Candussi – Ec. Serviciul Prelucrare Date Financiar Contabile

Maria Bejan – Economist Serviciul Financiar

Silvia Cristina Ciobotaru – Şef Serviciu PDFC

Geta Trenchea – Economist Serviciul AEBAAU

Silvica Oprea –Economist Serviciul Contabilitate

Dănuţ Maricel Andronache – Şef Serviciu Contabilitate

Aurenţa Neagu – Economist Serviciul Aprovizionare şi Evidenţă Bunuri, Administrativ, Asigurare Utilităţi

Cristian Leon – Şef Oficiu Juridic

Doiniţa Boşneagă – Şef Serviciu Financiar

Mirela Nedelcu – Şef Birou Tehnic de Evidenţe Active Imobilizate (MF)

Cosmin Gabriel Bărbieru –consilier juridic - Oficiul Juridic

Teodora Stratulat – Economist Serviciul Bugete Analize si Indicatori

Gutanu Petrica - Inginer Serviciul TE Linii – Divizia Linii

Liliana Toader –Şef Serviciu Linii – Divizia Linii

Claudia Constanţa Guţanu – consilier juridic - Oficiul Juridic

Cecilia Milea –Ing. Serviciul Achiziţii Sectoriale

Dumitru Vasilescu – Inginer Serviciul Linii – Divizia Linii

Elena Costiniu –consilier juridic- Oficiul Juridic

Angela Niculcea – Ing. Serviciul Achiziţii Sectoriale

Carmen Agheorghesi – sing. Serviciul Linii – Divizia Linii

Anişoara Lipan – Şef Serviciu Achiziţii Sectoriale

Ileana Toader –Expert Achiziţii Publice Serviciul Achiziţii Sectoriale

Cristian Burgaza –Inginer Serviciul Linii – Divizia Linii

Simina Tufă – Ing. Serviciul Achiziţii Sectoriale

Corespondent DUAE – Motive de excludere

Note aferente cerinţelor 1 şi 2:

1. Fiecare ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător/subcontractant propus trebuie să îndeplinească cerinţele de mai sus, situaţie în care se va completa iniţial un DUAE separat, ȋn SEAP ȋn mod direct, după autentificare, de către fiecare dintre aceştia. Nedepunerea de către ofertant / ofertant asociat / terţ susţinător / subcontractant a DUAE odată cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2. Entitatea contractantă, conform art. 184 din Legea nr. 99/2016, nu va exclude din procedură ofertanţii aflaţi în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 care atrag excluderea din procedura de atribuire, dacă vor prezenta dovezi prin care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

3. Ȋn cazul ȋn care ȋn ţara de origine sau ȋn ţara ȋn care ofertantul este stabilit nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art.177, art.178, art.180, entitatea contractantă acceptă o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă ȋn ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe proprie răspundere, se va accepta o declaraţie autentică dată ȋn faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe ȋn acest sens, conform art. 181 alin. (3) din Legea nr. 99/2016.

4. Ȋn cazul ȋn care există incertitudini ȋn ceea ce priveşte situaţia personală a respectivilor ofertanţi entitatea contractantă are dreptul de a solicita ȋn mod direct informaţii de la autorităţile competente care emit documente de natura celor prevăzute.

5. Declaraţia privind neȋncadrarea ȋn situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea 99/2016 (pentru ofertant/ ofertant asociat/terţ susţinător/subcontractant propus), va fi depusa ȋmpreună cu DUAE, la data limita de depunere a ofertelor.

6. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere, după caz.

7. Operatorii economici (Ofertanţii, terții susținători și subcontractanții) împotriva cărora au fost deschise proceduri de insolvență nu vor fi excluși din procedura de atribuire dacă Entitatea Contractantă, în baza documentelor / informațiilor transmise de către operatorii economici, poate determina că acesta are capacitatea de a îndeplini obligațiile contractuale, în condițiile în care operatorii economici se află:

a) fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare și fezabile pentru continuarea sustenabilă a activității curente;

b) fie în faza de reorganizare judiciară, cu respectarea integrală a graficului de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță.

8. Ȋn cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislația aplicabilă ȋn ţara de rezidenţă. Documentele emise ȋn altă limbă decât limba română vor fi rezentate cu menţiunea ”conform cu originalul”, însoțite de traduceri autorizate, ȋn limba română.

9. Prezumția de legalitate și autenticitate a documentelor prezentate:

a) Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original și/sau copie, în vederea participării la procedura de atribuire.

b) Analizarea documentelor prezentate de ofertanți de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație față de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

Corespondent DUAE – Motive de excludere

Cerinţa 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Experiența similară - Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze că în ultimii 3 (trei) ani până la data limită de depunere a ofertei, a livrat produse de natura sau complexitate similare cu obiectul procedurii, în valoare individuală / cumulată de minim 500.000,00 lei fără TVA- Lotul I, 1.000.000,00 lei fără TVA- Lotul II, la nivelul unui contract sau mai multe contracte. Note: 1) Prin formula ”produse similare” se ȋnţelege traverse din lemn impregnate cu creozot tip C, produse recepţionate parţial şi/sau produse recepţionate la sfârşitul livrării (sfârşitul livrării nu presupune expirarea perioadei de garanţie), cerinţa fiind ȋndeplinită ȋn oricare din cele două variante, ȋn limita valorică solicitată. 2) Ultimii 3 ani se calculează până la data limită de depunere a ofertelor stabilită iniţial (prin anunţul de participare). Ȋn cazul ȋn care, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă va decala aceasta dată, limita inferioară a perioadei 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor şi stabilirea astfel a unei noi date nu va conduce în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa lui similară este situată în afara perioadei de 3ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelor, atât timp cât acesta, la data iniţial stabilită în anunţul de participare, îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta solicitată. 3) La nivelul DUAE trebuie precizate cel puţin următoarele informaţii: numărul,data şi obiectul contractului invocat drept experienţă similară, valoarea (lei fara TVA), perioada de livrare, beneficiarul contractului, data şi numărul documentului prin care se confirma livrarea de produse similare, din care sa reiasa valoarea efectiv realizata, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil. In cazul in care ponderea nu este 100% se vor specifica activitatile pentru care a fost responsabil (daca este cazul).

Loturile: 1,2 Proportia de subcontractare Informatii privind subcontractarea – Precizarea părţii / părţilor din contract pe care operatorul economic intenţionează să le subcontracteze, dacă este cazul, indiferent de procentul de subcontractare, potrivit prevederilor art. 68 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Loturile: 1,2 Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Dovada implementării sistemului de management al calităţii ȋn conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatea principală care face obiectul contractului sectorial supus achiziţiei.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va prezenta DUAE – conform art.202 alin.(1) din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) cu informațiile aferente situației lor, conform Notificării ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE și a Notificării ANAP din 03.07.2019 referitoare la utilizarea DUAE integrat ȋn SEAP. Pentru ȋndeplinirea obligaţiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanţi la procedură, aceştia vor completa după autentificare, DUAE deja configurat de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interes. Documentele prin care se confirmă livrari de produse similare, respectiv certificate /documente emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar public sau privat care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca livrarile de produse au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale (certificate constatatoare / recomandări / procese verbale de recepţie / părţi relevante din contracte etc, urmează să fie prezentate doar la solicitarea entităţii contractante de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Entitatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Ȋn cazul contractelor ȋncheiate ȋn altă valută, ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/altă valută mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Pentru valuta euro: Anul 2019: 1 euro= 4,7452 lei, Anul 2020: 1 euro= 4,8371 lei, Anul 2021: 1 euro = 4,9204. Cursul leu/altă valută ce va fi luat ȋn calcul pentru anul 2022 este cursul stabilit de BNR la data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedură. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia în altă valută decât Euro vor utiliza cursul mediu anual leu/altă valută, comunicat de BNR. Corespondent DUAE - Criterii de selecţie – Capacitatea tehnică şi profesională – Pentru contractele de achiziţie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat.

Se va prezenta DUAE –conform art.202 alin.(1) din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant / ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) cu informațiile aferente situației lor, conform Notificării ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE și a Notificării ANAP din 03.07.2019 referitoare la utilizarea DUAE integrat ȋn SEAP. Pentru ȋndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanţi la procedură, aceştia vor completa după autentificare, DUAE deja configurat de entitatea contractantă, direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată a procedurii de interes. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta şi acordul de subcontractare - Formular 5 din Secțiunea Formulare şi modele de documente. Documentele justificative care probează cele asumate prin acorduri vor fi prezentate doar la solicitarea entităţii contractante de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acordul de subcontractare se va ȋncheia ȋntre ofertant (ȋn cazul unei asocieri, acordul se va ȋncheia ȋntre toţi membrii asocierii şi respectivul subcontractant) şi subcontractant şi va conţine cel puţin activitatea pe care ofertantul intentionează să o subcontracteze, parte din contractul de achiziţie sectorială, cât şi procentul aferent acesteia. Ȋn cazul ȋn care, ofertantul va prezenta documente ale subcontractanţilor, semnate cu semnatura electronică a reprezentantului legal al ofertantului sau a unei alte persoane ȋmputernicite ȋn acest sens, se va prezenta şi o ȋmputernicire din partea subcontractantului. Potrivit art.185 alin (4) din Legea nr. 99/2016 se va lua în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractul ce urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens. În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 184 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractantă va solicita ofertantului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se afla în această situaţie. Potrivit art. 58 alin.(2) din HG nr. 394/2016 subcontractantul trebuie sa deţină autorizările AFER solicitate prin documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acesta să execute partea din contract pentru care sunt solicitate autorizările respective. Ȋnlocuirea sau introducerea unui subcontractant după ȋncheierea contractului se poate face numai cu acordul entităţii contractante şi cu condiţia de a nu modifica propunerea tehnică şi financiară prezentată iniţial. Corespondent DUAE - Criterii de selecţie – Capacitatea tehnică şi profesională - Proporţia de subcontractare

Se va prezenta DUAE – conform art.202 alin.(1) din Legea 99/2016 şi se va completa de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat / terți susținător / subcontractant) cu informațiile aferente situației lor, conform Notificării ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE și a Notificării ANAP din 03.07.2019 referitoare la utilizarea DUAE integrat ȋn SEAP. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate obligatoriu doar la solicitarea entităţii contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi: (a) un certificat acordat de un organism de certificare acreditat care atestă că acesta are implementat şi menţine un sistem de management al calităţii conform seriei de standarde ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea principală care face obiectul contractului sectorial supus achiziţiei, valabil la data prezentării. (b) orice alte probe prin care se confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, echivalent cu cel solicitat de entitatea contractantă. Ofertanţii străini vor prezenta documentele în traducere autorizată în limba română. Pentru situaţiile în care se depun oferte în asociere, cerinţa trebuie îndeplinită de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizează. Corespondent DUAE - CRITERII DE SELECŢIE – Sisteme de asigurare a calităţii şi standarde de management de mediu.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Cuantum GP -5.353,00 lei - Lot 1, 14.999,00 lei- Lot 2. GP se va constitui în lei sau echiv. leu/valută la cursul stabilit de BNR din data publicării AP, valab 4 luni de la termen limită de depunere oferte și va fi constituită prin: - virament bancar–OP în contul RO23 CARP 0180 0031 8299 RO06 deschis la Patria Bank - Suc Galaţi, sau - instrument de garantare (Form 2) emis cf legii: a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat; b) asigurare de garanţii emisa cf art. 42 alin.(1) lit.b) din HG 394/2016. Dovada constituirii GP se va transmite în SEAP, în format electronic, semnată cu semnatură electronică, cel mai târziu la data și ora limită depunere a ofertelor. GP emisă în altă limbă se va încarca în SEAP însoțită de traducere autorizată în limba română. GP este irevocabilă. Entitatea Contractantă are dreptul de a reține GP in sit prev la art.43 alin.(1) din HG 394/2016.

Cuantum GBE-10% din valoare ctr. GBE este irevocabilă şi se constituie ȋn termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la semnare ctr prin: a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat; b) asigurare de garanţii emisă de: i) o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în Romania sau într-un alt stat membru al UE şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; ii) o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către ASF. Instrumentul de garantare va fi prezentat entităţii contractante în termenul prevăzut pentru constituirea garanției de bună execuție şi trebuie să prevadă că plata garanției se va face necondiționat, respectiv la prima cerere a entităţii contractante, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. c) reţineri succesive din plata cuvenită pentru sit de plată lunare, pe pd derulării ctr sectorial, cf art.46 din HG 394/2016.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/07/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/11/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/07/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

(1) Documentaţia de atribuire se postează integral ȋn cadrul anunţului de participare, publicat pe site-ul: https://www.e-licitatie.ro/.

(2) Până la data şi ora limită de depunere a ofertelor, pt demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare, operatorii economici vor completa obligatoriu formularul DUAE direct ȋn SEAP ȋn secţiunea dedicată procedurii. Necompletarea DUAE pentru ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant atrage respingerea ofertei ca inacceptabilă, in conf cu art. 143 alin.(2) lit.b) din HG 394/2016.

(3) În conformitate cu art. 202 din Legea 99/2016, dacă este cazul, DUAE va include informaţiile solicitate cu privire la subcontractanti şi terţ susţinator si se va completa un DUAE separat pentru acestia, ȋnsoţit de angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, a acordului de subcontractare şi/sau a acordului de asociere, după caz.

(4) Deoarece procedura se va desfasura într-o singura etapa, doar ofertantul aflat pe primul loc în clasam intermediar realizat dupa evaluarea ofertelor depuse, cf criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare, va trebui sa prezinte documentele suport, în vederea probării celor asumate prin DUAE, la solicitarea entităţii contractante ȋn termenul prev ȋn solicitare.

(5) Comisia de evaluare a ofertelor va intocmi clasamentul final al ofertelor in ordinea crescatoare a preturilor ofertate, iar oferta castigatoare va fi cea admisibila, a carei propunere tehnică si financiara va raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire şi va fi pe primul loc.

(6) Modul de departajare a ofertelor cu pret egal - În cazul în care doua sau mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, entitatea contractanta va solicita clarificari prin SEAP, în vederea departajarii acestora, respectiv, încarcarea electronica de catre operatorii economici, de documente care contin preturi noi.

(7) Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti privind documentatia de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sect "Solicit de clarif/intrebari" din cadrul procedurii de atribuire, in termenul precizat ȋn anunţul de participare. Raspunsurile la solicit de clarif se vor posta la rubrica "Lista clarif, notificari si decizii" din cadrul procedurii de atribuire si la rubrica "Solicit de clarif/intrebari" a anunţului de participare, publicat pe site -ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub.

(8) Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificări privind ofertele depuse, in SEAP la Sect "Solicitare de clarificari/intrebari". Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificări si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin SEAP (Sectiunea "Solicit de clarif/intrebari"), integral in sectiunea corespunzătoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnat electronica extinsa.

(9) Modificările aduse contractului fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, aferente opţiunilor de revizuire cuprinse ȋn clauzele contractuale se fac prin act adiţional, cu respectarea legislaţiei ȋn vigoare. Părţile contractante au dreptul, pe durata ȋndeplinirii contractului de a conveni modificarea clauzelor contractuale fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, ȋn condiţiile prevăzute la art.235÷243 din Legea nr. 99/2016, precum şi la art.158 din HG. nr. 394/2016.

(10) Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr.101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Regionale de Cai Ferate Galati
Postanschrift: str. Domnească, nr. 51
Ort: Galati (Galati)
Postleitzahl: 800008
Land: Rumänien
Telefon: +40 236461236
Internet-Adresse: www.cfr.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/05/2022