Bauleistung - 302852-2020

30/06/2020    S124    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Brașov: Straßenarbeiten

2020/S 124-302852

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Județul Brașov
Nationale Identifikationsnummer: 4384150
Postanschrift: Str. Eroilor nr. 5
Ort: Brașov
NUTS-Code: RO122 Braşov
Postleitzahl: 500007
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Constanta Popa
E-Mail: andreea.radulea@judbrasov.ro
Telefon: +40 268410777
Fax: +40 368440040

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.judbrasov.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100098243
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheașa-Jimbor-lim. județului Harghita km 0+000-18+250

Referenznummer der Bekanntmachung: 4384150/2020/L/1/PNDL2/DJ132
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233140 Straßenarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul procedurii de achizitie este atribuirea contractului de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheasa-Jimbor-lim. judetului Harghita km 0+000-18+250”.

Lucrarea cuprinde realizarea structurii rutiere a drumului interjudetean DJ 132 in lungime de 18 161 m, suprafata carosabil, suprafata acostamente, suprafata drumuri laterale, suprafata trotuare, amenajare alveole statii transport public, realizarea scurgerii apelor prin sant pamant, sant trapezoidal pereat, rigola carosabila, sant ramforsat, rigola de acostament, realizarea de podete transversale, podete drumuri laterale, podete accese si reabilitare/constructii poduri, lucrari pentru siguranta circulatiei prin parapete de protectie, marcaje longitudinale, marcaje transversale, indicatoare si stâlpi rutieri, benzi rezonatoare.

Contractul cuprinde si proiectare si executie deviere/protejare retele utilitati.

Valoarea estimata nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in bugetul proiectului, acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98 din 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.1) din fisa de date, respectiv 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 55 334 877.75 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111290 Grundlegende Arbeiten für die Gas- und Wasserversorgung
45221111 Bau von Straßenbrücken
79930000 Dienstleistungen bezüglich Produktdesign
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO122 Braşov
Hauptort der Ausführung:

Jud. Brasov.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Contractul cuprinde executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii cu titlul „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheasa-Jimbor-lim. judetului Harghita km 0+000-18+250”. Valoarea estimata totala este de 55 334 877,75 RON, formata din:

— amenajarea terenului 231 355,00 RON exclusiv TVA;

— amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 342 990,00 RON exclusiv TVA;

— cheltuieli pentru relocare/protecție utilități 1 058 500,00 RON exclusiv TVA (valoare provizionată);

— constructii si instalatii 53 065 249,75 RON exclusiv TVA;

— lucrări de construcții și instalații pentru organizarea de șantier 530 652,50 RON exclusiv TVA;

— cheltuieli conexe organizării șantierului 106 130,50 RON exclusiv TVA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Punctajul tehnic al acestui factor de evaluare va fi obținut prin acordarea notei corespunzătoare calificativului obținut de oferta respectivă / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

PNDL2.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE – partea III „Motive de excludere”, sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale”, sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”, sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”.

Toti participantii la procedura (indiferent de calitatea acestora – ofertant, lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) vor depune odata cu DUAE, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, acordul de asociere, acordul de subcontractare, angajamentul tertului sustinator + documente (daca este cazul).

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

Persoane juridice/fizice romane:

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora);

— certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora);

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Persoane juridice/fizice straine:

Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa obligatiilor restante la momentul prezentarii acestora, obligatii referitoare la plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dupa caz, alte documente edificatoare.

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorității contractante, necesar finanțării contractelor de achiziție publică, sunt:

— presedinte – Adrian-Ioan Veştea;

— vicepresedinte – Gabor Alexandru Adrian;

— administrator public – Gligoras Daniel;

— vicepreşedinte – Toaso Imelda;

— director ex. DDJSP – Pascu Mihai;

— director ex. – ec. Agafitei Gabriela;

— dir. ex. juridic – Crăciun Claudia;

— secretar general al judetului – Dumbraveanu Maria;

— dir. ex. DAC – Rădulea Andreea;

— director executiv adjunct Directia juridica – Iuga Loredana;

— dir. exec. Dir. management proiecte – Sacuiu Nicolae;

— sef Serv economic – Olteanu Viorica;

— sef Serviciu LIIDJ – Stefaniuc Ioan;

— sef Serviciu juridic contencios – Mone Mariana;

— sef Serv. GUDC – Oana Catalina Eufinia;

— sef Birou CAPS – Bortes Didona.

1. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, ofertantul unic/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul va completa DUAE – partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea A „Capacitatea de a corespunde cerintelor”.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului;

2. Persoanele juridice/fizice straine, în calitate de ofertanti sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata „conform cu originalul” însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Prezentarea mediei cifrei de afaceri globale din ultimii trei ani (2017, 2018, 2019), care nu poate fi mai mica de: 55 000 000 RON.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru îndeplinirea cerinței privind cifra de afaceri se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat, terț susținător, după caz, cu informații relevante care să demonstreze realizarea plafoanelor valorice impuse prin documentatia de atribuire. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume – bilanturile contabile pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) inregistrate la organele competente sau orice alte documente pe care operatorii economici le pot prezenta în sustinerea cifrei de afaceri medii globale, trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual RON/valută comunicat de BNR, pentru fiecare an în parte. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 4). In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”, angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 5A si documentele indicate in cadrul angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Experienta similara s-a solicitat ca ofertanții să facă dovada că au dus la bun sfarșit lucrări similare în ultimii cinci ani. Ofertantul trebuie sa demonstreze următoarele:

— a executat și dus la bun sfârșit în ultimii cinci ani, din unul sau mai multe contracte, lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexității și/sau utilității, în valoare de cel puțin 55 000 000 RON, fara TVA și

— a realizat în ultimii cinci ani un pod/viaduct/pasaj rutier sau de transport feroviar de cel puțin 15 m lungime în cadrul unuia dintre aceste contracte. Prin lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier se înțeleg lucrări de construcție/modernizare/reabilitare/reparații capitale aferente unor drumuri care se încadrează cel puțin în clasa tehnica IV de complexitate (conform Ord. MT 1295/2017 în clasa IV de complexitate se încadreaza drumuri naționale principale, drumuri naționale secundare, drumuri județene și drumuri comunale, iar clasa I include nivelul de complexitate cel mai ridicat, respectiv autostrazi). Ultimii cinci ani se raporteaza la termenul-limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Se vor lua in considerare numai lucrarile duse la bun sfarsit. Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege:

(a) lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului sau

(b) lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor sau

(c) lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala. In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de cinci ani si se prezinta un document care confirma ducerea la bun sfarsit a respectivelor lucrari in perioada de referinta, autoritatea contractanta va lua in considerare intreaga valoare a lucrarilor care fac obiectul respectivului document prezentate pentru indeplinirea cerintei.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorul economic (ofertant, lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE – partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, nr. si data, beneficiarul, valoarea lucrarilor duse la bun sfarsit, data și numărul documentului de recepție. Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru îndeplinirea cerinței privind experiența similară se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat, terț susținător după caz, cu informații relevante care să demonstreze realizarea plafoanelor valorice/cantitative impuse prin documentatia de atribuire. La nivelul DUAE trebuie precizate de către candidați/ofertanți informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 4). Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare Modalitate de indeplinire: in DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces in orice moment la sustinerea tertului (Formular 5B + Anexa nr. 1). Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: documente justificative ale tertului sustinator/tertilor sustinatori. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentand documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/07/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/01/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/07/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in SEAP la sectiunea de clarificari, in vederea departajarii ofertelor, pe baza unei noi propuneri financiare, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului clasat pe primul loc dupa recalcularea punctajelor, tinand cont de ponderile alocate fiecarui factor de evaluare;

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);

3. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, este obligatorie completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca documentele de confirmare sa fie prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In procesul de evaluare a ofertelor se va avea in vedere respingerea unei oferte in situatia in care ofertantul nu depune DUAE – art. 104 alin. (3) coroborat cu art. 60/HG 395/2016 si art. 137 alin. (2) lit. b) din HG 395/2016. Pentru indeplinirea obligatiei referitoare la modul de transmitere DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, acestia vor completa direct in SEAP, in sectiunea dedicata a procedurii, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractanta. Detalii cu privire la intocmirea si prezentarea documentului DUAE la prezenta procedura, se regasesc, dupa autentificarea in SEAP, in sectiunea „Informatii DUAE” – ghid de completare DUAE, precum si pe pagina de internet a Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice accesand link-ul: http://anap.gov.ro/web/notificare-privindutilizarea- duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/

4. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal al ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa. In acest sens, informatiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a II-a, litera B „Informații privind reprezentanții operatorului economic”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenul de exercitare a caii de atac este cel prevazut la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Județean Brașov, Compartimentul juridic contencios
Postanschrift: Bulevardul Eroilor nr. 5
Ort: Brașov
Postleitzahl: 500007
Land: Rumänien
E-Mail: office@judbrasov.ro
Telefon: +40 268410777
Fax: +40 368440040

Internet-Adresse: www.judbrasov.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/06/2020