Lucrări - 302904-2017

02/08/2017    S146    - - Lucrări - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bucuresti: Lucrări de izolare termică

2017/S 146-302904

Anunț de participare

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti
B-dul Regiei nr. 6-8, sector 6
Punct(e) de contact: Directia Generala Investitii
În atenția: Iulian Gheorghe
060204 Bucuresti
România
Telefon: +40 0213180144
E-mail: achizitiips6@yahoo.com
Fax: +40 0213180143

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari pentru obiectivul „Reabilitare termica blocuri de locuinte 74 de blocuri ”, sector 6 – Municipiul Bucuresti.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrări
Proiectare și executare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Imobile de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti.

Cod NUTS RO321

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Proiectare: Documentatia tehnica proiect tehnic impreuna cu detaliile de executie si caietele de sarcini cu listele de cantitati de lucrári si formularele conform Hotarâre nr. 907 din 29.11.2016 (*actualizata*) (D.T.P.Th.+CS+DE); Documentia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire conform cerintelor din certificatul de urbanism si a Legii nr. 50/1991 actualizata, (DTAC); Documentia tehnica pentru organizarea executiei conform cerintelor din certificatul de urbanism si a Legii nr. 50/1991 actualizata (DTOE); Obtinerea avizelor si acordurilor conform certificatului de urbaism si a legislatiei in vigoare; Asistenta tehnica de specialitate pe perioada implementarii proiectului.
Executie de lucrari: izolarea termica a fatadei - parte vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente/ geamului; izolarea termica a fatadei – parte opaca, inclusiv termo-hidroizolarea terasei; inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplarie termoizolanta; izolarea termica a planseului peste subsol; inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile commune; rampe de acces); inlocuirea circuitelor electrice in partile commune; repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de desprindere; repararea acoperisului tip terasa si sarpanta; refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie; repararea trotuarelor de protective; repararea/inlocuirea instalatiei de distributie a apei reci si/sau a colectoarelor de canalizare menajera si/sau pluviala din subsolul blocului; demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor montate aparent pe terasa/fatada blocului de locuinte etc.
Valoarea totala estimata a contractului lei fara TVA = 210 221 960 RON;
Cap.4 constructii,instalatii + cap.5.1 organizare de santier = 203 283 790 RON;
Cap.3.3 proiectare si inginerie + cap.3.6.asistenta tehnica = 6 938 170 RON.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45321000, 71320000, 71356200

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Valoarea totala estimata a contractului lei fara TVA = 210 221 960 RON;
Cap.4 constructii,instalatii + cap.5.1 organizare de santier = 203 283 790 RON;
Cap.3.3 proiectare si inginerie + cap.3.6.asistenta tehnica = 6 938 170 RON.
Valoarea estimată fără TVA: 210 221 960 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 13 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Ofertantii vor constitui garantia pentru participare în cuantum de: 2 102 219 RON.
Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 35 din HG nr. 395/2016.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Garantia se prezinta în cuantumul si pentru perioada indicata; Dovada constituirii garantiei de participare se transmite scanat in SEAP semnata cu semnatura electronica conf. art. 60 alin. 4 din HG nr. 395/2016. Garantia trebuie sa fie irevocabila;
În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui în conformitate cu art. 40 din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.
Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din valoarea contractului.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Buget local+alte surse legal constituite.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta nr. 1: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de indeplinire:
Se va completa si prezenta initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Aceste documente justificative sunt:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat, etc.), la momentul prezentarii. Aceste documente trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii certificatelor.
Nota: in cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta, la momentul prezentarii.
Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
Alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerinta nr. 2: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, conform model de la sectiunea Formulare, se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tert sustinator / subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE si ofertei in SEAP, cu informatii aferente situatiei lor.
— Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea autoritatii contractante precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt: Mutu Gabriel - primarul, Tomescu Constantin – viceprimar, Spiridon Demirel-secretar, Manolache Doru-director executiv Directia Economica, Gheorhe Iulian – director general Directia Investitii, Leontescu Ana Daniela - sef serviciu Juridic si Contencios Administrativ, Vigheciu Adrian Nicolae – administrator public, Solomon Violeta Viorica - sef Serviciu Managementul Proiectelor, Iscoviciu Lucian - sef Serviciu Derulari Contracte, Balan Florica - sef Serviciul Achizitii Publice, consilieri locali: Bordei Niculae, Butacu Simona-Valentina, Danes Mihai, Enache Adrian -Nicolae, Fasie Mariana Camelia, Iacob Emanuel, Frumuselu Constantin Mugurel, Gaspar Florentina, Ciontu Gheorghe, Luchian Florin, Mitran Georgeta, Nae Valentin Marian, Pana Traian, Petcu Sorin, Puscas Ionel, Radu Elena, Popescu Mihaela, Simion Adrian, Stan Robert, Stan Gabriela, Surulescu Aurelia, Tudose Catalin, Ungureanu Marius Ionel, Coscodaru Iulian-Mihai, Al Tawayah Angelica.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nota: DUAE trebuie completat si depus de urmatoarele categorii de operatori economic: ofertanti, ofertanti asociati (in cazul asocierilor), subcontractantii propusi (pentru partea din contract pe care o vor indeplini), terti sustinatori (daca e cazul).
La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta ca documente justificative, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, urmatoarele:
— pentru persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte ca ofertantul detine obiectul de activitate necesar desfasurarii activitatilor ofertate. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Documentele se vor depune in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” cu semnatura si stampila ofertantului;
— pentru persoanele juridice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul/candidatul este rezident, traduse in limba romana – traducere autorizata, precum si certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2017 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de lucrari.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Ofertantul trebuie sa fi avut o cifra de afaceri medie globala, in anii 2014-2016, in valoare de minim 400 000 000 RON fara TVA.
Pentru conversia în RON, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an în parte.
In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica in mai putin de 3 ani, se solicita prezentarea datelor privind cifra de afaceri, corespunzator perioadei efective de activitate.
Asigurare de risc a proiectantului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, privind calitatea in constructii.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, se fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documente justificative: se va prezenta bilant contabil (fiind considerata ca suficient prezentarea formularului F20 din cadrul bilantului) sau documente echivalente, cum ar fi, rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu.
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversia in lei, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte.
Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016, urmand ca operatului economic de pe primul loc din clasamentul intermediar a i se solicita documente care sa sustina cele prezentate in DUAE.
Operatorului economic de pe primul loc din clasamentul intermediar urmeaza a i se solicita documente care sa sustina cele prezentate in DUAE.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Cerinta 1 – Experienta similara:
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/sau reabilitari si/sau lucrari de intretinere si/sau reparatii curente în valoare cumulata de minim: 200 000 000 RON fara TVA.
Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege:
— lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile;
— lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor;
— lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.
Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).
Experienta similara trebuie sa priveasca lucrari de constructii civile cel putin din categoria de importanta C, în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru întelegerea cerintei, prin constructii din categoria de importanta C se va întelege: „Constructii cu functii obisnuite, a caror neîndeplinire nu implica riscuri majore pentru societate si natura (cum ar fi cladiri de locuinte cu mai mult de doua niveluri, constructii industriale si agrozootehnice; constructii social-culturale care nu intra în categoriile de importanta A si B), sau constructii cu caracteristici si functiuni obisnuite, dar cu valori de patrimoniu (cum ar fi cladiri de cult, muzee de importanta locala)”
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016
Nota 3: In cazul in care Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”.
Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator.
Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament.
Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Pentru calculul pretului contractelor exprimate in alta moneda decat lei ofertantul va face conversia valorilor la cursul leu/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv; pt. anul 2016 cursul leu/alta valuta se va face la cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pt. aceasta procedura.
Informatii privind tert/tertii sustinatori.
Informatii privind sustinerea capacitatii tehnice a ofertantului/grupului de operatori economici. Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Nota
In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara sustinerea,operatorul economic nu va prezenta Angajament privind sustinerea tehnica.
Informatii privind subcontractantii:
Operatorul economic are obligatia de a preciza partea /partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Nota:
In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic nu va prezenta Acordul de subcontractare.
Informatii privind asocierea.
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna.
Asociatii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. art. 165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Nota:
In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la aceasta cerinta.In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara asocierea,operatorul economic nu va prezenta Acordul de asociere.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, se fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
La nivelul DUAE trebuie precizate de catre candidati/ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, împreuna cu valoarea acestora, fara TVA.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: documente/ recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie pe obiect si/sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si/sau Procese verbale de receptie finala si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre Ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.
Se va completa DUAE de catre tert sustinator. Se va prezenta Angajament privind sustinerea tehnica-experienta similara a ofertantului/ candidatului/grupului de operatori economici.
Se va completa DUAE de catre subcontractant/tii.
Completarea DUAE – se vor completa datele de identificare ale subcontractantilor, partea/ partile din contract supuse subcontractarii, procentul de subcontractare. Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va/vor prezenta si acordul/urile de subcontractare odata cu DUAE. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator.
Seva completa DUAE de catre asociat/asociati. Ofertantul va depune acordul de asociere odata cu DUAE. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile menționate în continuare

1. Pretul ofertei. Pondere 85

2. Perioada de garantie acordata lucrarii. Pondere 15

IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 31.8.2017 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
7.9.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 2.10.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
1) Atunci când 2 sau mai multe oferte admisibile au punctaje egale si sunt clasate pe acelasi loc, în vederea departajarii lor, autoritatea contractanta va tine cont de cel mai mic pret ofertat. Daca si pretul este egal, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti reofertarea pretului.

2) Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, se fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa este https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ). Formularul DUAE se va depune, dupa caz, si de catre asociat, subcontractant, tertul sustinator.

3) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii e conomici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
4) Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de carificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea Întrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare simplificat, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita în conformitate cu prevederile art. 150 din Legea 98/2016.

5) Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro ) ca operator economic cf. prevederilor HG 1660/2006 si ca participant la procedura de atribuire.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, cf Legii 455/2001.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Serviciul Achizitii Publice
B-dul Regiei nr. 6-8, sector 6
060204 Bucuresti
România
E-mail: achizitiips6@yahoo.com
Telefon: +40 213180144
Fax: +40 213180143

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28.7.2017