Diensten - 303023-2021

16/06/2021    S115

België-Geel: Diensten in verband met de bouw

2021/S 115-303023

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadsbestuur Geel
Postadres: Werft 20
Plaats: Geel
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2440
Land: België
Contactpersoon: mevrouw Serena Van Hooste
E-mail: Serena.Van.Hooste@geel.be
Telefoon: +32 14566065
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.geel.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Externe ondersteuning voor de dienst stadsontwikkeling geel met betrekking tot diverse projecten en planprocessen

Referentienummer: 2020_092
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71500000 Diensten in verband met de bouw
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 410.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Externe ondersteuning voor de dienst stadsontwikkeling geel met betrekking tot diverse projecten en planprocessen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit voorgestelde aanpak en specifieke benadering van de opdracht / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Teamsamenstelling / Weging: 15
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 164-398935
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020_092
Benaming:

Externe ondersteuning voor de dienst stadsontwikkeling geel met betrekking tot diverse projecten en planprocessen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/06/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BUUR cvba
Postadres: Sluisstraat 79/03.02
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 3000
Land: België
Telefoon: +32 16898550
Fax: +32 16898549
Internetadres: www.buur.be
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 705.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2021