Bauleistung - 303032-2020

30/06/2020    S124

Polska-Białystok: Roboty izolacyjne

2020/S 124-303032

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 079-185694)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Białystok
Krajowy numer identyfikacyjny: PL343
Adres pocztowy: ul. Słonimska 1
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Aleksandrowicz, Anna Biendzio
E-mail: zzp@um.bialystok.pl
Tel.: +48 858696280
Faks: +48 858696249

Adresy internetowe:

Główny adres: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/

Adres profilu nabywcy: www.bialystok.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku, ul. Poleska 27 z przebudową pomieszczeń szkoły i infrastruktury na jej terenie

Numer referencyjny: DIN-III.271.3.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45320000 Roboty izolacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1) Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz przebudowie budynku szkoły wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu;

2) wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji istniejącej sali gimnastycznej w ramach projektu Budżetu obywatelskiego z roku 2019, pt. „Lokalne Centrum Aktywności osiedla Sienkiewicza”;

3) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji sali muzycznej oraz sali plastyczno-technicznej wraz z zapleczem w ramach projektu Budżetu obywatelskiego z roku 2020 pt. „Centrum Aktywności Twórczej osiedla Sienkiewicza” – formuła „zaprojektuj i wybuduj”;

4) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą i montażem wiaty rowerowej, w tym:

a) utwardzenie terenu (przewidziana powierzchnia około 26,5 m2): wykonanie utwardzenia terenu na lewo od wejścia do budynku szkoły, z kostki betonowej gr. 6 cm, na podbudowie z destruktu betonowego gr. min. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej w obramowaniu z obrzeży betonowych o min. wym.: szer. 8 cm x wys. 25 cm na ławie betonowej;

b) rozbiórka gazonu, znajdującego się po lewej stronie od wejścia do budynku szkoły;

c) zdemontowanie istniejących stojaków na rowery, będących własnością szkoły; ponowny ich montaż w miejscu wskazanym przez użytkownika budynku;

d) wiata ze stojakami rowerowymi:

— wiata rowerowa łukowa modułowa – słupki stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor uzgodniony z użytkownikiem, o min. wym. 8 x 8 cm, montowane na płytach, w górnych częściach wyposażone w podpórki do podtrzymania zadaszenia, konstrukcja zadaszenia z dwóch rurek aluminiowych o min. wym. 4 x 6 cm, przymocowanych przez spojenia ozdobne na słupkach i dwóch rynien aluminiowych wraz z rurami spustowymi, zadaszenie z przezroczystego poliwęglanu komórkowego, podstawowy moduł o min. wym.: dł. 2,5 x wys. 2,6 x gł. 2,2 m, rozszerzenie wiaty o min wym.: dł. 2,5 x wys. 2,6 x gł. 2,2 m, ścianki wiaty (boczne i tylna) wykonane z ramy z profilu aluminiowego i wypełnione poliwęglanem komórkowym, elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe; kolor i wygląd jak i innych placówkach oświatowych na terenie miasta Białystok,

— stojaki na rowery – na 2 x po 10 stanowisk, zamontowane pod wiatami, fabrycznie nowe, stalowe, nierdzewne, w kolorze stalowym lub czarnym, powinny posiadać kształt odwróconej litery „U”, rurki o min. przekroju 18 mm i min. grub. 2 mm, profile stojaków o min. wym. 30 x 30 x 1,5 mm, o min. szer. 3,9 m, min. głęb. 0,54 m, min. wys. 0,42 i min. szer. stanowiska 0,06 m, min. odległość stojaków od ścian bocznych wiaty 0,5 m, optymalny rozstaw stanowisk 0,42 m, pozwalający na swobodne i bezpieczne parkowanie rowerów, niezależnie od ich typów, rodzajów i wielkości, także wyposażonych w hamulce tarczowe, waga stojaka ok. 30 kg, konstrukcja utrzymująca bezpiecznie rower w pionie, proste łączenie modułów, możliwość przypięcia roweru za ramę, mocowanie do fundamentów za pomocą kotew o średnicy min. 10 mm wbetonowanych w fundament lub kotew chemicznych o śr. min. 10 mm. Element kotwiący winien być wyposażony w wąsy uniemożliwiające wyrwanie stojaka. Nie dopuszcza się montowania stojaków za pomocą kołków rozporowych i bezpośrednio do nawierzchni z kostki betonowej – należy wykonać fundamenty o min. wym.: szer. 0,2 x dł. 0,8 m x głęb. 0,6 m z betonu B20.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 079-185694

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: