Услуги - 303041-2019

01/07/2019    S124    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Застрахователни услуги

2019/S 124-303041

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на отбраната
Национален регистрационен номер: 000695324
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1092
Държава: България
Лице за контакт: главен експерт Елена Донева
Електронна поща: e.doneva@mod.bg
Телефон: +329 29220668
Факс: +359 29879693

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mod.bg

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-010
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Дирекция „Отбранителна аквизиция“
Национален регистрационен номер: 000695324
Пощенски адрес: ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5
Град: София
Пощенски код: 1092
Държава: България
Лице за контакт: Красимира Ангелова
Телефон: +359 29220675
Електронна поща: k.angelova@mod.bg
Факс: +359 29220643
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://mod.bg

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg

I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Отбрана

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Застраховане на контингентите от БА през 2020 г. – 2022 г. по обособени позиции

Референтен номер: 21-39-59
II.1.2)Основен CPV код
66510000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката има 3 обособени позиции:

Позиция 1 Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА, участващи в задгранична операция на КФОР в Косово, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА, командировани за изпълнение на задачи в горепосочения район през 2020 г. — 2022 г.;

Позиция 2: Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА, участващи в задгранична операция на ЕС „АЛТЕЯ“ в Босна и Херцеговина, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА, командировани за изпълнение на задачи в горепосочения район през 2020 г. — 2022 г.;

Позиция 3: Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА, участващи в задгранична операция ISAF в Афганистан, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА, командировани за изпълнение на задачи в горепосочения район и екипажите на военно-транспортни самолети на ВВС, изпълняващи полети от и до страните в зоната на операциите през 2020 г. — 2022 г.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 720 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Застраховане на контингентите от БА, участващи в задгранична операция на КФОР в Косово

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66510000
66514200
66516100
66514110
66515100
66515200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА, участващи в задгранична операция на КФОР в Косово, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА, командировани за изпълнение на задачи в горепосочения район през 2020 г. — 2022 г. Застрахователният договор се сключва без поименен списък на личен състав, автомобилна техника и имущества на формированията. Застраховането ще се осъществява по конкретни заявки на възложителя в зависимост от неговите нужди в момента на застраховането, за което на застрахователя се подава конкретна информация за параметри на съответната/те застраховка/ки. Видове застраховки, подлежащи на заявяване, са както следва: „Злополука и медицински разходи“, „Каско валидно в чужбина“, „Пожар и природни бедствия“, „Щети на имущество“, „Зелена карта“, „Карго“.

Обем на поръчка: 2020 г. — 25 военнослужещи; 2021 г. — 25 военнослужещи; 2022 г. — 25 военнослужещи. Четири единици автомобилна техника за всяка една година. Контингентите от БА участват в операциите на ротационен принцип. Продължителността на една мисия е до 6 месеца. Броят на военнослужещите и цивилните лица от МО и БА, командировани за изпълнение на задачи в горепосочения район, както и срокът на тяхното пребиваване, са различни. На отделни етапи през годините бройките на застрахованите лица може да бъдат завишени. Подробни изисквания на възложителя към застраховките са описани в спецификация за услуга № СС94.1530.13 — приложение към документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 90 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 01/01/2020
Крайна дата: 31/12/2022
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа на критерий — най-ниска цена, която представлява сбор от ценови показатели, подробно описани в Глава IV от документацията — „Критерий за оценка на офертите,провеждане на процедурата, разглеждане,оценяване и класиране на офертите“.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Застраховане на контингентите от БА, участващи в операцията на ЕС „АЛТЕЯ“ през 2020 г. — 2022 г.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66510000
66514200
66512100
66516100
66514110
66515100
66515200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА, участващи в задгранична операция на ЕС „АЛТЕЯ“ в Босна и Херцеговина, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА, командировани за изпълнение на задачи в горепосочения район през 2020 г. — 2022 г. Застрахователният договор се сключва без поименен списък на личен състав, автомобилна техника и имущества на формированията. Застраховането ще се осъществява по конкретни заявки на възложителя в зависимост от неговите нужди в момента на застраховането, за което на застрахователя се подава конкретна информация за параметри на съответната/те застраховка/ки. Видове застраховки, подлежащи на заявяване, са както следва: „Злополука и медицински разходи“, „Каско валидно в чужбина“, „Пожар и природни бедствия“, „Щети на имущество“, „Зелена карта“, „Карго“. Обем на поръчка: 2020 г. — 11 военнослужещи; 2021 г. — 11 военнослужещи; 2022 г. — 11 военнослужещи; една единица автомобилна техника за всяка една година. Контингенти от БА участват в операциите на ротационен принцип. Продължителността на една мисия е до 6 месеца. Срокът на пребиваването на военнослужещи и цивилни лица от МО и БА, командировани за изпълнение на задачи в районите на мисиите, са с различна продължителност. На отделните етапи през годините бройките на застрахованите лица може да бъдат увеличени. Подробни изисквания на възложителя към горепосочените застраховки са описани в спецификация за услуга № СС94.1530.13 — приложение към документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 01/01/2020
Крайна дата: 31/12/2022
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа на критерий — най-ниска цена, която представлява сбор от ценови показатели, подробно описани в Глава IV от документацията — „Критерий за оценка на офертите, провеждане на процедурата, разглеждане,оценяване и класиране на офертите“.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Застраховане на контингентите от БА участващи в операцията на ISAF в Афганистан

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66510000
66514200
66512100
66516100
66514110
66515100
66515200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА, участващи в задгранична операция ISAF в Афганистан, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА, командировани за изпълнение на задачи в горепосочения район и екипажите на военно-транспортни самолети на ВВС, изпълняващи полети от и до страните в зоната на операциите през 2020 г. — 2022 г. Застрахователният договор се сключва без поименен списък на личен състав, автомобилна техника и имущества на формированията. Застраховането ще се осъществява по конкретни заявки на възложителя в зависимост от неговите нужди в момента на застраховането, за което на застрахователя се подава конкретна информация за параметри на съответната/те застраховка/ки. Видове застраховки, подлежащи на заявяване, са както следва: „Злополука и медицински разходи“, „Каско валидно в чужбина“, „Пожар и природни бедствия“, „Щети на имущество“, „Гражданска отговорност за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица с моторни превозни средства, нанесени извън територията на Р. БЪЛГАРИЯ в страни извън международното споразумение „Зелена карта“, „Карго“. Обем на поръчка: 2020 г. — 180 военнослужещи; 2021 г. — 160 военнослужещи; 2022 г. - 160 военнослужещи; две единици автомобилна техника за всяка една година. Контингенти от БА участват в операциите на ротационен принцип. Продължителността на една мисия е до 6 месеца. Срокът на пребиваването на военнослужещи и цивилни лица от МО и БА, командировани за изпълнение на задачи в районите на мисиите, са с различна продължителност. На отделните етапи през годините бройките на застрахованите лица може да бъдат увеличени. Подробни изисквания на възложителя към горепосочените застраховки са описани в спецификация за услуга № СС94.1530.13 — приложение към документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 600 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 01/01/2020
Крайна дата: 31/12/2022
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа на критерий — най-ниска цена, която представлява сбор от ценови показатели подробно описани в Глава IV от Документацията — „Критерий за оценка на офертите, провеждане на процедурата, разглеждане, оценяване и класиране на офертите“.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да притежава валидно разрешение за извършване на застрахователна дейност по предмета на настоящата поръчка, издадено от компетентен орган, съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането. Участникът посочва горепосочената информация в еЕЕДОП (част четвърта „Критерии за подбор“, раздел А — годност). Участникът, определен за изълнител на поръчката, следва да представи на възложителя този документ при подписване на договора, съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За доказване на техническите и професионалните способности участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга (референции, публични регистри, удостоверения и др.) по преценка на участника и които участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договор за обществената поръчка, съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват част IV, раздел В,) от еЕЕДОП. Под „сходен предмет“ се разбира „застрахователни услуги“. Документът може да бъде изискан и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е изпълнил поне 3 застрахователни услуги, общо през изискуемия период, като задължително да има услуга за застраховане със застраховка „Злополука и медицински разходи“ и застраховане на ППС със застраховки „Каско“ или „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, независимо дали участва за едната, двете или всички обособени позиции. Участникът следва общо да е изпълнил застрахователни услуги по застраховане на не по-малко от 30 (тридесет) лица и не по-малко от 10 бр. МПС/ППС.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В откритата процедура може да участва българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. Описанието на предмета на поръчката и изискванията на възложителя към застраховките са подробно описани в спецификация за услуга № СС 94.1530.13. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, финансови условия и начини на плащане, са подробно описани в Раздел VI, Приложения 7-7.2 (Проекти на договори) на документацията. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5 % от прогнозната стойност:

за обособена позиция № 1 — 4 500 BGN;

за обособена позиция № 2 — 1 500 BGN и 1 %;

за обособена позиция № 3 — 6 000 BGN.

Задържането и освобождаването на гаранцията се урежда в договора. Всички банкови разходи, включително при нейното възстановяване, са за сметка на участника. Участникът избира форма на гаранцията, съгласно предвидените такива в чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05/08/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/08/2019
Местно време: 14:00
Място:

Гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5, дирекция „Отбранителна аквизиция“

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Изискванията на възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор е съгласно Раздел III от документацията „Указания за участие в процедурата, изготвяне на оферта“. Основания за отстраняване на участниците: възложителят отстранява от участие в процедурата всеки участник, за когото са налице основания за отстраняване, както следва:

1. По чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Отсъствието на тези обстоятелства, както и описание на предприетите мерки за надеждност (/когато е приложимо за участника) се декларира в част трета от eЕЕДОП. Участникът, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, има право да предприеме мерки за доказване на надеждност съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП;

2. Основанията по чл. 107 от ЗОП;

3. При наличие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). В случай, че процедурата е приключила със сключен договор с такова лице, последиците са съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „б“ и ал. 2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Тези обстоятелства се декларират в част трета, раздел „Г“ от еЕЕДОП;

4. При наличие на обстоятелства по чл. 327 „б“ от Закона за отбраната и въоръжените сили на Р. БЪЛГАРИЯ (ЗОВСРБ) и при липса на декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ. Отсъствието на обстоятелствата по чл. 327 „б“ от ЗОВСРБ се декларира в част трета, раздел „Г“ от еЕЕДОП, а относно обстоятелствата по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ се представя декларация към офертата. В част трета, раздел „Г“ от еЕЕДОП се декларира отсъствието на обстоятелства по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;

5. При липса на подадена декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбите се подават до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Дирекция „Отбранителна аквизиця“
Пощенски адрес: ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5
Град: София
Пощенски код: 1092
Държава: България
Електронна поща: e.doneva@mod.bg
Телефон: +359 29220668
Факс: +359 29220643

Интернет адрес: http://www.mod.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/06/2019