Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Services - 303093-2023

22/05/2023    S97

Hongrie-Budapest: Services de finition d'imprimés

2023/S 097-303093

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Numéro national d'identification: 15827186241
Adresse postale: Garibaldi Utca 2.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1054
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Szendrei Gabriella
Courriel: gabriella.szendrei@nkoh.gov.hu
Téléphone: +36 18963038
Fax: +36 17950833
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nkoh.kormany.hu
I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d’achat
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Autre activité: 162/2020. (IV.30.) Korm. rend. szerinti feladatok

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Nyomdai kivitelezési szolgáltatások a Müpa részére

Numéro de référence: EKR001924022022
II.1.2)Code CPV principal
79821000 Services de finition d'imprimés
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Keretszerződések megkötése 2 részben a Müpa Budapest Nonprofit Kft. kulturális programjaihoz kapcsolódó kiadványok (nyomtatványok, szórólapok, tájékoztató füzetek, brosúrák, plakátok, leporelló, naptár, képeslap, molinók, táblanyomtatás, matricák, stb.) kivitelezésére, valamint a kulturális létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó ofszet és nagyformátumú digitális nyomdai szolgáltatások ellátására.

A Müpa a fesztiválokkal együtt évi több mint 1000 db, több mint 10 műfajú rendezvény kulturális program-kommunikációjának feladatát látja el, ami eltérő és változatos kiadványstruktúrát igényel. Ezek gyártása rendkívül szoros határidőkkel, rugalmasan változóan, rövid átfutással a jegyeladáshoz igazítottan, és kiemelkedő minőségi sztenderdek alapján valósul meg egyedi arculatok szerint.

1. rész A Müpa Budapest Nonprofit Kft. részére hagyományos nyomdaipari kivitelezési szolgáltatások teljesítése (Ofszet nyomdai szolgáltatások).

2. rész A Müpa Budapest Nonprofit Kft. részére digitális nyomdaipari kivitelezési szolgáltatások teljesítése (Nagyformátumú digitális nyomdai szolgáltatások).

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 300 000 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

I. rész: Ofszet nyomdai szolgáltatások

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79821000 Services de finition d'imprimés
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU110 Budapest
Lieu principal d'exécution:

1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.

II.2.4)Description des prestations:

I. rész: Ofszet nyomdai szolgáltatások

A nyertes AT feladata hagyományos technológiával a Müpa, mint Megrendelő kulturális programjaihoz kapcsolódó kiadványok (nyomtatványok, szórólapok, tájékoztató füzetek, brosúrák, plakátok stb.) kivitelezése, valamint a kulturális létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó nyomdai szolgáltatások ellátása, melyek részletezését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A keretszerződés alapján egyedi megrendelések kerülnek kibocsátásra.

A nyertes AT feladata különösen az alábbi nyomdai termékek gyártása:

- Havi programfüzet Müpa tervezetten: 264 000 db/év;

- Müpa Magazin tervezetten 98 000 db/év;

- Kalauz (Tél, Tavasz-Nyár, Ősz) tervezetten: 19 000 db/év;

- Szórólapok tervezetten: 18 000 db/év;

- Egyestés műsorfüzetek tervezetten: 27 500 db/év;

- Plakát tervezetten: 4 500 db/év;

- Névjegyek, borítékok, jegytartó tok, üdvözlő kártyák tervezetten: 14 000 db/év.

A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és keretszerződés tervezet tartalmazza.

Nettó keretösszeg: 260 000 000,- Ft.

Megrendelő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 2.1. Az "A" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határidő összesített mértéke / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: 2.2. A "B" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határidő összesített mértéke / Pondération: 21
Critère de qualité - Nom: 2.3. A "C" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határidő összesített mértéke / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.4. A "D" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határidő összesített mértéke / Pondération: 6
Prix - Pondération: 300
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

II. rész: Nagyformátumú digitális nyomdai szolgált

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79821000 Services de finition d'imprimés
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU110 Budapest
Lieu principal d'exécution:

1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.

II.2.4)Description des prestations:

II. rész: Nagyformátumú digitális nyomdai szolgáltatások

A nyertes AT feladata digitális technológiával a Müpa, mint Megrendelő kulturális programjaihoz kapcsolódó kiadványok (molinók, plakátok, táblanyomtatás, matricák stb.) kivitelezése, valamint a kulturális létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó nyomdai szolgáltatások ellátása, melyek részletezését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A keretszerződés alapján egyedi megrendelések kerülnek kibocsátásra.

A nyertes AT feladata különösen az alábbi nyomdai termékek gyártása:

- Plakát tervezetten: 1 350 db/év;

- Egyestés műsorfüzetek: 4 500 db/év;

- Molinók, roll-upok tervezetten: 20 db/év;

- Egyéb egyedi nyomatok tervezetten: 15 000 db/év.

A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és keretszerződés tervezet tartalmazza.

Nettó keretösszeg: 40 000 000,- Ft.

Megrendelő a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 2.1. Az "A" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határidő összesített mértéke / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: 2.2. A "B" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határidő összesített mértéke / Pondération: 21
Critère de qualité - Nom: 2.3. A "C" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határidő összesített mértéke / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: 2.4. A "D" kategóriás termékekre vállalt teljesítési határidő összesített mértéke / Pondération: 6
Prix - Pondération: 300
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 250-731111
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

I. rész: Ofszet nyomdai szolgáltatások

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
02/05/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numéro national d'identification: 10728350243
Adresse postale: Hunyadi János Út 7
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1117
Pays: Hongrie
Courriel: kozbeszerzes@patria.hu
Téléphone: +36 306786967
Adresse internet: http://www.patria.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 260 000 000.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

III.1.3 M.3.1) alkalmassági követelmény

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

II. rész: Nagyformátumú digitális nyomdai szolgált

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
02/05/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numéro national d'identification: 10728350243
Adresse postale: Hunyadi János Út 7
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1117
Pays: Hongrie
Courriel: kozbeszerzes@patria.hu
Téléphone: +36 306786967
Adresse internet: http://www.patria.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 40 000 000.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Ajánlattevők:

1.rész

1. Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1117 Budapest,

Hunyadi János Út 7. adószám: 10728350243

2. OOK-PRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8200

Veszprém, Pápai Út 37/A. adószám: 10393367219

3. CREW Nyomdaipari Szolgáltató Kft., Magyarország 1067 Budapest, Eötvös utca 9. A ép. 20.

adószám: 11797898242

4. Projektor RD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1047 Budapest, Sörétgyár Utca 2.

adószám: 24335612241

2.rész

1. Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1117 Budapest,

Hunyadi János Út 7. adószám: 10728350243

2.OOK-PRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8200

Veszprém, Pápai Út 37/A. adószám: 10393367219

3. Projektor RD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1047 Budapest, Sörétgyár Utca 2.

adószám: 24335612241

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Kbt. 148 § -ában meghatározottak szerint.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/05/2023