Lieferungen - 303123-2020

Submission deadline has been amended by:  365308-2020
30/06/2020    S124

Polen-Warschau: Zentralrechner

2020/S 124-303123

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centralny Ośrodek Informatyki
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 132–136
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Hanna Michrowska-Masiarz
E-Mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Telefon: +48 222502883
Fax: +48 222502987

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.coi.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.coi.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: instytucja gospodarki budżetowej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: informatyzacja i teleinformatyka

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa oraz wdrożenie platformy bazodanowej wraz z 60 miesięcznym wsparciem technicznym.

Referenznummer der Bekanntmachung: COI-ZAK.262.10.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30211000 Zentralrechner
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie platformy bazodanowej wraz z 60 miesięcznym wsparciem technicznym.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30211300 Computerplattformen
30211200 Hardware für Zentralrechner
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zgodnie z sekcją II.1.4) Krótki opis.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy sprzętu / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowe funkcjonalności / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 62
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 350 000,00 PLN.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

2. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu.

3. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp (tj: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

4. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L3/16) /dalej: „JEDZ”), stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec tego podmiotu braku podstaw do wykluczenia składa także JEDZ dla tych podmiotów.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia składają JEDZ dla każdego z Wykonawców.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, czyli potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (określonych przez Zamawiającego w pkt 3 powyżej), tj.:

8.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

8.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

8.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

Z uwagi na brak miejsca w niniejszej sekcji dalsza treść zawarta będzie w sekcji VI Informacje uzupełniające, VI.3 Informacje dodatkowe.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który, spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy serwerów o architekturze RISC wraz ze wsparciem technicznym o wartości 7 000 000 PLN brutto każda. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie usługę zrealizowaną w ramach jednej umowy.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt 1, zostanie spełniony, jeżeli będzie spełniony łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie.

3. Wykonawca, na podstawie art. 22a ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych i zawodowych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (wraz z ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający oceni czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5. W przypadku, gdy w niniejszym postępowaniu podmiot, który udostępnia, na podstawie art. 22a ustawy Pzp, zasoby takie jak doświadczenie, wówczas zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie jakim udostępnia Wykonawcy zdolności, o których mowa powyżej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dla tych podmiotów.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składają JEDZ dla każdego z Wykonawców.

4. Wykonawca może ograniczyć się wyłącznie do wypełnienia sekcji α.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, czyli potwierdzających spełnianie warunku udziału, tj:

1) wykazu wykonanych dostaw, określonych w ust. 9 pkt 9.1.2. rozdziału I SIWZ, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie – sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Formularza oferty,

2) dowodów, określających czy dostawy wymienione w ww. wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:

a) referencje bądź inne dokumenty wydane przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane;

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a powyżej.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają dokumenty, o których mowa w pkt 5, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki i terminy realizacji umowy zostały określone w rozdziale III SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

— dostawa platformy do lokalizacji zostanie zrealizowana, w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy (kryterium oceny ofert),

— opracowanie i przekazanie koncepcji oraz harmonogramu wdrożenia platformy, w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy,

— wdrożenie platformy oraz opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej, w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy platformy do ostatniej z lokalizacji,

— wsparcie techniczne platformy, w okresie 60 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy platformy do ostatniej z lokalizacji,

— dostawa voucherów na szkolenia, w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy.

2. W sekcji II.2.7), z uwagi na ograniczenia formularza ogłoszenia, podano szacunkowy okres obowiązywania zamówienia w miesiącach.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/07/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/07/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online dostępną na stronie internetowej: https://www.youtube.com/channel/UC_QmMH9HJA6RMc7oYKXVFBg.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ciąg dalszy sekcji III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

8.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności – sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do Formularza oferty;

8.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do Formularza oferty;

8.7. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp – sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do Formularza oferty;

8.8. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) – sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do Formularza Oferty.

9. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawców polegających na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej RP), oraz Wykonawcę mającego siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz terminy ich wystawienia zostały określone w SIWZ, przy czym:

9.1. w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zastosowanie ma § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej: „rozporządzenie”) w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia;

9.2. w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP zastosowanie ma § 8 ww. rozporządzenia w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 8, w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia.

11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania wobec tego podmiotu braku podstaw do wykluczenia – składa odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 8.

12. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

13. Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

14. Wykonawca składający ofertę w postępowaniu ma obowiązek złożenia oświadczenie wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,którego wzór stanowi załącznik do Formularza oferty.

15. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

16. Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6 wynosi 60 dni i został określony we wskazanej sekcji w miesiącach jedynie z uwagi na ograniczenia formularza ogłoszenia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180–186 ustawy Pzp.

3. Skarga do sądu – przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/06/2020