Leveringen - 303141-2020

30/06/2020    S124    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Denis: Aardgas

2020/S 124-303141

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre hospitalier de Saint-Denis
Postadres: 2 rue du Docteur Delafontaine
Plaats: Saint-Denis Cedex
NUTS-code: FR108 Val-d’Oise
Postcode: 93205
Land: Frankrijk
E-mail: cdm@ch-stdenis.fr
Telefoon: +33 142356022

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ch-stdenis.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.achat-sante.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.achat-sante.com/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.achat-sante.com/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement de santé
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et acheminement de gaz naturel du Centre hospitalier de Gonesse

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture et acheminement de gaz naturel du Centre hospitalier de Gonesse.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 100 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR108 Val-d’Oise
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La fourniture de gaz naturel avec les composantes d'acheminement, de stockage, de modulation avec les services associés, pour le Point de livraison (PDL) du site principal du Centre hospitalier de Gonesse («CH Gonesse») situé boulevard du 19.3.1962 à Gonesse (95500).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— lettre de candidature ou formulaire DC1 (à télécharger sur le site www.economie.gouv.fr) complétée, datée et signée;

— déclaration du candidat ou formulaire DC2 (à télécharger sur le site www.economie.gouv.fr) complétée, datée et signée;

— un pouvoir de signature pour la personne habilitée à engager le candidat à l'occasion de la présente consultation;

— copie de l'autorisation ministérielle de fourniture de gaz naturel pour les consommateurs non domestiques assurant une mission d'intérêt général.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Le bilan et le compte d'exploitation du dernier exercice disponible (ou tout autre document considéré comme équivalent pouvant justifier sa capacité financière).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— une déclaration des effectifs, du chiffre d'affaires global ainsi que du chiffre d'affaires concernant l'objet de la présente consultation, relative aux trois derniers exercices disponibles;

— une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Autorisation ministérielle de fourniture de gaz naturel pour les consommateurs non domestiques assurant une mission d'intérêt général.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 15
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2024.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Montreuil
Postadres: 7 rue Catherine Puig
Plaats: Montreuil
Postcode: 93558
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Telefoon: +33 149202000
Fax: +33 149202099
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Montreuil
Postadres: 7 rue Catherine Puig
Plaats: Montreuil
Postcode: 93558
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Telefoon: +33 149202000
Fax: +33 149202099
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Montreuil
Postadres: 7 rue Catherine Puig
Plaats: Montreuil
Postcode: 93558
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Telefoon: +33 149202000
Fax: +33 149202099
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/06/2020