Services - 303164-2019

01/07/2019    S124

Finlande-Tampere: Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes

2019/S 124-303164

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Tampereen Tilapalvelut Oy
Numéro national d'identification: 2863261-6
Adresse postale: Särkijärvenkatu 1
Ville: Tampere
Code NUTS: FI197 Pirkanmaa
Code postal: 33840
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Krista Sillman / Tuomi Logistiikka Oy
Courriel: krista.sillman@tuomilogistiikka.fi
Téléphone: +358 444863861
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tuomilogistiikka.fi
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=242890&tpk=23a02cd3-0bf2-4255-97b6-870ec9e9f896
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: tilapalvelut
I.5)Activité principale
Autre activité: tilapalvelut

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Ulkoalueiden hoito

II.1.2)Code CPV principal
90600000 Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Hankintailmoituksella perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Järjestelmään ilmoittautuminen ei sido ehdokasta. Ehdokas voi valita, mihin järjestelmän sisällä järjestettäviin kilpailutuksiin osallistuu. Ehdokkaiden hyväksymisen dynaamiseen hankintajärjestelmään tekee Tuomi Logistiikka Oy Tampereen Tilapalvelut Oy:n puolesta.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI197 Pirkanmaa
II.2.4)Description des prestations:

Tampereen Tilapalvelut Oy pyytää hankinnasta kiinnostuneita ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen perustettavaan ulkoalueiden hoitoa koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään. Tampereen Tilapalvelut Oy järjestää ulkoalueiden hoitopalvelut Tampereen kaupungin kiinteistöille, jotka sijaitsevat Tampereen seutukunnan alueella. Tilapalvelut kilpailuttaa alueittain noin 100 kohteen ulkoalueiden hoidon tässä järjestelmässä mukana olevien kesken.

Kilpailutettavien sopimuksien määräaikainen kesto tulee olemaan puolesta vuodesta vuoteen, jonka jälkeen ne jatkuvat toistaiseksi voimassa olevina. Tilapalveluiden tavoitteena on, että kilpailuttamalla saatu kumppanuus olisi pitkäkestoista. Tavoitteeseen pääsyn edellytyksiä ovat laadun lisäksi hyvin sujuva yhteistyö ja halu kehittää tilaajan kanssa ulkoalueiden hoitopalveluita. Tilapalvelut arvostaa asiakaslähtöistä toimintaa, jossa otetaan huomioon asiakkaiden tarpeet ja kohteiden erityispiirteet.

Dynaaminen hankintajärjestelmä on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan ja toisessa vaiheessa dynaamiseen hankintajärjestelmään sisältyvät ulkoalueiden hoitopalvelut kilpailutetaan järjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla. Tarjouskilpailut tullaan järjestämään noin kerran vuodessa. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehdyn hankinnan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet määritellään tarkemmin hankintaa koskevassa tarjouspyynnössä. Kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat voivat liittyä dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan ja kaikki hankintajärjestelmään hyväksytyt ehdokkaat voivat jättää tarjouksia kilpailutuksiin.

Huom.! Ilmoittautuminen järjestelmään ei sido ehdokasta eikä velvoita osallistumaan varsinaisiin kilpailutuksiin. Liittyminen on kuitenkin edellytys kilpailutuksiin osallistumiselle. Lisäksi edellytetään hankinta-asiakirjoissa edellytettyjen soveltuvuusehtojen täyttymistä.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 26/06/2019
Fin: 25/06/2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa voidaan jatkaa ilmoittamalla siitä uudella hankintailmoituksella.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure restreinte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 25/06/2024
Heure locale: 00:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:

Ensimmäinen dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen tarjouspyyntö on tarkoitus julkaista elokuussa 2019. Jatkossa tarjouskilpailuja tullaan järjestämään noin kerran vuodessa.

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Markkinaoikeus
Adresse postale: Radanrakentajantie 5
Ville: Helsinki
Code postal: 00520
Pays: Finlande
Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Fax: +358 295643314
Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/06/2019