Supplies - 303168-2020

30/06/2020    S124

Denmark-Hedehusene: Transport equipment and auxiliary products to transportation

2020/S 124-303168

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Dansk Retursystem A/S
National registration number: 25 49 61 40
Postal address: Baldersbuen 1
Town: Hedehusene
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 2640
Country: Denmark
Contact person: Stine Ullmann-Poulsen
E-mail: sup@dansk-retursystem.dk
Telephone: +45 43323232

Internet address(es):

Main address: https://www.dansk-retursystem.dk/dk/

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/290789

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273513&B=DRS
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273513&B=DRS
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Privatejet, non-profit miljøvirksomhed, der er underlagt pantbekendtgørelsen
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud vedrørende indkøb af butikstømningsbiler

II.1.2)Main CPV code
34000000 Transport equipment and auxiliary products to transportation
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Ordregiver udbyder en købsaftale vedrørende levering af 15 stk. butikstømningsbiler samt efterfølgende servicering af de leverede butikstømningsbiler, herunder en garantiforpligtelse for leverandøren i 2 år efter levering af hver enkelt butikstømningsbil. Købsaftalen indeholder en option for ordregiver på køb af 2 yderligere butikstømningsbiler samt en option på køb af 18 stk. elstablere inkl. en to-årig garantiperiode.

Ved garantiperiodens udløb træder en serviceaftale i kraft. Serviceaftalen har en varighed på 4 år fra garantiperiodens udløb med mulighed for forlængelse for 2 perioder af ét år. Serviceaftalen indeholder en option på service af elstablere, samt en option på forlængelse af service af elstablere for 2 perioder af 1 år.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 46 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
34144500 Vehicles for refuse and sewage
34144510 Vehicles for refuse
34144511 Refuse-collection vehicles
34144512 Refuse-compaction vehicles
50110000 Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
50114000 Repair and maintenance services of trucks
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK DANMARK
II.2.4)Description of the procurement:

Ordregiver udbyder en købsaftale vedrørende levering af 15 stk. butikstømningsbiler samt efterfølgende servicering af de leverede butikstømningsbiler. Der henvises til kravspecifikationen for en nærmere beskrivelse af funktioner og tekniske krav til de butikstømningsbiler, som skal leveres og serviceres i forbindelse med købsaftalen. Købsaftalen indeholder endvidere en option for ordregiver på køb af 2 yderligere butikstømningsbiler samt en option på køb af 18 stk. elstablere inkl. en to-årig garantiperiode.

En butikstømningsbil kan i udgangspunktet beskrives som modificeret renovationsbil med en opbygning og en tømningsenhed samt vaskeanlæg og elstabler tilpasset ordregivers behov. Ordregiver benytter butikstømningsbiler i forbindelse med ordregivers indsamling af drikkevareemballager, som nærmere reguleret i bekendtgørelse nr. 357 af 29. marts 2019 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen).

Købsaftalen omfatter en garantiforpligtelse for leverandøren i 2 år efter levering af hver enkelt butikstømningsbil og evt. elstablere. Ved garantiperiodens udløb træder en serviceaftale i kraft. Serviceaftalen har en varighed på 4 år fra garantiperiodens udløb med mulighed for forlængelse for 2 perioder af 1 år. Serviceaftalen indeholder endvidere en option på service af elstablere, samt en option på forlængelse af service af elstablere for 2 perioder af 1 år, som forventes at blive udnyttet, hvis serviceaftalen forlænges.

Det samlede indkøb omfatter således følgende garanterede leverancer:

- 15 stk. butikstømningsbiler (eksklusiv elstablere)

- Serviceaftale på 4 år efter udløb af to-årig garantiperiode.

Dertil kommer følgende optioner for ordregiver:

- 2 stk. yderligere butikstømningsbiler (eksklusiv elstablere)

- 18 stk. elstablere

- Serviceaftale for de 2 stk. yderligere butikstømningsbiler (eksklusiv elstablere)

- Op til 2 års forlængelse af serviceaftale (ét år ad gangen)

- Op til 2 års forlængelse af serviceaftale for de 2 stk. yderligere butikstømningsbiler (ét år ad gangen)

- 4 års service på elstablere

- Op til 2 års forlængelse af service på elstablere (ét år ad gangen).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 45 %
Price - Weighting: Pris 55 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 46 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 84
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Serviceaftalen kan forlænges for 2 perioder af 1 år.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Maximum number: 3
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Hvilke ansøgere, der på baggrund af de indleverede referencer, vurderes at have den største og mest relevante erfaring i relation til den udbudte opgave. Ved vurderingen heraf vil ordregiver særligt lægge vægt på:

- graden af kompleksitet ved de indleverede referencer

- i hvor høj de indleverede referencer på komplekse renovationsbiler er sammenlignelige med den konkrete opgave

- om ansøger har indleveret referencer på levering af mobile vaskeanlæg og i givet fald relevansen af disse

- ansøgers egen del af opgaven og kontraktsummen, og

- tætheden af ansøgers servicenetværk (udover kravet på de 140 km).

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

(i) Købsaftalen indeholder en option på køb af op til 2 stk. butikstømningsbiler i tillæg til de 15 stk., der i første omgang indkøbes. Sådanne yderligere ordrer skal afgives af ordregiver senest 1 år fra tidspunktet for den 15. og sidste leverede butikstømningsbil, og levering af yderligere ordrer skal ske i overensstemmelse med leverandørens tilbud (bilag 1), kravspecifikationen (bilag 2) og købsaftalens pkt. 3. Fristen for levering af de yderligere ordrer aftales mellem parterne på tidspunktet for afgivelse af ordren.

(ii) Købsaftalen indeholder desuden en option på køb af 18 stk. elstablere, som skal leveres senest samtidig med butikstømningsbilerne. Elstablere skal være omfattet af en to-årig garantiperiode på samme måde som butikstømningsbilerne.

Ordregiver skal give besked til leverandøren senest på tidspunktet for tildeling af købsaftalen, hvis ordregiver ønsker at udnytte denne option. Tidspunkt og sted for levering af elstablere aftales mellem parterne på tidspunktet for afgivelse af ordren.

(iii) Serviceaftalen indeholder en option på forlængelse af serviceaftalen i 1 år ad gangen i op til 2 år.

(iv) Serviceaftalen indeholder en option for ordregiver på at lade service af elstablere være omfattet af aftalen. Hvis ordregiver ønsker at udnytte denne option, skal ordregiver give leverandøren meddelelse herom senest på tidspunktet for ordregivers tildeling af serviceaftalen.

I så fald vil service af elstablere skulle foregå på samme vilkår, som følger af serviceaftalen i forhold til service af butikstømningsbilen i øvrigt, dog således at service og periodesyn for elstablere kun skal foretages én gang årligt.

(v) Serviceaftalen indeholder en option på at forlænge service af elstablere i 1 år ad gangen i op til 2 år, hvis option (iv) på service af elstablere udnyttes af ordregiver.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

I Del III.A skal ansøger besvare, om den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri er omfattet af udelukkelsesgrunde vedrørende straffedomme, jf. udbudslovens § 135, stk. 1 og 2.

I Del III.B skal ansøger besvare, om den økonomiske aktør har tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger, jf. udbudslovens § 135, stk. 3.

I Del III.C skal ansøger besvare, om den økonomiske aktør er omfattet af følgende udelukkelsesgrunde:

- De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 136.

- De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-5.

Ordregiver vil udelukke ansøgere der er omfattet af ovenstående udelukkelsesgrunde eller de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3.

III.1.2)Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

Ordregiver stiller følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

- Samlet årsomsætning: At ansøger har en samlet årsomsætning på minimum 50 mio. DKK i det på ansøgningsfristen senest aflagte årsregnskab.

- Egenkapital: At ansøger har en egenkapital på minimum 5 mio. DKK i det på ansøgningsfristen senest aflagte årsregnskab.

- Resultat: At ansøger har et positivt resultat i de på ansøgningsfristen seneste 2 aflagte årsregnskaber.

Ansøger skal i den forbindelse udfylde felterne ”Samlet årsomsætning” (vedrørende årsomsætning), ”Finansielle nøgletal” (vedrørende egenkapital) og ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” (vedrørende resultat).

Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, jf. del II.A i ESPD, eller hvis ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. del II.C i ESPD, er det enhedernes samlede formåen, der skal opfylde minimumskravene til egnethed.

III.1.3)Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

Ordregiver stiller følgende minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen:

- At ansøger fremkommer med mindst 3 og maksimalt 5 referencer på levering af komplekse renovationsbiler (lastbiler med som minimum en tømningsenhed og en komprimator-enhed) eller tilsvarende, der har en kompleksitet, der svarer til den udbudte opgave, og som er afsluttet inden for de seneste 3 år. Afleveres der mere end 5 referencer, vil ordregiver kun inddrage de 5 nyeste referencer (baseret på afslutningstidspunkt). For hver reference skal følgende oplyses:

(i) perioden for leverancen

(ii) navnet på kontraktpart

(iii) kontaktperson hos kontraktpart

(iv) en kort beskrivelse af leverancen, herunder ansøgers egen rolle i projektet

(v) den samlede kontraktsum, og

(vi) ansøgers egen del af kontraktsummen.

- At ansøger har landsdækkende servicenetværk, der kan servicere butikstømningsbilers chassis, således at der intet sted i Danmark, undtaget ikke-brofaste øer, er mere end 140 km til nærmeste serviceværksted.

Referencer anføres under afsnittet ”For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type”.

Hvis ansøger deltager som en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) eller baserer sig på andre virksomheders tekniske og faglige formåen (støttevirksomheder), jf. udbudsbetingelsernes afsnit 7.2.1), gælder mindstekravene for de deltagendes virksomheders samlede antal af referencer. Hver ansøgende enhed (inkl. konsortiemedlemmer og støttevirksomheder) kan således maksimalt tilsammen indlevere henholdsvis 5 referencer på levering af komplekse renovationsbiler og 2 referencer på produktion og levering af mobile vaskeanlæg (referencer på mobile vaskeanlæg er optionelt. Der henvises til nærmere beskrivelse i udbudsbetingelsernes pkt. 7.2.3).

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte kontraktparten på de referencer, som ansøger er fremkommet med.

Ansøgers servicenetværk skal beskrives i feltet ”Værktøj, materiel og teknisk udstyr”, hvor ansøger skal anføre en liste over samtlige af ansøgers værksteder, som ansøger tilbyder til servicering af butikstømningsbilers chassis, der dokumenterer, at servicenetværket er landsdækkende som defineret ovenfor. Ansøger kan eventuelt i dette felt henvise til et separat udarbejdet dokument (bilag), der vedlægges ansøgningen.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.5)Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/07/2020
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 05/08/2020
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 5 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Købsaftalen er ikke opdelt i delkontrakter på grund af markedsmæssige og økonomiske hensyn.

Alle økonomiske enheder skal indlevere et ESPD som foreløbigt bevis for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde og at den økonomiske enhed opfylder ordregivers krav til økonomisk og finansiel formåen samt til teknisk og faglig formåen.

Hvis den økonomiske enhed deltager i konsortium med andre økonomiske enheder eller baserer sig på andre økonomiske enheders kapacitet, skal der indleveres et ESPD for hver enkelt økonomisk enhed.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling. Ordregiver forventer at gennemføre 2 forhandlingsrunder, men tager forbehold for at tildele kontrakten på baggrund af det indledende eller reviderede tilbud. Der henvises til tidsplanen i udbudsbetingelsernes pkt. 6 samt for en nærmere beskrivelse af forhandlingsrunderne til udbudsbetingelsernes pkt. 11.

Det er som udgangspunkt den enkelte tilbudsgivers tilbud, der er emnet for forhandlingerne, herunder muligheder for at optimere tilbudsgivers tilbud.

Derudover ønsker ordregiver blandt andet at have en dialog om, hvorvidt ordregivers udbudsmateriale kan optimeres, fx om der er forhold, som vurderes at udgøre væsentlige risiko- eller omkostningsfaktorer, samt om forhandlingstemaer som bl.a. tømningsprocessen for de tilbudte butikstømningsbiler, hensigtsmæssigheden af de foreslåede tidspunkter og milepæle i udkast til milepælsplanen (bilag A til kravspecifikationen) og vilkårene for serviceaftalen (bilag 4 til købsaftalen).

Ordregiver vil ikke i tilbudsfasen begrænse antallet af tilbud (shortliste).

Ordregiver yder ikke vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

Ordregiver vil invitere alle de prækvalificerede virksomheder til et besigtigelsesmøde, der forventes afholdt den 7. august 2020 kl. 10.00. Mødet vil blive afholdt på ordregivers adresse. Ordregiver vil orientere alle de prækvalificerede virksomheder om tid og sted for mødet.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600

Internet address: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Reglerne om klagefrister findes i lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud. Ved udbud med forhandling efter udbudsloven skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/06/2020