Lieferungen - 303196-2020

30/06/2020    S124

Slovensko-Bratislava: Sieťové zariadenia

2020/S 124-303196

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00699021
Poštová adresa: Hlboká cesta 2
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 833 36
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Edita Sukubová
E-mail: edita.sukubova@mzv.sk
Telefón: +421 259782894

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.mzv.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1703

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7619/summary
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7619/summary
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Zahraničná politika

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Sieťové firewally pre zabezpečenie ochrany sieťovej infraštruktúry

Referenčné číslo: 009679/2020-MIB-57
II.1.2)Hlavný kód CPV
32420000 Sieťové zariadenia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zabezpečenie ochrany sieťovej infraštruktúry vo vybraných vzdialených lokalitách pripojených do siete MZVEZ SR. Ide o kúpu zariadení (hardvéru) nových firewallov na účely ich integrácie do existujúceho systému centrálnej správy Palo Alto Networks Panorama, používanej verejným obstarávateľom s akceptáciou všetkých systémových nastavení, aktualizácií politík, bezpečnostných profilov a konfigurácií NAT, prostredníctvom existujúceho systému a o kúpu podpory a licencie k hardvéru (balík služieb).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 11 540.51 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Sídlo verejného obstarávateľa, Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava, SLOVENSKO

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je zabezpečenie ochrany sieťovej infraštruktúry vo vybraných vzdialených lokalitách pripojených do siete MZVEZ SR. Ide o kúpu zariadení (hardvéru) nových firewallov na účely ich integrácie do existujúceho systému centrálnej správy Palo Alto Networks Panorama, používanej verejným obstarávateľom s akceptáciou všetkých systémových nastavení, aktualizácií politík, bezpečnostných profilov a konfigurácií NAT, prostredníctvom existujúceho systému a o kúpu podpory a licencie k hardvéru (balík služieb).

Ide o nákup nových firewallov v počte 7 kusov (z toho jeden kus ako prevádzková záloha) a 7 ks nových originálnych adaptérov k firewallom, 6 kusov služieb podpory (podpora a licencie) výrobcu vrátane poskytovania aktualizácií, bezplatnej výmeny zariadenia firewallu pri poruche a dostupnosti technickej podpory v režime 24 hodín 7 dní v týždni, aktualizovaná ochrana pred hrozbami a filtrovanie URL adries na obdobie minimálne jeden rok. Jeden kus firewallu je určený ako prevádzková záloha pre možnosť okamžitej výmeny v prípade poruchy iného zariadenia - firewallu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 11 540.51 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 30
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

(2) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

(3) Uchádzač zapísaný v príslušných registroch Slovenskej republiky nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy) predkladať verejnému obstarávateľovi doklady podľa odseku 2 písm. a), b), c) a e). Ak uchádzač nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

(1) Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.Ohsahom zoznamu sú aj údaje kontaktnej osoby (meno, funkcia, telefón, e-mail, adresa organizácie).

(2) Ak bude v predložených dokladoch na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

(3) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné

Kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Pre preukázanie splnenia podmienok účasti podľa odseku 2, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne realizovať predmet zákazky, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

(4) Splnenie podmienok účasti môže uchádzač (hospodársky subjekt) preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ umožňuje vyplnenie iba globálneho údaju v časti IV. Podmienky účasti JEDu, t.j. v časti IV. JEDu nemusí uchádzač okrem globálneho údaju o splnení všetkých podmienok účasti vypĺňať ostatné údaje.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

K bodu (1)

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača preukázať, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania dodal tovar rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých finančný objem bol spolu za určené obdobie v minimálnej výške 15 000 EUR, pričom finančný objem minimálne jednej zákazky na dodanie predmetného tovaru musí byť vo výške minimálne 6 000 EUR bez DPH. Za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje dodanie tovaru z kategórií sieťové firewally, smerovače, prepínače a/alebo ich kombinácia. Pri kombinácii dodania tovarov, každá zákazka musí zahŕňať aj dodanie sieťových firewallov.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 27/07/2020
Miestny čas: 11:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2020
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 27/07/2020
Miestny čas: 12:00
Miesto:

Sídlo verejného obstarávateľa, Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava, SLOVENSKO

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

(1) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

(2) Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

(3) Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s § 66 ods. 7, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

(4) Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument.

(5) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Doručovanie písomností v rámci revíznych postupov sa riadi Výkladovým stanoviskom UVO č. 3/2018.

(6) Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť dvoma spôsobmi:

— v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase 8-16 hod., alebo - prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty v prípade, kedy spoločnosť pomocou eID registruje osoba, ktorá nie je štatutárom tejto spoločnosti alebo je registrácia do systému realizovaná pomocou hesla. Lehota na tento úkon je štyri pracovné dni a je potrebné s touto dobou počítať pri vkladaní ponuky.

(7) Odôvodnenie nerozdelenia zákazky sa nachádza v samostatnom dokumente zverejňovanom v profile verejného obstarávateľa.

(8) Z hľadiska finančného limitu ide o zákazku s nízkou hodnotou, ktorá bude realizovaná nadlimitným postupom zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ sa rozhodol pre uplatnenie tohto postupu z dôvodu transparentnejšieho postupu a zabezpečenia čestnej hospodárskej súťaže.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/06/2020