Dostawy - 303248-2020

30/06/2020    S124

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe

2020/S 124-303248

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Długa 1/2
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 61-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Dambek
E-mail: krzysztof.dambek@skpp.edu.pl
Tel.: +48 618549088
Faks: +48 618549088

Adresy internetowe:

Główny adres: https://platformazakupowa.pl/skpp

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 27/33
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 61-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Stajkowski
E-mail: pstajkowski@skp.ump.edu.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://platformazakupowa.pl/skpp

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.skpp.edu.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.skpp.edu.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej oraz architektury technicznej w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

Numer referencyjny: EZP/90/20
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej oraz architektury technicznej w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej oraz architektury technicznej w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej oraz architektury technicznej w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”:

1. serwer aplikacyjny;

2. macierz dyskowa;

3. półka macierzy dyskowej;

4. oprogramowanie wirtualizacyjne;

5. system operacyjny.

Wadium: 15 500,00 PLN

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii (nie dotyczy czasu usunięcia awarii krytycznej) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup realizowany w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” w celu szczegółowym 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja II 2, pkt 2.7.

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Podany okres 70 dni dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Umowa będzie zawarta na okres obowiązywania zgodny z okresem udzielonej gwarancji (min.: 36 miesięcy).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej oraz architektury technicznej w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej oraz architektury technicznej w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”:

1. przełącznik dystrybucyjny;

2. kontrolery wi-fi;

3. punkt dostępowy.

Wadium: 3 350,00 PLN

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii (nie dotyczy czasu usunięcia awarii krytycznej) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup realizowany w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” w celu szczegółowym 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych,

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja II 2, pkt 2.7.

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Podany okres 70 dni dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Umowa będzie zawarta na okres obowiązywania zgodny z okresem udzielonej gwarancji (min.: 36 miesięcy).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej oraz architektury technicznej w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej oraz architektury technicznej w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”:

1. macierz dyskowa – rozbudowa;

2. przełącznik sieciowy – typ 1;

3. przełącznik sieciowy – typ 2;

4. przełącznik sieciowy – typ 3;

5. przełącznik modularny typ A;

6. przełącznik modularny typ B;

7. system kontroli dostępu;

8. UTM;

9. moduł SPF+;

10. komputer stacjonarny – typ I;

11. komputer stacjonarny – typ II;

12. komputer stacjonarny all-in-one;

13. monitor LCD;

14. urządzenie wielofunkcyjne kolorowe;

15. drukarka biurowa;

16. drukarki kodów kreskowych;

17. CAL;

18. oprogramowanie antyspamowe;

19. system analizy logów;

20. oprogramowanie biurowe.

Wadium 16 050,00 PLN

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin udzielonej gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup realizowany w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” w celu szczegółowym 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja II 2, pkt 2.7.

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Dla pakietu nr 3, podany termin realizacji 70 dni dotyczy, należy rozumieć jako termin realizacji do 70 dni.

Umowa będzie zawarta na okres obowiązywania zgodny z okresem udzielonej gwarancji (min.: 36 miesięcy).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub należycie wykonuje co najmniej dwie dostawy sprzętu informatycznego, tj.: zestawy komputerowe lub serwery lub macierze oraz posiada autoryzacja producentów oferowanych urządzeń, o wartości nie mniejszej niż 450 000,00 PLN brutto.

Wykonawca do realizacji zamówienia wskaże eksperta ds. infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) – 1 osoba spełniająca następujący warunek: w ciągu ostatnich 5 lat brała udział w co najmniej 2 projektach informatycznych (przez nie krótszy niż 2 miesiące w każdym z projektów) o wartości co najmniej 450 000 PLN brutto każdy, w których osoba ta była odpowiedzialna za instalacje, konfiguracje i wdrożenie infrastruktury informatyczno-techniczno-systemowej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Postanowienia zostały określone w załączonym do SIWZ wzorach umów, stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Warunki i zakres wprowadzenia zmian do umowy zostały określone w wzorach umowy (załącznik nr 7 i załącznik nr 7a do SIWZ)

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/08/2020
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań, POLSKA, Dział Zamówień Publicznych, pokój 603

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Następujące załączniki stanowią integralną część treści SIWZ:

1. Załącznik nr 1 – Informacja dot. sposobu komunikacji elektronicznej;

2. Załącznik nr 2a – Wykaz/opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 1;

3. Załącznik nr 2b – Wykaz/opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 2;

4. Załącznik nr 2c – Wykaz/opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 3;

5. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;

6. Załącznik nr 3 – Oświadczenie JEDZ;

7. Załącznik nr 4 – Oświadczenie (grupa kapitałowa);

8. Załącznik nr 5 – O dopuszczeniu do obrotu;

9. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wykazie personelu (min.: 1 osoba – ekspert ds. infrastruktury techniczno systemowej;

10. Załącznik nr 7 – Wzór umowy wraz z załącznikami dla pakietu nr 1 i pakietu nr 2 (w tym klauzula Intra-Stat załącznik nr 4 do wzoru umowy dla Wykonawców spoza granic Polski);

11. Załącznik nr 7a – Wzór umowy wraz z załącznikami dla pakietu nr 3;

12. Załącznik nr 8 – Oświadczenie RODO.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020